Drejtor/e i/e Shkollës së Mesme

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna Kaçanik
Publikuar
04/05/2022
Skadon
18/05/2022
Lokacioni
Kaçanik
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008757
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 04/04/2022
Afati për aplikim: 04/05/2022 - 18/05/2022

Komuna e Kaçanikut mbështetje nenit 67 dhe 68 Ligjit Nr.06/L-114 për zyrtarët publikë, nenit 8 Ligjit punës Nr.03/L-212, nenit 20 pika 1, Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës Nr. 04/L-032, nenit 5 Ligjit për arsimin Komunat e Republikës Kosovës Nr. 03/L-068, dhe Udhëzimin Administrativ MASH-it për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit IEAAP, Nr. 151/2020, datë 04.04.2022 shpallë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK 

Titulli i vendit punës: Drejtor i shkollës mesme
Drejtoria për arsim
Njësia/sektori: Gjimnazi "Skënderbeu" Kaçanik
Numri i pozitave: Një (1)
Koeficienti/Grada: 8.4

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës

1. Përgjegjësi ekzekutive menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit;
2. Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore punës;
3. Përdorimin efikas dhe efektiv sistemit për menaxhimin e informatave arsim dhe respektimin e kodeve këtij sistemi, procedurave sigurimit dhe afateve përcaktuar për përditësimin e dhënave nevojshme gjatë vitit shkollorë;
4. Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin, disiplinën instuticionin edukativo arsimor dhe qështjet tjera kanë bëjnë me mësimdhënësit dhe puntorët tjerë arsimit;
5. Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatmit kurrikulës;
6. Mbështetjen dhe mbikqyrjen e punës aktiveve dhe bashkëpuntorve profesional institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë, institucionit arsimor qëkarol vlersimin e përfermancës instuticionit dhe menagjimin e cilësis punës institucionit;
7. Bashkëpunon me Këshillin Drejtues institucionit edukativo-arsimor(KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo-arsimor;
8. Raporton paku dy herë vitë para KDSH-;
9. Siguron ambient sigurtë dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit instutucionin edukativo-arsimor, duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas legjislacionit në fuqi;
10. Ruajtjen e dokumenteve dhe te dhënave, siq parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
11. Çështjet e tjera rregullohen përmes ligjit për arsmin parauniversitar, akteve nenligjore miratuara nga MASH dhe obligimet dalin nga rregulllorja e komunës për arsim

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

- Të jetë shtetas i Republikës Kosovës, ketë zotësi plotë për vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare pajtim me Ligjin për gjuhët, jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse, mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, mos ketë fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtij ligji

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa: 

- ketë kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional fuqi:
- Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, (kualifikimin prej 300 ECTS paku 5 vite shkollimit universitar);
- Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS 5 vite te shkollimit universitar);
- Katërvjeqar (kualifikimi prej 240 ECTS/4 vite shkollimit universitar);
- Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS/ 4 vite shkollimit universitar);
- ketë licencë rregullt mesimdhënësit sipas udhëzimit për licencim mësimdhënësve;
- ketë përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, bazuar standardet e praktikës profesionale për drejtor shkollave Kosovë, aprovuar nga MASH, sipas rekomandimit KSHLM;
- ketë pesë (5) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor

Kohëzgjatja e emërimit : 4 vjet me mundësi vazhdimi

Formularët e aplikimit mund merren linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale si dhe Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 04.05.2022 deri më 18.05.2022

bashku me aplikacionin kandidatët duhet bashkangjitin edhe dokumentacionin si vijim

  • Diplomën e fakultetit kryer për nivelin përkatës kualifikimit (kopje vërtetuara);
  • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit trajnimit për udhëheqje, administrim ose menagjim arsim, bazuar standarde e praktikës profesionale për drejtor shkollave Kosovë;
  • Kandidati/ja ka përfunduar programin universitar Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim arsim, mungesë certifikatës trajnimit për udhëheqje arsim, ofron dëshminë e diplomës Master këtë fushë studimeve;
  • Kopjen e dokumentit identitetit (ID);
  • Certifikatën shëndetësore të lëshuar gjashtë muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
  • Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për vepra penale me dashje, (krim, dhunë ose vepra padenja përfshijnë fëmijët);
  • Dëshminë për përvojën e punës procesin edukativo-arsimor;
  • Deklaratën betim vërteton se tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë asnjë funksion udhëheqës strukturat e partive politike;
  • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve shtojcën/formularin H Udhëzimit administrative Nr.151/20 MASH-it për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes drejtorit dhe zëvendësdrejtorit IEAAP;
  • Pas vlerësimit kandidatëve Njësia e menaxhimit burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik Kosovës, siç specifikohet në Ligj

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen; gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit. Kandidatët e kanë drejtën e qasjes planin zhvillimor aktual institucionit për të cilin aplikon dhe mënyrën e mbështetjes për siguruar planin zhvilimor. Për shkak numrit madh kërkesave pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur listen e ngushtë do kontaktohen. r çdo informacion kandidatët mund kontaktojnë zyrën e personelit.

Shpalljet e ngjashme