Drejtor/e dhe Zv. Drejtor/e (8)

Komuna e Prishtinës
Publikuar më
15/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit nr. 041-032 Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit NR. O3IL-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe në bazë të nenit 4 paragrafi 1 të
Udhëzimit Administrativ të MASHT-it nr. 15172020 Pë Detyrat dhe Përgjegjësit e Drejtorit dhe te
Zëvendësdrejtorit ne Republikën e Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit dhe Emërimit te Përkohshëm, Sektori i Burimeve Njerëzore, Komuna e Prishtinës, shpallë
këtë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

DREJTORIA E ARSIMIT

I. Titulli i vendit të punës : Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML)

1. SHML — “Gjimnazi Matematikë” — Prishtinë:
2. SHML - “Sami Frashëri” — Prishtinë:
3. SHML - “Xhevdet Doda”. Prishtinë:
4. SHML — “ Abdyl Frashëri” — Prishtinë:

Lloji i Vendit të Punës: Me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: katër (4) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 8.4
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

II. Titulli i vendit të punës: Drejtor i shkollës fillore të mesme të Ulët (SHFMU)

1. SHFMU “Hasan Prishtina” — Prishtinë:
2. SHFMU “liria” - Prishtinë:
3. SHFMU “Azemi e Salihu” —Dabishevc, Prishtinë:

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numrii Pozitave: tre (3) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.8
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

III. Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët

1. SHFMU “Xhemail Mustafa” — Prishtinë

Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, me orar të plotë
Numri i Pozitave: një (1) pozita
Kategoria Funksionale: Nivel drejtues
Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Katër (4) vjet

Data e shpalljes se Konkursit 15/06/2021 deri me dt. 29.06.2021.

SHPALLJA E PLOTE.

Listime të ngjashme