Drejtor/e në Institucionin parashkollor

kamenice komuna e1609613174666
Komuna Kamenicë
Publikuar
28/04/2022
Skadon
12/05/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008727
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/03/2022
Afati për aplikim: 28/04/2022 - 12/05/2022

bazë Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe bazë Udhëzimit Administrativ nr.151/2020, për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes drejtorit dhe zëvendësdrejtorit institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Komuna e Kamenicës, shpall

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

I. Titulli i vendit punës: Drejtor Institucionin Parashkollor (IP

 • IP- "Filizat" - Kamenicë 

Institucioni: Komuna e Kamenicës
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i Pozitave: një (1) pozitë
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit
Grada/Koeficienti: Koeficienti - 7.2
Orët e punës: 40 Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite 

Qëllimi i vendit të punës: Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor institucionin edukativo arsimor

Detyrat Kryesore: 

 • Zbatimi i ligjshmërisë fushën e arsimit
 • Zbaton vendimet e KD dhe bashkëpunon me KD Institucionit
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore punës;
 • Bashkëpunon me prinder për qeshtje IP;
 • Aftësimin e personelit Institucion;
 • Planifikimin dhe shfrytëzimin racional te buxhetit;
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë bëjnë me edukatoret dhe punëtorët e tjerë arsimit;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv sistemit informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve ndërlikuara praktikës;
 • Siguron ambient sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit;
 • Raporton dy herë vit KD Institucionit;
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin gjitha aktiviteteve Institucion;
 • Çështjet e tjera rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet dalin nga rregullorja e komunës për arsim

Kushtet

 • jenë shtetas të Republikës Kosovës
 • kenë kryer arsimin universitar nivelit;
  1. Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim(kualifikimi prej 300 ECTS), paku 5 vite shkollimit universitar
  2. Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, paku 5 vite shkollimit universitar)
  3. Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, paku 4 vite shkollimit universitar)
  4. Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, paku 4 vite shkollimit universitar)
 • kenë licencë rregullt mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim mësimdhënësve
 • kenë përfunduar me sukses një program akredituar kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim aprovuar nga MASHT sipas rekomandimit KSHL 
 • ketë përvojë pune në procesin edukative - arsimore sipas udhëzimeve përcaktuara katalogun e punës:
  1. Pesë (5) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimine mesëm lartë:
  2. Katër (4) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët niveleve tjera:
  3. Tri (3) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

Dokumentet e nevojshme

 • Certifikata e lindjes;
 • Diploma e fakultetit kryer për nivelin përkatës;
 • Dëshminë për përvojën e punës;
 • Portofolin profesionale;
 • Letër referencë nga një institucion publik - kredibil (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit lartë).
 • Letrat e referencës duhet kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 • Planin zhvillimor institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për cilin ka konkurruar (paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5) sipas udhëzimeve MASHT-it;
 • Certifikatën shëndetësore lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar me cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime;
 • Kopja e letërnjoftimit.

Konkursi për aplikim mbetet i hapur 15 ditë nga data: 27.04.2022 deri 12.05.2022 

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrën për Shërbim me Qytetarë Kamenicë. Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do shqyrtohet, ndërsa intervistë do ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit Republikës Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës Kosovës, e konkurrojnë për këto pozita, duhen diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pajtim me udhëzimin administrativ, nr. 12/2018 datës 10.09.2018, kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit

Rezultatet shpallen ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net

Shpalljet e ngjashme