Drejtor/e dhe ZvDrejtor/e të shkollave dhe IP (35)

Komuna e Prishtinës
Publikuar më
02/04/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit nr. 04/l-032 Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit NR. 03/L- 068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe në bazë të nenit 4 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ të MASHT-it nr. 151/2020 për Detyrat dhe Përgjegjësit e Drejtorit dhe te Zëvendësdrejtorit ne Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit te Kontratës dhe Emërimit te Përkohshëm, Sektori i Burimeve Njerëzore, Komuna e Prishtinës, shpallë këtë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

DREJTORIA E ARSIMIT

I. Titulli i vendit të punës : Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML)

1. SHML “28 Nëntori” – Prishtinë
2. SHML “ Hoxhë Kadri Prishtina” – Prishtinë
3. SHML “Eqrem Çabej” - Prishtinë
4. SHML “7 Shtatori” - Prishtinë
5. SHML “Gjin Gazulli”- Prishtinë
6. SHML “Ali Sokoli” – Prishtinë
7. SHML “ Ahmet Gashi” – Prishtinë
8. SHML “Prenk Jakova” - Prishtinë

Lloji i Vendit të Punës: Me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: tetë (8) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues Koeficienti: 8.4
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës:

Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :

 • Menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit;
 • Hartimin e planit vjetor të punës dhe planin zhvillimor të institucionit arsimore dhe raportet vjetore te punës;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv te sistemit për menaxhimin e informatave në arsim dhe respektimin e kodeve te këtij sistemi, procedurave të sigurimeve dhe afateve te përcaktuara për përditësimin e të dhënave te nevojshme gjatë vitit shkollor;
 • Detyrat e caktuara për vlerësimin, disiplinën ne institucionin edukativo-arsimor dhe çështje tjera që kane të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtoret tjerë në arsim;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit te kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës se aktiveve dhe bashkëpunëtoreve profesional te institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë te institucionit arsimor që kanë rol ne vlerësimin e performancës dhe menaxhimin e cilësisë së punës së institucionit;
 • Bashkëpunon me këshillin drejtues te institucionit edukativo- arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo- arsimor;
 • Raporton se paku dy herë ne vit para KDSH;
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas legjislacionit ne fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH);
 • Çështjet e tjera qe rregullohen përmes ligjit për arsim parauniversitar, akteve nënligjore te miratuara nga MASH dhe obligimet qe dalin nga rregullorja e komunës për arsim;

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit: Master për udhëheqje administrim ose menaxhim ne arsim (kualifikim prej 300 ECTS, se paku 5 vite te shkollimit universitar);
 • Master arsimore (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite te shkollimit universitar); - Katërvjeçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite te shkollimit universitar) – Bachelor katërvjeçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite te shkollimit universitar);
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësit;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim , te bazuar ne standardet e praktikes profesionale për drejtor te shkollave ne Kosove, te aprovuar nga MASH sipas rekomandimeve te KSHLM;
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në procesin edukativo- arsimor;

Dokumentet e domosdoshme: 

 • Diplomat e fakultetit te kryer për nivelin përkatës te kualifikimit;
 • Certifikatat për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (ne mungesë te certifikatës se trajnimit për udhëheqje ne arsim kandidati/ja ofron dëshminë e diplomës Master për udhëheqje;
 • Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);
 • Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ose që është në procedurë të licencimit;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar ne gjashte muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore ;
 • Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar per krim, dhunë ose vepra te padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi të përvojës së punës në procesin edukativo- arsimor;
 • Deklaratën ne betim qe vërteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës ne strukturat e partive politike.
 • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të këtij UA;

II.   Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë

 1. SHML “Hoxhë K. Prishtinë” – Prishtinë
 2. SHML “Ahmet Gashi” – Prishtinë
 3. SHML “28 Nëntori” – Prishtinë
 4. SHML “ Gjin Gazulli” - Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: katër (4) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues Koeficienti: 7.8
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës:

Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS : 

 • Mbështet dhe ndihmon punën e drejtorit/shes për të siguruar administrimin dhe mbarëvajtjen e punës se institucionit shkollor;
 • Përkujdeset dhe përcjell mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe ndihmon ne krijimin e klimës pozitive ne institucionin shkollor;
 • Monitoron dhe mentoron mësimdhënësit ne realizimin e detyra dhe përgjegjësive te tyre;
 • Përpunon statistikat e suksesit te nxënësve dhe te dhënat e tjera ne periudha te caktuara;
 • Përgatit raport periodik për mbarëvajtjen e punës se institucionit shkollor;
 • Kontrollon ditarët e klasës se paku një herë në një periudhë mësimore dhe udhëzon mësimdhënësit për mbajtën e shënimeve ne mënyrën e duhur;
 • Ndihmon dhe përkrah mekanizmat shkollor për menaxhimin e cilësisë se performancës se institucionit;
 • Zëvendëson mësimdhënësit në raste kur mungojnë;
 • Pranon, kontrollon dhe sistemon përgatitjen e planeve mësimore të mësimdhënësve ;
 • Zëvendëson dhe përfaqëson drejtori/ eshën e institucionit shkollor sipas nevojës;
 • Kryen detyra të tjera të caktuara drejtor/ esha i/e institucionit shkollor, ne pajtimin me ligjin.

Kushtet: 

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit qe i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional ne fuqi: Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim (kualifikim prej 300 ECTS), Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS), ;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësve;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim
 • Të kenë së paku 3 vite përvojë pune në procesin edukativo- arsimor;

Dokumentet e domosdoshme:

 • Diplomat e fakultetit te kryer për nivelin përkatës te kualifikimit;
 • Certifikatat për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (ne mungesë te certifikatës se trajnimit për udhëheqje ne arsim kandidati/ja ofron dëshminë e diplomës Master për udhëheqje;
 • Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);
 • Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ose që është në procedurë të licencimit;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar ne gjashte muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore ;
 • Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar per krim, dhunë ose vepra te padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi të përvojës së punës në procesin edukativo- arsimor;
 • Deklaratën ne betim qe vërteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës ne strukturat e partive politike.
 • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të këtij UA;

III. Titulli i vendit të punës: Drejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët (SHFMU)

 1. SHFMU “Meto Bajraktari” – Prishtinë
 2. SHFMU “Mehmet Gjevori” – Prishtinë
 3. SHFMU “Gjergj Fishta” – Prishtinë
 4. SHFMU “Ismail Qemali” – Prishtinë
 5. SHFMU “Asim Vokshi” – Prishtin
 6. SHFMU “Pjetër Bogdani” – Prishtinë
 7. SHFMU “Nazim Gafurri” – Prishtinë
 8. SHFMU “Afrim Gashi” - Prishtinë
 9. SHFMU “Emin Duraku” - Prishtinë
 10. SHFMU “ 7 Marsi” - Prishtinë
 11. SHFMU “Dituria”- Shkabaj, Prishtinë
 12. SHFMU “Ali Kelmendi” - Barilevë, Prishtinë
 13. SHFMU “Avni Rrustemi” - Mramur, Prishtinë 

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: trembëdhjetë (13) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues Koeficienti: 7.8
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës:

Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS : 

 • Menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit;
 • Hartimin e planit vjetor të punës dhe planin zhvillimor të institucionit arsimore dhe raportet vjetore te punës;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv te sistemit për menaxhimin e informatave në arsim dhe respektimin e kodeve te këtij sistemi, procedurave të sigurimeve dhe afateve te përcaktuara për përditësimin e të dhënave te nevojshme gjatë vitit shkollor;
 • Detyrat e caktuara për vlerësimin, disiplinën ne institucionin edukativo-arsimor dhe çështje tjera që kane të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtoret tjerë në arsim;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit te kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës se aktiveve dhe bashkëpunëtoreve profesional te institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë te institucionit arsimor që kanë rol ne vlerësimin e performancës dhe menaxhimin e cilësisë së punës së institucionit;
 • Bashkëpunon me këshillin drejtues te institucionit edukativo- arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo- arsimor;
 • Raporton se paku dy herë ne vit para KDSH;
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas legjislacionit ne fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH);
 • Çështjet e tjera qe rregullohen përmes ligjit për arsim parauniversitar, akteve nënligjore te miratuara nga MASH dhe obligimet qe dalin nga rregullorja e komunës për arsim;

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit qe i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional ne fuqi: Master per udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim (kualifikim prej 300 ECTS), Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS), ;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësve;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim
 • Të kenë së paku 4 vite përvojë pune në procesin edukativo- arsimor;

Dokumentet e domosdoshme:

 • Diplomat e fakultetit te kryer për nivelin përkatës te kualifikimit;
 • Certifikatat për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (ne mungesë te certifikatës se trajnimit për udhëheqje ne arsim kandidati/ja ofron dëshminë e diplomës Master për udhëheqje;
 • Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);
 • Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ose që është në procedurë të licencimit;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar ne gjashte muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore ;
 • Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar per krim, dhunë ose vepra te padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi të përvojës së punës në procesin edukativo- arsimor;
 • Deklaratën ne betim qe vërteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës ne strukturat e partive politike.
 • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të këtij UA;

IV. Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët

 1. SHFMU “ Faik Konica ” – Prishtinë
 2. SHFMU “ Meto Bajraktari” – Prishtinë
 3. SHFMU “ Zenel Hajdini” – Prishtinë
 4. SHFMU “ Andon Çajupi” – Prishtinë
 5. SHFMU “Dardania” – Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: pesë (5) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës:

Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :

 • Mbështet dhe ndihmon punën e drejtorit/shes për te siguruar administrimin dhe mbarëvajtjen e punës se institucionit shkollor;
 • Përkujdeset dhe përcjell mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe ndihmon ne krijimin e klimës pozitive ne institucionin shkollor;
 • Monitoron dhe mentoron mësimdhënësit ne realizimin e detyra dhe përgjegjësive te tyre;
 • Përpunon statistikat e suksesit te nxënësve dhe te dhënat e tjera ne periudha te caktuara;
 • Përgatit raport periodik për mbarëvajtjen e punës se institucionit shkollor;
 • Kontrollon ditarët e klasës se paku një herë ne një periudhe mësimore dhe udhëzon mësimdhënësit për mbajtën e shënimeve ne mënyrën e duhur;
 • Ndihmon dhe përkrah mekanizmat shkollor për menaxhimin e cilësisë se performancës se institucionit;
 • Zëvendëson mësimdhënësit ne raste kur mungojnë;
 • Pranon, kontrollon dhe sistemon përgatitjen e planeve mësimore te mësimdhënësve ;
 • Zëvendëson dhe përfaqëson drejtori/ eshën e institucionit shkollor sipas nevojës;
 • Kryen detyra të tjera të caktuara drejtor/ esha i/e institucionit shkollor, ne pajtimin me ligjin.

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit qe i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional ne fuqi: Master per udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim (kualifikim prej 300 ECTS), Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS), ;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësve;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim
 • Të kenë së paku 3 vite përvojë pune në procesin edukativo- arsimor;

Dokumentet e domosdoshme:

 • Diplomat e fakultetit te kryer për nivelin përkatës te kualifikimit;
 • Certifikatat për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (ne mungesë te certifikatës se trajnimit për udhëheqje ne arsim kandidati/ja ofron dëshminë e diplomës Master për udhëheqje;
 • Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);
 • Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ose që është në procedurë të licencimit;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar ne gjashte muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore ;
 • Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar per krim, dhunë ose vepra te padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi të përvojës së punës në procesin edukativo- arsimor;
 • Deklaratën ne betim qe vërteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës ne strukturat e partive politike.
 • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të këtij UA;

V.  Titulli i vendit të punës : Drejtor i Institucionit Parashkollor

 1. Institucioni Parashkollor “ Ardhmëria ” – Prishtinë
 2. Institucioni Parashkollor “Buzëqeshja” – Prishtinë
 3. Institucioni Parashkollor “Gëzimi Ynë” – Prishtinë
 4. Institucioni Parashkollor “Xixëllonjat” – Prishtinë
 5. Institucioni Parashkollor “Lulevera” – Prishtinë
 6. Institucioni Parashkollor “Dielli” – Prishtinë
 7. Institucioni Parashkollor “Yllkat” – Prishtinë
 8. Institucioni Parashkollor “Fatosat” – Prishtinë 

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: tetë (8) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Qëllimi i vendit të punës:

Udhëheqja, menaxhimi dhe mbikëqyrja e institucionit edukativo-arsimor

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS: 

 • Menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit;
 • Hartimin e planit vjetor të punës dhe planin zhvillimor të institucionit arsimore dhe raportet vjetore te punës;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv te sistemit për menaxhimin e informatave në arsim dhe respektimin e kodeve te këtij sistemi, procedurave të sigurimeve dhe afateve te përcaktuara për përditësimin e të dhënave te nevojshme gjatë vitit shkollor;
 • Detyrat e caktuara për vlerësimin, disiplinën ne institucionin edukativo-arsimor dhe çështje tjera që kane të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtoret tjerë në arsim;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit te kurrikulës dhe standardet e zhvillimit dhe te mësuarit ne fëmijërinë e hershme;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës se aktiveve dhe bashkëpunëtoreve profesional te institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë te institucionit arsimor që kanë rol ne vlerësimin e performancës dhe menaxhimin e cilësisë së punës së institucionit;
 • Bashkëpunon me këshillin drejtues te institucionit edukativo- arsimor (KD), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Edukatoreve dhe komunitetin e institucionit edukativo- arsimor;
 • Raporton se paku dy herë ne vit para KD;
 • Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët sipas legjislacionit ne fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH);
 • Çështjet e tjera qe rregullohen përmes ligjit për arsim parauniversitar, akteve nënligjore te miratuara nga MASH dhe obligimet qe dalin nga rregullorja e komunës për arsim;
 • Ruajtjen e dokumentacionit financiar dhe dhënien e llogarisë për shpenzimin e mjeteve të IP;
 • Thirrjen dhe udhëheqjen e mbledhjeve të Këshillit drejtues të IP;

Kushtet: 

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar, diplome fakulteti me program te edukimit dhe zhvillimit te fëmijëve parashkollor;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim te mësimdhënësve;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim ne arsim
 • Të kenë së paku 4 vite përvojë pune në procesin edukativo- arsimor;

Dokumentet e domosdoshme: 

 • Diplomat e fakultetit te kryer për nivelin përkatës te kualifikimit;
 • Certifikatat për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (ne mungesë te certifikatës se trajnimit për udhëheqje ne arsim kandidati/ja ofron dëshminë e diplomës Master për udhëheqje;
 • Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);
 • Dëshmi se ka licencë të mësimdhënësit ose që është në procedurë të licencimit;
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar ne gjashte muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore ;
 • Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar per krim, dhunë ose vepra te padenja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi të përvojës së punës në procesin edukativo- arsimor;
 • Deklaratën ne betim qe vërteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnjë funksion udhëheqës ne strukturat e partive politike.
 • Portfolio profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të këtij UA;

Data e shpalljes se Konkursit 02/04/2021 deri me dt. 16.04.2021.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetarë në objektin e komunës së vjetër.

Në aplikacion duhet te ceket qartë titulli i vendit te punë dhe dokumentet e bashkangjitura aplikacionit duhet te jenë kopje dhe nuk kthehen.

Kandidati/ja në një konkurs publik ka të drejtë te aplikoj në një e më shumë shkolla. Në raste të tilla përgatit dokumentacion të ndarë për secilën shkollë ku aplikon.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes për pozitat e cekura më lart.

Pas përgatitjes së listës së ngushtë të kandidatëve, këtyre kandidatëve do të ju kërkohen kopjet e dokumenteve të vërtetuara nga organi kompetent (diploma dhe kontrata e punës ose vërtetimi i përvojës e punës) nëse ato nuk janë dorëzuar të vërtetuara.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit, përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme të kërkuara sipas kushteve të konkursit.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Sektorin e Burimeve Njerëzore, zyra nr. 205, në këtë nr. të telefonit 038 / 230 – 900 lokali 1097

Listime të ngjashme

12/04/2021
06/04/2021
Drejtor në SHFMU   Lipjan
06/04/2021
Drejtor/e i/e QKMF   Klinë
02/04/2021