Drejtor/e i/e QKMF

komuna e vushtrrise e1623918908434
Komuna Vushtrri
Publikuar
12/04/2022
Skadon
26/04/2022
Lokacioni
Vushtrri
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008577
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 10/03/2022
Afati për aplikim: 12/04/2022 - 26/04/2022

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, në bazë të  Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik,  Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare “Dr. Safet Idrizi”, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë,  rishpall: 

K O N K U R S
Institucioni: Komuna e Vushtrrisë; 

Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale  

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Safet Idrizi”- Vushtrri 

Titulli i vendit të punës: 

 • Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare “Dr. “Safet Idrizi” në Vushtrri. 

Numri i pozitave: Një (1);
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale; Grada/Koeficienti: 12-H3;
Kohëzgjatja e kontratës: Katër (4) vite, me mundësi rizgjedhje edhe për një mandat tjetër;
Orët e punës: 40. 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të QKMF 

1. Drejtori i QKMF është përgjegjës për të siguruar ligjshmërinë në punë dhe afarizmin e QKMF-së, si dhe për punën profesionale të QKMF-së e cila duhet të organizohet dhe udhëhiqet në pajtim me  dispozitat e Statutit dhe akteve tё tjera normative.

2. Drejtori i QKMF-së është përgjegjës për përkujdesjen efikase dhe efektive të shëndetësisë parësore  publike për të gjithë banorët e Komunës së Vushtrrisë dhe përgjigjet për detyrat që vijojnë: 

2.1. Në pajtim me Politikën Shëndetësore, Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 dhe SSSh, UA për KPSh, Drejtori i QKMF-së i propozon për miratim, Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe  Përkujdesje Sociale, Planin e Punës dhe Buxhetin e QKMF-së për vitin vijues;
2.2. Drejtori është përgjegjës për implementimin e Planit të burimeve njerëzore;
2.3. Nën mbikëqyrjen dhe autorizimin e Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale zbaton buxhetin e QKMF;
2.4. Ёshtё përgjegjës për udhëheqjen e përditshme të procesit të punës në QKMF;
2.5. Avancon punën ekipore;
2.6. Mundëson Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional dhe trajnimin e personelit të QKMF;
2.7. Menaxhon implementimin e standardeve të cilësisë;
2.8. Kontribuon nё zhvillimin dhe zbatimin e sistemit të informimit shëndetësor të QKMF-së.

3. Programi i punës së QKMF-së realizohet duke u bazuar në politikat zhvillimore të sistemit  shëndetësor të hartuara nga MSH.

4. Në programin vjetor të punës duhet të përcaktohen objektivat, aktivitetet dhe rezultatet e pritura në  QKMF si:
4.1. Plani vjetor i punës;
4.2. Organizimi dhe udhëheqja;
4.3. Burimet njerëzore;
4.4. Plani financiar;
4.5.Raportet e punës mujore, vjetore dhe raportet financiare. 

5.Për kryerjen e punëve të tij, drejtori i QKMF i përgjigjet Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe  Përkujdesje Sociale. 

Procedurat për Emërimin: 

Kandidati/ja i/e cila konkurron për këtë vend të punës përveç kushteve të përgjithshme të  parapara me Ligj duhet të ketë të përfunduar; 

 • Të jetë Mjek Specialist nga Mjekësia Familjare;
 • Të ketë licencë valide të Mjekut Specialist nga Mjekësia Familjare;
 • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë përvojë të dëshmuar në procesin e implementimit të  mjekësisë familjare ose kandidatët me shkollim profesional në fushën e menaxhimit shëndetësor;
 • Kandidati për Drejtor duhet t’i ketë 5 vite përvojë pune në sistemin shëndetësor publik prej tyre  3 vite përvojë pune në pozita menaxheriale.

Dokumentet e nevojshme: 

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);  
 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë – Drejtimi i Përgjithshëm dhe Certifikatën e Specializimit (kopje);
 • Dëshmi mbi përvojën e punës duke përfshirë edhe dëshminë për përvojën në pozita menaxheriale;
 • Licenca e punës (kopje);
 • Dëshminë se nuk është i dënuar dhe nën hetime (Origjinali);
 • Letërnjoftimi (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga data 12.04.2022-26.04.2022. 

Paraqitja e kërkesave 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbim me  Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe  portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me  Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.  

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës që konkurrojnë për këto  pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e  Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në  të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk  e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. 

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen Njësisë së Burimeve Njerëzore, zyra nr 33 ose në tel 038 200 42 444.  

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun:  https://konkursi.rks-gov.net/. 

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022