Drejtor/e i/e SHML (2)

novoberde
Komuna e Novobërdës
Publikuar më
14/05/2021
Qyteti
Novobërdë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për /yrtarët Publikë Nr./L-l 14, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 151-2020 per proeedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të institueioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Drejtor në Shkollen e Mesme te Lartë
Institucioni: Komuna e Novobërdë
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës
Lloji i pozitës: Jo karrierës
Numri i Pozitave: Dy (2) pozita
Titulli i mbikeqyrësit: Drejtori i Arsimit dhe Kulturës
Grada/Koeficienti: Koeficienti - 8.4
Orët e punës: 40
Kohezgjatja e emërimit: 4 vite

 1. Shkolla e Mesme Teknike “Dragi Popovie”)- Fsh. Kufeë e epërme
 2. Shkolla e Mesme Ekonomike -Fsh. Koretishtë

Qellimi i vendit te punes

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e proeesit arsimor në institueionin edukativo arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit
 • Zhvillimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institueionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës
 • Aftësimin e personelit në Institueion;
 • Planifikimin dhe shfr>tëzimin raeional te buxhetit;
 • Detyrat e eaktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të bëjne me mesimdhenësit dhe punëtorët e tjerë te arsimit;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimitdhe respektimin e kodeve të ndërlikuara të praktikës;
 • Eaktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin te gjitha akliviteteve në Institueion;
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjeve, udhëzimet administrative në fuqi dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelitl
 1. Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim(kualifikimi prej 300 EE së paku 5 vite të shkollimit universitar)
 2. Master arsimor ( kualifikimi prej 300 EETS, së paku 5 vite të shkollimit universitar)
 3. Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 EETS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)
 4. Baehelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 EETS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)

Të kene licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënesve,

 • Te kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim lë aprovuar nga MASi IT sipas rekomandimit KSIIL
 • Të ketë përvojë pune në proeesin edukative - arsimore sipas udhëzimeve të përeaktuara në katalogun e punës:
 1. Pesë (5) vite përvojë pune në proeesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm lë lartë:
 2. Katër (4) vite përvojë pune në proeesin edukativo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera:
 3. Tri (3) vite përvojë pune në proeesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdre

Për shkollat profesionale të AAP dhe Qendrat e Kompeteneës, kandidati/ja duhet të jetë me përgatitje profesionale te profileve përkatëse të institueionit ku konkurron.

Dokumentet e nevojshme:

 • Certifikata e lindjes;
 • Diploma e fakultetit - masterit të kryer per nivelin përkatës;
 • Dëshminë për pervojën e punës;
 • Portofolin profesionale;
 • Letër refereneë nga një institucion publik - kredibil (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkolles, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë).
 • Letrat e referencës duhet te kenë përmbajtje dëshmuese për punën dheangazhimet paraprake;
 • Planin zhvillimor të institueionit edukativo arsimore dhe aftësuese për te cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12: Arial)sipas udhëzimeve të MASI IT-it;
 • Certifikatën shëndetësore te lëshuar nga një institucion shëndetësor i liceneuar me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Deshmine se nuk është nën hetime;
 • Kopja e letëmjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.05.2021 deri me 28.05.2021

Të gjitlië kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendren për Shërbim me Qytetare. apo ti shkarkojnë nga web portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorinë e Arsimit dhe Kulturës në Komunën e Novobërdës.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do te shqyrtohet. ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët te cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe neper kolegjet private brenda Republikës së Kosoves, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre ( gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimii. Shkeneës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr. 12/2018 të datës 10.09.2018, në te kundërtën komisioni gjatë selektlmit të aplikaeioneve, do të refuzoj çdo aplikaeion te kandidaieve të eilët nuk e kanë plotësuair ketë kusht të konkursit.

Listime të ngjashme

Drejtor/e në SHFMU   Mamushë
17/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
Drejtor/e (8)   Suharekë
15/06/2021