Drejtor/e në SHFMU (3)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna Suharekë
Publikuar
23/03/2022
Skadon
06/04/2022
Lokacioni
Suharekë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008445
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/02/2022
Afati për aplikim: 23/03/2022 - 06/04/2022

bazë Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, Ligjit nr.04/1-032 Për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës, Ligjit nr.03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës Kosovës, dhe në bazë nenit 4 paragrafi 1 Udhëzimit Administrativ MASHT-it nr.151/2020 për Detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit dhe zëvendës drejtorit Republikën e Kosovës, Procedurat e zgjedhjes dhe emërtimit, përfundimit kontratës dhe emërimit përkohshëm, Drejtoria e Arsimit shpall këtë

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

Titulli i vendit punës: Drejtor Shkollat Fillore Mesme Ulëta (SHFMU

 1. Drejtor SHFMU"Destan BajraktariSuharekë
 2. Drejtor SHFMU"Rilindjanë Nepërbisht
 3. Drejtor SHFMU"Gjergj Kastrioti SkënderbeuSallagrazhdë 

Lloji i pozitës: Jo i karrierës;
Numri i Pozitave: tre (3);
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Arsim;
Grada/Koeficienti:- 7.8
Orët e punës: 40
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vite

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor institucionin edukativo arsimore.

Kushtet

 • jenë shtetas Republikës Kosovës,
 • kenë kryer arsimin universitar nivelit
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim (kualifikimi prej 300 ECTS, sëpaku 5 vite shkollimit universitar);
 • Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, paku 5 vite shkollimit universitar)
 • Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, paku 4 vite shkollimit universitar);
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, paku 4 vite shkollimit universitar);
 • kenë licencë rregullt mësimdhënësit sipas udhëzimit r licencim mësimdhënësve,
 • kenë përfunduar me sukses një program akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim aprovuar nga MASH sipas rekomandimit KSHL;
 • ketë përvojë pune procesin edukativo arsimor sipas udhëzimeve përcaktuara katalogun e punës
 • Pesë (5) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm lartë;
 • Katër (4) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët e niveleve tjera;
 • Tri (3) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor

Dokumentet e nevojshme

 • Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës
 • Certifikatën për kryerjen me sukses programit trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, bazuar standardet e praktikës profesionale për drejtor shkollave Kosovë;
 • Kandidati/ja ka përfunduar programin universitar Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, mungesë Certifikatës trajnimit për udhëheqje arsim, ofron dëshminë e Diplomës Master këtë fushë studimeve;
 • Kopja e dokumentit identitetit(ID)
 • Ekstraktin e lindjes
 • Certifikatën shëndetësore lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar me cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore; Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhunë ose vepra padenja përfshijë fëmijët;
 • Dëshminë për përvojën e punës procesin edukativo-arsimor;
 • Deklaratën nën betim vërteton se tri vitet e fundit nuk ka qenë asnjë funksion udhëheqës strukturat e partive politike;
 • Portofolin profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve shtojcën/formularin H këtij UA

Detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit në IEAAP:

 • Drejtori i institucionit arsimor ka përgjegjësi ekzekutive menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm institucionit, duke përfshirë
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet tjera kanë bëjnë me nxënësit ,mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë arsimit;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve ndërlidhura praktikës
 • Kujdeset për sigurinë e nxënësve dhe mësimdhënësve dhe harton planin e veprimit për parandalimin e dhunës shkollë 
 • Monitorimin (hospitimin) e orëve mësimore me formular përkatës monitorimit (procesverbal me rekomandime)
 • Planifikimin e buxhetit shkollës dhe menaxhimin sipas kërkesave KDSH-dhe detyrat lidhura me kurrikulimin
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe dhënave,siç parashihet nga Komuna apo Ministria
 • Qështje tjera që rregullohen permes ligjit për arsimin parauniversitar,akteve nënligjore miratuara nga MASHT dhe obligimet dalin nga rregullorja e komunës për arsim
 • Kandidati/ja për përgatitur planin zhvillimor institucionit edukativo-arsimor ka drejtë ketë qasje plotë planin zhvillimor aktual institucionin cilin aplikon.

Data e njoftimit web-faqen unike procedurave konkurimit konkursi.rks-gov.net është, prej datës. 22.02.2022 deri date 22.03.2022. Konkursi është i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data 23.03.2022 deri datë 06.04.2022.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen Zyren nr.1 Komunën e Suharekës. Vetëm kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë listën e ngushtë do ftohen në intervistë. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e pakompletuara refuzohen.

gjitha dokumentet dorëzohen kopje (dokumentacioni nuk kthehet).

gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës si dhe kolegjet private brenda Republikës Kosovës e konkurrojnë për këto pozita, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë nostrifikuara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr. 12/2018 datës 10.09.2018, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushtë konkursit

Shpalljet e ngjashme