Drejtor/e i/e QKMF

kamenice komuna e1609613174666
Komuna Kamenicë
Publikuar
29/04/2022
Skadon
13/05/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008723
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/03/2022
Afati për aplikim: 28/04/2022 - 12/05/2022

bazë ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe bazë Udhëzimit Administrativ Nr. 04/2020 për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes Drejtorit QKMF Kamenicë, dhe nenit 14 Statutit Qendrës Kryesore Mjekësisë Familjare Kamenicë, Komuna e Kamenicës shpallë këtë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS 

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE 

Pozita: Drejtor i Qendrës Kryesore te Mjekësisë Familjare Kamenicë
Grada : H-3
Koeficienti : H-944/1
Lloji i pozitës : Me afat caktuar (mandat 4 vjeçar)
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Orari i Punës: 40 orë javë
Titulli i Mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS: 

 1. Menaxhon punën e përgjithshme QKMF-dhe cakton objektivat dhe zhvillon planet e punës për përmbushjen e këtyre objektivave; 20%
 2. Menaxhon stafin e QKMF-dhe organizon punën përmes ndarjes detyrave tek varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore; 15%
 3. Analizon dhe vlerëson cilësinë e shërbimeve shëndetësore i ofrohen pacientëve me qëllim zbatimit ndryshimeve për rritjen efikasitetit punë dhe ofrimin e shërbimeve cilësore; 10
 4. Siguron mbikëqyrjen efektive shpenzimeve (duke përfshirë edhe shpenzimet komunale) për nevojat e QKMF, përputhje me Ligjin për menaxhimin e financave publike, Ligjin për buxhetin si dhe legjislacionin tjetër sekondar; 10%
 5. Harton orarin e punës për personelin mjekësor QKMF (përfshirë edhe kujdestaritë) duke u siguruar ky orar i punës (përfshirë edhe kujdestaritë) respektohet në përpikëri, duke u siguruar ndarje barabartë rgjegjësive te personelit mjekësor dhe administrativ QKMF; 10%
 6. Siguron furnizimin me barëra dhe medikamente nevojshme për mbarëvajtjen e punës QKMF me qëllim të ofrimit shërbimeve shëndetësore për qytetarët; 15%
 7. Merr pjesë planifikimin për ndërtimin e Qendrave të mjekëseve familjare nëpër lagje dhe fshatra komunës; 10
 8. Harton raportin vjetor punës (përfshirë edhe raportim financiar) dhe njëjtin e dërgon për aprovim Drejtorinë komunale për Shëndetësi; 10
 9. Bën vlerësim rregull stafit nën mbikëqyrje tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për siguruar kryerjen e detyrave tyre nivel me standardet e kërkuara; 5%

KUALIFIKIMI, KUSHTET DHE SHKATHTËSITË E KËRKUARA: 

 • Diplomë universitare fushën e mjekësisë përgjithshme, 5 vite përvojë pune profesionale
 • Njohuri dhe përvojë fushën e ofrimit shërbimeve shëndetin primar;
 • Shkathtësi lartë menaxhim, organizim, caktim objektivave dhe planifikim;
 • Njohuri mira për mbikëqyrje efektive punës profesionale kryer nga vartësit;
 • Shkathtësi nivelit lartë komunikim dhe negocimit
 • Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve
 • jetë shtetas i Republikës Kosovës
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore, largim nga një pozitë e zyrtarit publik sipas ligji
 • Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve programeve (Word, Excel, Power Point, Internet

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM: 

Dokumentet personale

 • Diplomë universitare
 • Licencë pune e lëshuar nga organi kompetent;
 • Dëshmi për përvoje pune shëndetësi;
 • Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (origjinal)
 • Vërtetim mbi gjendjen shëndetësore lëshuar nga institucioni publik shëndetësor

Data e shpalljes Konkursit: 27.04.2022-12.05.2022 

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrën për Shërbim me Qytetarë Kamenicë. Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do shqyrtohet, ndërsa intervistë do ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë

Rezultatet shpallen ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net

Shpalljet e ngjashme