Drejtor/e në SHFMU (2)

kamenice komuna e1609613174666
Komuna e Kamenicës
Publikuar më
30/08/2021
Qyteti
Kamenicë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe nё bazë nenit 4 tё Udhëzimit Administrativ (MASH) Nr.151/2020 për Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorit dhe të Zëvendësdrejtorit të Institucionit Publik Edukativo-Arsimor dhe Aftësues Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit të Kontratës dhe Emërimit të Përkohshëm, Komuna e Kamenicës, shpall :

K O N K U R S
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU)

 1. Shkolla e Mesme e Ulët “Avni Rrustemi”
 2. Shkolla e Mesme e Ulët “Xhavit Ahmeti”

Institucioni: Komuna e Kamenicës
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i Pozitave: dy (2) pozita
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit
Grada/Koeficienti: Koeficienti - 7.8
Orët e punës: 40
Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit
 • Zhvillimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetoretë punës
 • Aftësimin e personelit në Institucion;
 • Planifikimin dhe shfrytëzimin racional te buxhetit;
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë memësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dherespektimin e kodeve të ndërlikuara të praktikës;
 • Caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin të gjitha aktiviteteve në Institucion;
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunëspër arsim

Kushtet:

 • Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës,
 • Tё kenë tё kryer arsimin universitar të nivelit;
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim(kualifikimi prej 330 ECTS, sëpaku 5 vite të shkollimit universitar)
 • Master arsimor ( kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar) 3.Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar) Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve ,
 • Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT sipas rekomandimitKSHL
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukative – arsimore sipas udhëzimeve të përcaktuara nëkatalogun e punës:
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëmtë lartë:
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera:
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

Dokumentet e nevojshme:

 • Certifikata e lindjes;
 • Diploma e fakultetit tё kryer për nivelin përkatës;
 • Dëshminë për përvojën e punës;
 • Portofolin profesionale;
 • Letër referencë nga një institucion publik – kredibil (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit tëlartë).
 • Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për të cilin ka konkurruar (sëpaku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5,) sipas udhëzimeve të MASHT-it;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar me të cilëndëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime;
 • Kopja e letërnjoftimit;

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes në faqen zyrtare të Komunës së Kamenicës.

Tё gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara tё dorëzohen pranëQendrën për Shërbim me Qytetarë nё Kamenicë.

Dokumentacioni i kandidatëve tё cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do tё shqyrtohet, ndërsa nëintervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre(gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Rezultatet shpallne në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

24/11/2021
22/11/2021
Punëtor/e Teknik/e   Kaçanik
19/11/2021