Drejtor/e i/e QKMF

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna e Suharekës
Publikuar më
30/04/2021
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06JL-114 për Zyrtarët Publik, Kapitulli V neni 67 dhe 68 , si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 0472020 për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së Drejtorit, dhe nenit 18 të Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare — Suharekë, Autorizimit të Kryetarit të Komunës,01-Nr.016-18400 të datës 18.03.2021, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale shpallë këtë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Pozita: Drejtor i Qendrës Kryesore te Mjekësisë Familjare Suharekë
Koeficienti : H - 94411
Lloji i pozitës : Me afat të caktuar (mandat 4 vjeçar)
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Orari i Punës: 40 orë në javë
Titulli i Mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Siguron Ligjshmërinë dhe punën profesionale në QKMF,e cila duhet të udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Statutit të QKMF-së.
 • Është përgjegjës për përkujdesjen efektive të Shëndetësisë parësore për të gjithë banorët e Komunës së Suharekës
 • Në pajtim me Politikën shëndetësore ,Ligjin për Shëndetësi në Kosovë dhe Strategjinë e Kujdesit parësorë shëndetësorë i propozon Drejtorit të Drejtoratit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale planin e punës dhe buxhetin e QKMF-së, për vitin vijues
 • Kujdeset për udhëheqjen e përditshme të procesit të punës
 • Kujdeset për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të personelit të QKMF-së
 • Kontribuon në zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësorë të QKMF-së
 • Ushtron të drejta dhe autorizime dhe mban përgjegjësi të tjera në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet tjera që kanë të bëjnë me implementimin e Mjekësisë Familjare.

KUSHTET:

 • Aftësi të plotë për përmbushjen e detyrave të vendit të punës, me orar të plotë pa kufizime dhe pengesa ligjore
 • Përgatitje universitare: Fakulteti i Mjekësisë- Specialist i mjekësisë familjare
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese
 • Të ketë përvojë pune nga fusha e menaxhimit dhe zbatimit të mjekësisë familjare
 • Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme
 • Njohuri të punës me kompjuter
 • Aftësi të tjera që shërbejnë për kryerjen e detyrave të punës dhe raport kolegial në marrëdhënie të punës.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

 • Dokumentet personale
 • Diplomë universitare - Specialist i mjekësisë familjare
 • Licencë pune e lëshuar nga organi kompetent
 • Certifikata që nuk eshtë nën hetime nga Gjykata
 • Dëshmi për përvoje pune në shëndetësi
 • Vërtetim mbi gjendjen shëndetësore të lëshuar nga institucioni publik shëndetësore.

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë nga 30.04.2021 deri 14.05.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorëzohen pranë Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Suharekë.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Listime të ngjashme

Doktor Stomatolog   Malishevë
30/07/2021
30/07/2021
29/07/2021
Infermier/e (2)   Dragash
22/07/2021