Drejtor/e i/e shkollave (11), Zëvendësdrejtor/e (3)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
13/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Podujevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008803
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 13/04/2022
Afati për aplikim: 13/05/2022 - 27/05/2022

Bazuar në nenin 20 pika 1, të Ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, i datës 29/08/2011,neni 5, pika d e Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës nr. 03/L-068, të datës 21/05/2008 dhe Udhëzimit Administrativ i MASHT-it për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucionit cdukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar, nr. 151/2020, të datës 22/12/2020, Drejtoria e Arsimit e Komunës së Podujevsh shpallë: 

KONKURS
Për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në shkollat fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta 

Nr. | Emri i shkollës | Vendi | Pozita

 1. SHMLE" Isa Boletini" | Podujevë | drejtor | Rishpallet
 2. SHMLE" Isa Boletini" | Podujevë |  zëvendësdrejtor | Rishpallet
 3. SHFMU" Naim Frashëri" | Podujevë |  zëvendësdrejtor | Rishpallet
 4. SHFMU " Xheladin Rekallu | Podujevë |  drejtor | Rishpallet
 5. SHFMU " Musli Dumoshi " |  Dumosh |  drejtor | Rishpallet
 6. SHFMU " Sami Frashëri" |  Zhiti |  drejtor | Rishpallet
 7. SHFMU" Shefki Latifi " | Pollatë  | drejtor | Rishpallet
 8. SHFMU " llir Konushefci" |  Llugë | drejtor | Rishpallet
 9. SHFMU" Jetullah Islami" |  Dyz | drejtor | Rishpallet
 10. SHFMU" Emin Duraku " | Bajçinë | drejtor | Shpallet
 11. 11 SHFMU " Hamit Sejdiu" |   Kërpimeh | drejtor | Shpallet
 12. SHFMU" Drita  | Majac | drejtor | Shpallet
 13. SHFMU" Esad Mekuli |  Dobratin | drejtor | Shpallet 
 14. SHFMU "Shaban Shala" | Podujevë | zëvendësdrejtor | Shpallet

Kushtet që duhet t'i plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs: 

Kandidatët e interesuar për të konkurruar për vendet e punës drejtor dhe zëvendësdrejtor duhet t'i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kanë të kryer arsimin universitar të nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional në fuqi:
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhimi në arsim (kualifikimi 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar);
 • Master arsimor (kualifikiini prej 300 ECTS, 5 vite të shkollimit universitar);
 • Fakulteti katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, 4 vite të shkollimit universitar);
 • Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, 4 vite të shkollimit universitar).
 • "kenë licencë të rregullt mësimdhënësit sipas udhezimit për licencim të mësimdhënësve, ose të jenë në procedurë licencimit (për këtë të ofrojnë dëshmi nga MASH.
 • Të kenë përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, aprovuar nga MASHT, sipas rekomandimeve nga KSHLM;
 • Kandidati/ja që ka të përfunduar programin universitar Master në udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë studimeve.
 • Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara katalogun e punës:
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm të lartë:
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera:
 • Tri (3) vite përvojë pune procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor

Të posedojnë këto dokumente:

 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (secili konkurrues dorëzon kopjen e vërtetuar-noterizuar të diplomës Bachelor/Master). Në arsimin parafillor, fillor, mesëm të ulët dhe të mesëm lartë (gjimnaze) duhet jetë profili arsimor bazë të normativit profesional për arsimin e përgjithshëm; Për shkollat profesionale, kandidati/ja duhet të jetë i profilit përkatës për institucionin edukativo-arsiino ku konkurron, në bazë të normativit për arsimin profesional.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion i licencuar shëndetësor, me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime dhe nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi për përvojën e punës procesin edukativo-arsimor;
 • Kandidati/ja për drejtor dhe zëvendësdrejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit.
 • Certifikatën e lindjes;
 • Kopjen e dokumentit të identitetit (ID) 

Portfolio profesionale duhet të përmbajë: 

 • Biografinë e shkurtër të kandidatit
 • Konceptin e Planit Zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor, bazuar në pesë fushat e cilësisë së performancës shkollës ( 5-10 faqe). Koncepti duhet të ketë 5-10 faqe tekst (minimum një faqe për një fushë të cilësisë) me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12, arial). Koncepti i PZH dorczohet si pjesë e portofoljos po ashtu është pjesë përbërëse e intervistës që realizohet nga komisioni përzgjedhës. (Për të marrë një kopje të Planit Zlwillimor aktual në institucionet e lartëcekura edukativo-arsimore, kandidati duhet r'i drejtohet drejtorit të shkollës ose personit të autorizuar nga KDSH i atij institucioni).
 • Certifikatat që dëshmojnë përfundimin e programeve të zhvillimit profesional në fushën e administrimit, menaxhimit dhe udhëheqjes, si dhe dëshmi tjera që elaborojnë përfundimin dhe realizimin e pjesëve të programit dhe demonstrojnë slikathtësitë e fituara
 • Certifikatat që dëshmojnë përfundimin e suksesshëm të programeve të zhvillimit profesional të mësimdhënësve si dëshmi tjera rreth realizimit të atyre programeve.
 • Letër motivuese për pozitën që aplikon. 
 • Dëshimi për aktivitetet tjera në proceset e zhvillimit të arsimit (zhvillimi i kurrikulave, udhëlieqja e programeve të zhvillimit profesional, pjesëmarrja dhe kontributi në konferenca, etj). 
 • Dëshmi nga përvoja paraprake në inenaxhim (sheinbuj të projekteve, shembuj të shkrimeve nga fusha e menaxhimit, shembuj të plancve për zlivillimin e institucionit edukativo-arsimor që janë zhvilluar dhe/apo implementuar me udhëheqjen apo kontributin tuaj konkret)
 • Dëshimi nga përvoja paraprake në mësimdhënie (shembuj të planeve mësimit, shembuj të projekteve, kopje të punimeve, mirënjohje, etj). 
 • Letër referencë me përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik-kredibil, drejtpërdrejtë e lidhur me punën e kandidatit dhe për konkursin përkatës (si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, DK4, këshilli drejues i institucionit edukativo arsimor, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit lartë dhe individë me cilët ka punuar ngushtë në programe dle projekte të ndryshme për arsim). 

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit parashihen në Nenin 3 të U.A nr. 151/2020, të datës 22/12/2020

Kohëzgjatja: Periudha kolore e kontratës zgjatë 4 (katër) vjet

Data e njoftimit web-faqen unike të procedurave të konkurimit  është prej dt. 13.04.2022 deri më dt.12.05.2022, ndërsa koha e aplikimit është nga dt. 13.05.2022 deri dt. 27.05.2022. Përveç web-faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet cdhe web-faqen zyrtare të Komunës littp://kk.rks-yov.net/podujeve po ashtu edhe tabelën e shpalljeve të objektit komunës. Fletaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, ndërtesën e Komunës po ashtu online në web-faqe. Dokumentet e kompletuara dorëzohen Qendrën e Shërbimit për Qytetarë në ndërtesën e Komunës, IT. "Nuhi Gashi", Podujevë

Kujdes: Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet- dokumentet e pa kompletuara nuk shqyrtolien-refuzolien. 

Për të gjitha vendet e punës mbahen intervista, kurse orari i intervistimit shpallet tabelën e shpalljeve në hyrje objektit të komunës dlie në webfaqe litts://kk.rks-gov.nci/poddujevc. Vetëm kandidatët përzgjedhur në listën e ngushtë do vazhdojnë procedurat vijuese.

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme