Drejtor/e ekzekutiv/e i/e spitalit

komuna shterpce e1618209168340
Komuna e Shtërpcës
Publikuar më
26/04/2021
Qyteti
Shtërpcë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 13 dhe 58 ligjitmmbi vetqeverisjen lokale nr. 03-L/040, nenit 67 paragrafi (1, 5, 6, 7, 8) të Ligjit nr. 06/L-114 mbi zyrtarët publik, nenit 64 të Ligjit mbi shëndetësinë nr. 04/L-125, nenit 36 dhe 37 të Statutit të spitalit të përgjithshëm nr.01-16-1542 të datës 30.02.2012, kryetari i komunës së Shtërpcës, shpall këtë:

KONKURS

Institucioni: Komuna Shtërpcë – spitali i përgjithshëm
Titulli i vendit të punës: drejtor ekzekutiv
Numri i pozitës:1
Drejtoria: Shëndetësi dhe çështje sociale (shëndetësia sekundare – spitali i përgjithshëm) Kategorija/koeficijent: 12 (H-944/1)
Kohëzgjatja e kontratës:katër (4) vite
Raporton: Këshilli drejtues i spitalit

Përshkrimi I punëve dhe përgjegjësit:

 • Menaxhon punën operative dhe administrative
 • Përgjegjës për aktivitetet e përgjithshme shëndetësore, financiare dhe administrative të Spitalit
 • Përgjegjës për performancën profesionale dhe operacionet financiare
 • Zhvillimi dhe zbatimi i planit vjetor të punës dhe buxhetit vjetor të spitalit në përputhje me legjislacionin në fuqi
 • Rritja dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e cilësisë së shërbimeve shëndetësore
 • Sigurimi, mirëmbajtja dhe monitorimi i vazhdueshëm i pajisjeve dhe infrastrukturës spitalore
 • Për të siguruar transparencë optimale ligjore, Drejtori Ekzekutiv përgatit raporte tremujore dhe vjetore për Bordin Menaxhues dhe Ministrinë e Shëndetësisë.
 • Përgatit edhe raporte të tjera analitike në përputhje me ligjin
 • Kryen aktivitetet e tij në përputhje me ligjin për shëndetësinë, Statutin e spitalit dhe aktet e brendshme të institucionit

Kualifikimi dhe përvoja e punës:

 • mjek specialist në një degë të mjekësisë, i diplomuar në drejtësi ose ekonomist
 • 3 vjet përvojë e dobët në sistemin shëndetësor ose fushën e menaxhimit
 • Studimet dhe trajnimet në menaxhimin e shëndetit ose shëndetin publik do të kenë përparësi
 • Nivel i lartë i njohurive profesionale dhe teknike në fushën përkatëse dhe kuptimi i fushave që lidhen me detyrat dhe përgjegjësitë
 • Shkathtësi logjike dhe analize
 • Shkathtësi për të bërë vlerësime të pavarura profesionale
 • Njohja e gjuhëve lokale në përdorim
 • Aftësi për të komunikuar mirë

Dokumentet e nevojshme:

 • Kopja e vërtetuar e diplomës
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Certifikata e lindjes
 • Vërtetimi nga gjykata që kandidati nuk është nër hetime
 • Vërtetimi mbi përvojën e punës
 • Kopja e vlerësimit të punës në tre vitet e

Kandidatët e interesuar mund të marrin aplikacionin në qendër për shërbime qytetare çdo ditë pune nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 15 ose t'i shkarkojnë ato në faqen zyrtare të Komunës së Shtërpcës https://kk.rks-gov.net/shterpce ose portalin shtetëror https: https://konkursi.rks-gov.net. Data e njoftimit 26.03.2021, kurse aplikacionet mund të dorëzohen në periudhën prej 26.04.2021 deri më 03.05.2021. intervista do të mbahet më 07.05.2021 në hapësirat e Komunës së Shtërpcës (salla për takime) me fillimnëora 10h, në intervist do të ftohen të gjithë ata kandidatë të cilët kanëpasur dokumentacionine kompletuar dhei plotësojnë kushtet e parapara me konkurs.

Shërbimi Publik i Kosovës është në shërbimi të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe pret aplikime nga të dy gjinitë nga i gjithë komuniteti.

Listime të ngjashme