Drejtor/e i/e Teatrit të Qytetit

50x50 gjilan komuna
Komuna Gjilan
Publikuar
21/04/2022
Skadon
05/05/2022
Lokacioni
Gjilan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar, ne Nenin 67 dhe 68 te Ligjit për Zyrtaret Publik të Republikës së Kosovës Nr.06/L-114,  Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin për Teatrot, Nr. 04/L - 106 dhe Udhëzimin  Administrativ (MPMS) Nr.07 /2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin  Publik, Komuna e Gjilanit shpall: 

SHPALLJE E REKRUTIMIT 

Titulli i vendit të punës: Drejtor i Teatrit të Qytetit  

 • Institucioni: Komuna e Gjilanit 
 • Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për kulturë, rini dhe sport 
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i shërbimit publik 
 • Numri i pozitave: (1) një 
 • Titulli i mbikëqyresit: Drejtori i DKRS 
 • Grada/Kofeficienti: 9.5 
 • Lloji i emërimit: Me mandat 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • bën menaxhimin financiar, administrativ, teknik dhe promovues të teatrit;
 • zbaton vendimet e Këshillit drejtues të teatrit;
 • propozon organizimin e brendshëm të teatrit tek Këshilli drejtues;
 • përfaqëson teatrin brenda dhe jashtë vendit;
 • propozon buxhetin vjetor para Këshillit drejtues;
 • kërkon, aplikon dhe negocion për marrjen e donacioneve;
 • mbikëqyrë të hyrat dhe shpenzimet buxhetore si dhe të donacioneve;
 • negocion dhe nënshkruan kontratat dhe marrëveshjet me artistë të pavarur dhe me palë  tjera;
 • menaxhon mirëmbajtjen dhe sigurimin e ndërtesës së teatrit;
 • menaxhon bashkëpunimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • për punën e tij i përgjigjet Këshillit drejtues të teatrit;
 • kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe statut të teatrit;

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik; 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar, 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e ndonjë vepre penale me dashje,
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga pozita e zyrtarit publik 

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale: 

 • Diplomë universiteti nga fusha e teatrit ose lëmi të përafërta të kulturës; 
 • Të ketë 5 vite përvojë pune profesionale; 
 • Të zotëroj njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me ligjin për gjuhët, 
 • Njohuri të punës me kompjuter, Word, Excel, power point, etj; 
 • Të ketë shkathtësi të mira menaxhuese, komunikuese dhe ndër njerëzore dhe të jetë i gatshëm të   punoj me orar fleksibil të punës dhe në grupe; 
 • Të ketë aftësi të mira për ruajtjen dhe zhvillimin e kontakteve brenda dhe jashtë teatrit. 

Rregullimi i mandatit: bazuar në nenin 13 paragrafi 3 të Ligjit për Teatrot nr. 04/L-106, mandati  i Drejtorit të përgjithshëm të teatrit është 4 (katër) vite me mundësi rizgjedhjeje. 

Çdo kandidat (aplikues) për pozitën e lartcekur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (fotokopje) si vijon: 

 1. Dëshmi të kualifikimit shkollorë, fotokopje e noterizuar (Nëse kandidati ka të mbaruar  shkollimin jashtë shtetit, diploma duhet të jetë e nostrifikuar nga MASHT)
 2. Dëshmi mbi përvojën e punës 
 3. Dokumentin e identifikimit 
 4. Çertifikatën se nuk është nën hetime  

Procedura e konkurrimit: Konkursi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar 

Komuna e Gjilanit i ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së  Kosovës dhe i mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga  të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë përfaqësim proporcional në organet e  shërbimit civil të administratës publike si në nivel qendror njashtu edhe atë lokal 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 21.04.2022 deri me 05.05.2022. 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të  Komunës së Gjilanit, përkatësisht në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve. Aplikacionet e dorëzuara  pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e  përzgjedhur në listën e shkurtër do të njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes së testimit  me shkrim përmes Ueb faqes zyrtare të komunës dhe tabelës së shpalljeve publike të Komunës. 

Dokumentet e fotokopjuara mund të tërhiqen në afat prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të  procedurës konkurruese, pas këtij afati të njëjtat nuk kthehen. 

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Shpalljet e ngjashme

18/05/2022
17/05/2022
16/05/2022