Drejtor/e i/e Spitalit të Përgjithshëm

qkuk 1 e1632724536844
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Publikuar
06/04/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008550
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/03/2022
Afati për aplikim: 07/04/2022 - 14/04/2022

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, mbështetje nenit 13 paragrafi 5 dhe 18 Statutit dhe Njoftimit lëshuar nga Bordi Drejtues me nr. prot.654 i datës 04.03.2022, Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar e Kosovës shpallë

KONKURS 

Institucioni: Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Spitalit Përgjithshëm Prizren.
RaportonDrejtorit rgjithshëm SHSKUK-
Kohëzgjatja e kontratës: tre (3) vjet
Periudha provuese: (3) muaj Koeficienti i pagës: 12.0
Orari i punësi plotë (40 ore ne javë)
Nr. i Referencës: SHSKUK-02/2022-03/

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 

 • Udhëheq me punët operative dhe administrative te njësisë organizative SHSKUK-së 
 • Koordinon aktivitetet e gjithëmbarshme shëndetësore, financiare dhe administrative njësisë
 • Monitoron përformancën profesionale dha afarizmin financiar njësisë
 • Mbikëqyr zbatimin e përzgjedhjes shefave dhe stafit tjetër menaxhues në njësinë organizative pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi,
 • Siguron transparencën ligjore punës dhe veprimtarisë njësi
 • Merr pjesë takimet me Drejtorin e Përgjithshëm SHSKUK-
 • Ushtron veprimtarinë e tij bazë Ligjit për Shëndetësi, ligjeve tjera fuqi, akteve brendshme SHSKUK-
 • Bën vlerësimin e përformancës individuale stafit menaxherial njësisë
 • Siguron udhëheqje efektive dhe efikase njësisë, zbaton politikat e Ministrisë Shëndetësisë
 • Ofron alternativa, udhëzime dhe orientime strategjike zhvillimit shërbimit shëndetësor nivel SHSKUK-
 • Siguron funksionimin e strukturës efikase menaxhuese brenda njësisë dhe në mënyrë qartë identifikon nivelet e rgjegjësisë dhe obligimet brenda njësisë
 • Siguron zhvillimin e gjitha procedurave dhe politikave domosdoshme administrative për menaxhimin efikas dhe efektiv në njësi
 • Siguron sistemin e rishikimit brendshëm efektiv duke përfshirë ankesat dhe çështjet legale bazuara procedura ligjore, si dhe mundëson raportimin zyrtar rezultateve 
 • Siguron implementimin dhe mbikëqyrjen e veprimeve përmirësuese nga raportet e pranuara nga mbikëqyrja e jashtme dhe e brendshme
 • Është n përgjegjësinë e drejtpërdrejtë drejtorit dhe stafit nën menaxhimin e tij, implementimi i dokumenteve strategjike miratuara nga Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Shëndetësisë dhe Bordi Drejtues i SHSKUK-, si dhe raportimi lidhur me implementimin e tyre
 • Siguron procesin e revizionit efektiv në institucion dhe revizione periodike mënyrë vazhdueshme, ndan rezultatet, zbaton dhe mbikëqyr veprimet përmirësuese
 • Siguron pergatitjen e planit vjetor të punës, diskutimin e tij dhe harmonizimin me Drejtorin e Përgjithshëm dhe përmes tij me Bordin Drejtues të SHKUK-
 • Siguron zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të punës njësisë
 • Siguron se institucioni ka përgatitë strategjinë e shërbimit që pasqyron direktivat e strategjisë së përgjithshme shëndetësore të SHSKUK-së
 • Siguron zhvillimin e imazhit pozitiv të brendshëm dhe jashtëm njësisë, ndërton raporte të mira me publikun dhe mediet
 • Siguron transparencë funksionimit të njësisë, përgatit, publikon dhe ndan me palët e interesuara raportet vjetore të punës institucionit në përputhje me kornizën ligjore fuqi
 • Krijon kushte optimale për punë për stafin e njësisë dhe zhvillon programe konkrete për zhvillimin dhe avancimin profesional tyre.
 • Përgatitë për Drejtorin e Përgjithshëm të SHSKUK-së raporte periodike rregullta pune dhe sipas kërkesës
 • Përgatitë për Drejtorin e rgjithshëm të SHSKUK-raporte vjetore me deklaratën përcjellëse financiare 

Shkollimi i kërkuar: 

 • këtë arsimim universitrar, krahas kualifikimit specialistik, duhet të kenë thirrje akademike të profesorit, ose në mungesë, të kenë titullin e doktorit të shkencave ose përgatitje të lartë profesionale, gradë shkencore të magjistrit ose doktorit të shkencave në lëminë e ekonomikës ose menaxhmentit shëndetësor.
 • Përparësi kanë kandidatët të cilët përveç plotësimit kushteve të përcaktuara kanë publikuar libër universitar nga lëmia përkatëse profesionale, ose në mungesë, kanë publikuara tri (3) punime shkencore ose profesionale revista profesionale ose shkencore të rangut ndërkombëtar në pesë (5) vitet e fundit

Aftësitël përvoja dhe atributet tjera kërkohen për të gjitha pozitat: 

 • Të kenë së paku pesë (5) vite përvojë pune në sistemin shëndetësor, prej tyre tre (3) vite pozita udhëheqëse Njohja e mirë e sistemit shëndetësor dhe organizimit të punës në institucionet e kujdesit shëndetësor
 • Njohuri e legjislacionit rgjithësi dhe të atij fushën e shëndetësisë ne veçanti
 • Njohuri në fushën e menaxhimit të financave publike 
 • Aftësi të mira komunikuese të folur dhe në shkruar
 • Aftësi për punë ekipore
 • Njohja e punës me kompjuter (Word, Exel etj) . Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi 

Dokumentet që kërkohen: 

 • Diplomat e shkollimit kërkuar (kopje);
 • Dëshmi për përvojën e punës dhe përvojen udhëheqëse;
 • Dëshmi për punimet shkencore ose profesionale (nëse keni)
 • mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje (vertetimin nga gjykata kompetene-origjinalin);
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji;
 • Letërnjoftim - kopje 

Kushtet e pjesëmarrjes rekrutim: drejtë aplikimi kanë gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe plotësojnë kriteret e kërkuara me konkurs si dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar sipas këtij konkursi

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: Konkursi publikohet në webfaqen e SIMBNJ per 30 ditë nga 07.03.2022 deri 06.04.2022, pastaj dorëzimi i aplikacionevë tetë (8) ditë nga data 07.04.2022 deri 14.04.2022

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionin mund te shkarkohet online ne SIMBNJ dhe dorëzohet Sektorin e Burimeve Njerëzore SHSKUK. Në aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës, numri i referencës dhe emri i njësisë organizative SHSKUK-. gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen. Kandidatët cilët aplikojnë ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe Kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022