Drejtor/e i/e QKMF

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna e Klinës
Publikuar më
02/04/2021
Qyteti
Klinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06JL-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 0412020 Kujdesi Parësor Shëndetësor, Neni 21, Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare - Klinë, nr. O1—o061101716 i dt. 11.01.2016, Drejtoria për Shëndetësi, shpall këtë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Pozita: Drejtor i Qendrës Kryesore te Mjekësisë Familjare -Klinë
Koeficienti : H-94411
Lloji i pozitës : Me afat të caktuar (mandat 4 vjeçar)
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Orari i Punës: 40 orë në javë
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Siguron Ligjshmërinë dhe punën profesionale në QKMF-së, e cila duhet të udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Statutit të QKMF-së;
 • Është përgjegjës për përkujdesjen efektive të Shëndetësisë parësore për të gjithë banorët e Komunës së Klinë;
 • Në pajtim me Politikën shëndetësore, Ligjin për Shëndetësi në Kosovë dhe Strategjinë e Kujdesit parësorë shëndetësorë i propozon Drejtorit të Drejtoratit të Shëndetësisë, planin e punës dhe buxhetin e QKMF-së, për vitin vijues;
 • Kujdeset për udhëheqjen e përditshme të procesit të punës;
 • Kujdeset për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të personelit të QKMF-së;
 • Kontribuon në zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësorë të QKMF-së;
 • Ushtron të drejta dhe autorizime dhe mban përgjegjësi të tjera në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet tjera që kanë të bëjnë me implementimin e Mjekësisë Familjare.

KUSHTET:

 • Aftësi të plotë për përmbushjen e detyrave të vendit të punës, me orar të plotë pa kufizime dhe pengesa ligjore;
 • Përgatitje universitare: Fakulteti i Mjekësisë - Specialist i mjekësisë familjare
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese;
 • Të ketë 5 vite përvojë pune nga fusha e menaxhimit dhe zbatimit të mjekësisë familjare;
 • Njohja.e gjuheve të huaja e dëshirueshme;
 • Njohuri të punës me kompjuter;
 • Aftësi të tjera që shërbejnë për kryerjen e detyrave të punës dhe raport kolegjiale në marrëdhënie të punës,

Dokumentet e Kërkuara:

 • Dokumentet personale;
 • Diplomë universitare;
 • Licencë pune e lëshuar Nga Organi kompetent;
 • Dëshmi për përvoje pune në shëndetësi;
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tijfsaj shëndetësore (për arsye të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve kërkohet në fund të procedurës së rekrutimit vetëm nga kandidati më i suksesshëm)

Afati i aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 01.04.2021 deri 15.04.2021.

Te gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti dorëzohen pranë Zyrës se personelit të QKMF-ës ne Klinë.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të fohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë,

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Pajtim me udhëzimin administrativ, nr.1242018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Rezultatet shpallen në https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme