Drejtor/e (3), Zëvendësdrejtor/e (1)

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
01/03/2022
Skadon
14/03/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008267
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/01/2022
Afati për aplikim: 28/02/2022 - 14/03/2022

Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 paragrafi 1 te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin  5 të Ligjit numër 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenin 20 të Ligjit numër 04/L-032 për Arsimin Para Universitar në Republikën e Kosovës, nenin 23 të Ligjit  numër 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, si dhe Udhëzimit Administrativ  (MASH) numër 151/2020 për Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorit dhe të Zëvendësdrejtorit të  Institucionit Publik Edukativo - Arsimor dhe Aftësues Para Universitar në Republikën e  Kosovës, Procedurat e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit të Kontratës dhe Emërimit të  Përkohshëm, Komuna e Gjakovës shpall: 

KONKURS PËR PRANIM  

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar  

Titulli i vendit të punës:

1. Drejtor i Shkollës së Muzikës “Prenk Jakova”
2. Drejtor i SHFMU “Emin Duraku”
3. Drejtor i IP “Ganimete Terbeshi”
4. Zëvendësdrejtor i SHMU “Yll Morina” 

Institucioni: Komuna e Gjakovës
Njësia: Drejtoria për Arsim
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (4) katër
Grada/Koeficienti: A-8.4; A-7.8; A-7.8 dhe A-7.2
Kohëzgjatja e emërimi: Me afat të caktuar (4 vite) 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës: 

Drejtori i institucionit edukativo – arsimor ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshirë: 

 1. Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe  raportet vjetore të punës; 
 2. Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e informatave  në arsim dhe respektimin e kodeve të këtij sistemi, procedurave të sigurimit dhe  afateve të përcaktuara për përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë vitit shkollor; 
 3. Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve,  disiplinën në institucionin edukativo-arsimor dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me  mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit; 
 4. Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;
 5. Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve profesional të  institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë të institucionit arsimor që  kanë rol në vlerësimin e performancës së institucionit dhe menaxhimin e cilësisë së  punës së institucionit; 
 6. Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të Institucionit edukativo-arsimor (KDSH),  Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e  institucionit edukativo-arsimor; 
 7. Raporton dy herë në vit para KDSH; 
 8. Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucion edukativo arsimor, duke përfshirë dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas  legjislacionit në fuqi; 
 9. Ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga Komuna apo Ministria e  Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT); 
 10. Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjit për arsim parauniversitar, akteve nënligjore  të miratuara nga MASH dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje; 
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të  pushuar sipas këtij ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale: 

Arsimimi i kërkuar: 

Diplomë të studimeve universitare në nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet  sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit profesional në  fuqi:  

 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimin prej 300  ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar) 
 • Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite të shkollimit universitar);
 • Katërvjeçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 • Bachellor katërvjeçar (kualifikimin prej 240 ECTS/ 4 vite të shkollimit universitar) 

Përvoja e punës e kërkuar:  

 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor në  arsimin e mesëm të lartë; 
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor  në nivele tjera dhe 
 • Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo–arsimor për kandidatët për  zëvendësdrejtor.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme: 

 • Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të  mësimdhënësve; 
 • Të ketë përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje,  administrim ose menaxhim në arsim, të bazuar në standardet e praktikës profesionale  për drejtor të shkollave në Kosovë, të aprovuar nga MASH sipas rekomandimit të  KSHLM; 
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara  në katalogun e punës; 
 • Për shkollat profesionale të AAP dhe Qendrat e Kompetencës, kandidati/ja duhet të  jetë me përgatitje profesionale të profileve përkatëse të institucionit ku konkurron. 

Mënyra e aplikimit: 

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e Komunës së  Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar  dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e  Gjakovës, Rruga “UÇK” numër 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati  III. 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: 

 • Formulari i aplikimit, i plotësuar; 
 • Rezymeja personale (CV); 
 • Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë); 
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (personat që kanë diplomuar  jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit);
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit; 
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve; 
 • Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga Gjykata  Themelore); 
 • Certifikata e Mjekut (jo më e vjetër se gjashtë muaj); 
 • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje,  administrim ose menaxhim në arsim, të bazuar në standardet e praktikës profesionale  për drejtor të shkollave në Kosovë. 
 • Kandidati/ja që ka të përfunduar programin universitar Master për udhëheqje,  administrim ose menaxhim në arsim, në mungesë të certifikatës së trajnimit për  udhëheqje në arsim, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeve. 
 • Deklaratën në betim që vërteton se në tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në  asnjë funksion udhëheqës në strukturat e partive politike. 
 • Portofolion profesionale me dëshmi sipas udhëzimeve në shtojcën/formularin H të  këtij UA. 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve: 

 • Intervistë

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët dhe shpallja e rezultateve  përfundimtare: 

Përmes ueb faqes së Komunës së Gjakovës (https://kk.rks-gov.net/gjakove/) dhe portalit për  rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).  

Afati për aplikim: 

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i  hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 28.02.2022 deri me 14.03.2022 (16:00). 

Sqarime shtesë: 

 • Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të  kërkohen me rastin e intervistimit. 
 • Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë  të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi). c. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të  pranohen. 
 • Kandidatet kanë të drejtë të aplikojë në një e më shumë shkolla. Në raste të tilla përgatit  dokumentacion të ndarë për secilën shkollë ku aplikon.

Shpalljet e ngjashme