Drejtor/e në SHFMU

komuna istog e1558652144905
Komuna Istog
Publikuar më
02/12/2021
Qyteti
Istog
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Duke u bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 35 paragrafi 1 i Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, nenit 5 pika ce Ligjit Nr.03/L-068 për Arsim në Komunat e Republikës së Kosovës si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ (MASH) Nr. 151/2020, për Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorit dhe të zv.drejtorit të Institucionit Publik, Edukativo -Arsimor dhe Aftësues Parauniversitar Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimet ,Përfundimit të Kontratës dhe Emërimet e Përkohshme , Drejtoria Komunale e Arsimit në Istog, shpall: 

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS 

Titulli i vendit të punës; Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU) 

SHFMU “Mehmet Akifi” Shushicë

Institucioni: Komuna e Istogut
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria Komunale e Arsimit
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i pozitave: Një (një) pozitë
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit
Grada/Koesicienti; 7.8
Orët e punës: 40 orë
Kohëz
gjatja e emërimit: 4 (katër) vite 

Qëllimi i vendit të punës: Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo-arsimor

Detyrat Kryesore: 

 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës.
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit për menaxhimin e informatave në arsim dhe respektimin e kodeve të këtij sistemi.
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin, disiplinën institucionin edukativo-arsimore dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtoret tjerë të arsimit.
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës.
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës aktiveve dhe bashkëpunëtoreve profesional të institucionin edukativo-arsimore.
 • Bashkëpunon me Këshillin drejtues të institucioneve edukativo-arsimore (KDSH) Këshillin e Prindërve Këshillin e Arsimtareve, Këshillin e Nxënësve dhe Komunitetin e institucionin edukativo-arsimore.
 • Raporton paku dy herë në vit para KDSH.
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucionin edukativo arsimore duke përfshire edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve sipas legjislacionit fuqi.
 • Bënë ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave siç parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH)
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjit për arsimin parauniversitar, akteve nënligjore të miratuara nga MASH dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim

Kushtet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 • Të jenë shtetas i Republikës Kosovës,
 • kenë të kryer arsimin universitar nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional fuqi.
 •  Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsimi (kualifikimin prej 300 ECTS, paku 5 vite të shkollimit universitar),
 •  Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, paku 5 vite shkollim universitar),
 •  Katërvjeçar (kualifikim prej 240 ECTS, paku 4 vite të shkollimit universitar)
 •  Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)
 • Të ketë licencës të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve, 
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të bazuar në standardet e praktikës profesionale për  shkollave në Kosovë të aprovuara nga MASH sipas rekomandimit KSHLM
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukative arsimore sipas udhëzimeve përcaktuara në katalogun e punës,
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor arsimin e mesëm të lartë,
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në nivele tjera,
 • Tri (3) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zv.drejtor

Dokumentet e nevojshme që kërkohen: 

 • Diploma e fakultetit kryer për nivelin përkatës të kualifikimit
 • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje ,administrim ose imenaxhim në arsim bazuar standardet e praktikës profesionale për drejtor të shkollave në Kosovë, kandidati/ja ka të përfunduar programin universitar Mastër për Udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim në mungesë certifikatës së trajnimit për udhëheqje në arsim ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeve.
 • Kopja e dokumentit të identitetit (ID)
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar në gjashtë muajt e fundit nga një institucion shëndetësor i licencuar më të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore.
 • Deshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krime dhunë ose vepra të padenja përfshijnë fëmijët.
 • Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimorë.
 • Deklaratën në betim që vërteton se tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë asnjë funksion udhëheqës strukturat e partive politike.
 • Protfolon profesionale me dëshmi sipas udhëzuesve shtojcën /formularin H të këtij UA.
 • Certifikatën e lindjes

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 02.12.2021 deri më datë 16.12.2021 

Kandidatët e interesuar i marrin formularët e kërkesave në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve në hyrje të ndërtesës Komunës zyra Nr.100. Kërkesën bashkë me dokumentacion të nevojshëm e dorëzojnë në të njejtën zyrë

Vërejtje: Dokumentat e pakompletuara dhe ato të arritura pas afatit nuk do të shqyrtohen

 

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (4)   Hani i Elezit e re
17/01/2022
Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
14/01/2022
12/01/2022