Drejtor/e në SHFMU (2)

komuna e vushtrrise e1623918908434
Komuna Vushtrri
Publikuar
12/04/2022
Skadon
26/04/2022
Lokacioni
Vushtrri
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008571
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 10/03/2022
Afati për aplikim: 12/04/2022 - 26/04/2022

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67, 68 dhe 69 si dhe nё bazë  tё Udhëzimit Administrativ nr.151/2020, për procedurat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe të  zëvendësdrejtorit tё institucionit publik edukativo-arsimore dhe aftësues para universitar në Republikën e Kosovës, procedurat e zgjedhjes dhe emërimit, përfundimit të kontratës dhe emërimit  të përkohshëm, Komuna e Vushtrrisë, shpall: 

K O N K U R S
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit;  

Titulli i vendit të punës: Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU).  

 1. Drejtor në SHFMU “Andon Zako Çajupi” -Vushtrri; 
 2. Drejtor në SHFMU – “Pestovë”;  

Lloji i pozitës: Jo karrierës;
Numri i Pozitave: Dy (2);
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Arsim;
Grada/Koeficienti: Koeficienti - 7.8;
Orët e punës: 40;
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vite; 

Qëllimi i vendit të punës

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo arsimor. 

Kushtet:  

 • Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës,  
 • Tё kenë tё kryer arsimin universitar të nivelit;  
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimi prej 300 ECTS, së paku  5 vite të shkollimit universitar); 
 • Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar);
 • Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar);
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar);
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve,
 • Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për  udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHTI sipas rekomandimit  KSHL;
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukativo – arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në  katalogun e punës; 
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm të  lartë; 
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët e niveleve tjera;
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

Dokumentet e nevojshme: 

 • Diploma e fakultetit tё kryer për nivelin përkatës;
 • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje,  administrim ose menaxhim në arsim, të bazuar në standardet e praktikës profesionale  për drejtor të shkollave në Kosovë;
 • Kandidati/ja që ka të përfunduar programin universitar Master për udhëheqje,  administrim ose menaxhim në arsim, në mungesë të Certifikatës së trajnimit për  udhëheqje në arsim, ofron dëshminë e Diplomës Master në këtë fushë të studimeve;
 • Kopja e dokumentit të identitetit; 
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar me  të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krim,  dhunë ose vepra të padenja që përfshijë fëmijët;
 • Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor;
 • Deklaratën nën betim që vërteton se në tri vitet e fundit nuk mka qenë në asnjë funksion udhëheqës në strukturat e partive politike;
 • Portofolin profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të  UA 151/20;
 • Letër referencë nga një institucion publik – kredibil (si Ministria e Arsimit  Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës,  punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë).
 • Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet  paraprake;
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për të cilin ka  konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12: Arial) sipas  udhëzimeve të MASHTI;

Detyrat Kryesore:  

 • Përgatitja e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore  të punës; 
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimi  ne kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin edukativo-arsimor dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe  punëtorët e tjerë të arsimit;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiviteteve profesionale dhe bashkëpunëtorëve  profesional të institucionit edukativo-arsimor si dhe mekanizmave tjerë të institucionit edukativo  arsimor që kanë rol në vlerësimin e performancës së institucionit dhe menaxhimin e cilësisë së institucionit;
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të institucionit edukativo - arsimor (KDSH), Këshillin e  Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo arsimor;
 • Raporton së paku dy herë në vit para KDSH;
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucionin edukativo-arsimor,  duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve sipas legjislacionit  në fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave siç parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit  Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI);
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjit për arsim parauniversitar, akteve nënligjore të miratuara nga MASHTI dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim.
 • Kandidati/ja për të përgatitur planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor ka të drejtë të ketë qasje të plotë në planin zhvillimor aktual në institucionin në të cilin aplikon.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 12.04.2022-26.04.2022. 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në Qendrën për Shërbim me Qytetar  në komunën e Vushtrrisë ose në veb faqen zyrtare të komunës së Vushtrrisë https://kk.rks gov.net/vushtrri, https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrës për  Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.  

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidati/ja që aplikon në më shumë se një pozitë duhet të përgatit aplikacionin për secilë shkollë në të cilën aplikon. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. Të gjitha dokumentet të dorëzohen në kopje (dokumentacioni nuk kthehet). Nëse aplikantët kandidojnë në më shumë se një pozitë, për secilën pozitë duhet të dorëzojnë  aplikacion. 

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në kolegjet  private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e tyre  (gradat universitare të fituara) të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit Shkencës  Teknologjisë dhe Inovacionit, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës  10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo  aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. 

Afati i fundit për shpalljen e rezultateve përfundimtare është 10.06.2022. 

Rezultatet shpallen në linkun: https://kk.rks-gov.net/vushtrri dhe https://konkursi.rks-gov.net/. 

Shpalljet e ngjashme

01/07/2022
01/07/2022
Mësimdhënës/e (2)   Podujevë
29/06/2022
Drejtor/e Menaxhues/e   Prishtinë
28/06/2022
27/06/2022