Drejtor/e në Galerinë e Artit

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
27/05/2022
Skadon
06/06/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008893
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 27/04/2022
Afati për aplikim: 27/05/2022 - 06/06/2022

Bazuar nenin 67 dhe 68 Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik Republikës Kosovës, Ligjin Nr. 02/L-057 për Institucionet e Kulturës, neni 10 i Statuti I.Nr. 06/168672 të datës 31 janar 2017 për Galerinë e Arteve në Pejë, dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport shpall : 

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Titulli i vendit të punës: Drejtor në Galerinë e Artit në Pejë - GAP.
 • Institucioni: Komuna e Pejës
 • Drejtoria: Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
 • Lloji i pozitës: I karrierës
 • Numri i Pozitave: Një (1) pozita
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i DKRS
 • Grada/Koeficienti: Koeficienti – 7.5
 • Orët e punës: 40
 • Kohëzgjatja e emërimit: pa afat

Qëllimi i vendit të punës: 

 • Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e galerisë së arteve. 

Detyrat dhe përgjegjësit: 

 1. Organizon, bashkërendon, mbikëqyrë dhe raporton për veprimtarin e galerisë arteve, drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport;
 2. Harton planin vjetor të punës për vitin kalendarik;
 3. Mbikëqyr dhe menaxhon programet kulturore - koncertet, orë letrare, debate, tribuna, promovime, shfaqje cilat organizohen në hapësirën e galerisë;
 4. Siguron qasje të lirë në informim dhe ofron shërbime barabarta për gjithë qytetarët;
 5. Ndërton dhe menaxhon marrëdhëniet reciproke me institucionet tjera kulturore;
 6. Ushtron edhe detyra tjera me autorizimin e eprorit, si dhe mban përgjegjësi tjera në përputhje me kontratën e Punës, dispozitat ligjore dhe aktet tjera, të cilat kanë bëjnë GAP

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik

 • jetë shtetas Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtij ligji

Kualifikimi dhe përvoja

 • Diplomë Universitare Akademia e Arteve
 • Ë ketë sa paku katër (4) vite përvojë pune;
 • Aftësi për udhëhequr një ekip ose grup punuese;
 • Aftësi negociuese dhe bindëse për përfaqësuar interesin e institucionit;
 • ketë fleksibilitet analizimin dhe vlerësimin e çështjeve;
 • jetë gjendje punoj presion, ketë etikë dhe integritet lartë punë;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime; 8. Kopja e letërnjoftimit 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 27.05.2022 deri 11.06.2022 (16:00). 

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara të dorëzohen pranë Qendrën për Shërbim me Qytetarë Pejë

Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do shqyrtohet, ndërsa intervistë do ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë

gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit Republikës Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës Kosovës, e konkurrojnë për këto pozita, duhen diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pajtim me udhëzimin administrativ, nr. 12/2018 datës 10.09.2018, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit

Shpalljet e ngjashme

Drejtor/e Menaxhues/e   Prishtinë
28/06/2022
27/06/2022
Drejtor/e në SHFMU   Suharekë
25/06/2022