Drejtor/e i/e Përgjithshëm i/e Teatrit

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Publikuar më
13/12/2020
Qyteti
Podujevë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin për Teatrot, Nr. 04/L – 106, Neni 10, Pika 1.7 dhe Neni 13 Pika 1, 2, 4, 5 dhe 7 si dhe Statutit të teatrit Neni 11. Pika 1.2, Komuna e Podujevës shpall:

KONKURS PUBLIK

 • Institucioni: Komuna e Podujevës
 • Titulli i punës: Drejtor i Përgjithshëm i Teatrit “Avdush Hasani”
 • Kategoria funksionale: Koeficienti: 9
 • Detyrat dhe përgjegjësitë: Është përgjegjës për organizimin dhe përcjelljen e funksionimit të përgjithshëm të Teatrit “Avdush Hasani”
 • Kohëzgjatja e mandatit: 4 vite

Detyrat kryesore:

 • Bën menaxhimin financiar, administrativ, teknik dhe promovues të Teatrit;
 • Zbaton vendimet e Këshillit Drejtues të Teatrit;
 • Propozon organizimin e brendshëm të Teatrit tek Këshilli Drejtues;
 • Përfaqëson Teatrin brenda dhe jashtë vendit;
 • Propozon buxhetin vjetor para Këshillit Drejtues;
 • Kërkon, aplikon dhe negocion për marrjen e donacioneve;
 • Mbikëqyrë të hyrat dhe shpenzimet buxhetore si dhe të donacioneve;
 • Negocion dhe nënshkruan kontratat dhe marrëveshjet me artistë të pavarur dhe me palë tjera;
 • Menaxhon mirëmbajtjen dhe sigurimin e ndërtesës së Teatrit;
 • Menaxhon bashkëpunimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Për punën e tij i përgjigjet dhe i raporton Këshillit Drejtues;
 • Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe statut

Shkathtësitë kyçe, njohuritë, aftësitë:

 • Aftësi menaxhuese dhe organizative për arritjen e rezultateve në punë;
 • Afinitete kreative në hartimin e raporteve dhe të komunikimit me shkrim dhe me gojë;
 • I/E aftë për të krijuar raporte pune dhe ndër personale të shkëlqyeshme;
 • Të ketë vetiniciativë të theksuar dhe i/e gatshëm të merr përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij/saj;
 • Të ketë shkathtësi të vetorganizimit, dhe që të kryej punë efektive duke punuar në një ambient nën presion;
 • Afinitete komunikuese dhe gatishmëri për të punuar me të gjithë
 • I gatshëm/e në përmbushjen e punëve të vështira, punëve plotësuese dhe të afatizuara individuale dhe grupore

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë universiteti nga fusha e Teatrit ose nga lëmitë tjera të përafërta të kulturës;
 • Tre (3) vjet përvojë pune në pozitë udhëheqëse/ menaxheriale;
 • Njohja e gjuhëve zyrtare të Kosovës e domosdoshme;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi. 

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:

 • Certifikatën e lindjes
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Diplomen e shkollimit të kryer të nivelit përkatës (fotokopje e vërtetuar)
 • Dëshmitë për përvojë pune
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore (për arsye të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve kërkohet në fund të procedurës së rekrutimit vetëm nga kandidati më i suksesshëm)
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT

Data e njoftimit në  webfaqen  unike  të  procedurave  të  konkurimit  https://konkursi.rks- gov.net është prej dt. 11.11.2020 deri me dt.10.12.2020, ndërsa data e aplikimit është nga  data 11.12.2020 deri me datën 25.12.2020. Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës.

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil e administratës publike qendrore dhe lokale.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit të Komunës.

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Zyrën e Personelit, në këtë numër të telefonit 038/ 570 – 732 / lok.126.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

Zyrtar/e ligjor/e   Prishtinë e re
26/01/2021
Recensentë   Prishtinë
21/01/2021
21/01/2021