Doktor Specialist i Biokimisë Klinike

64x64 prizren logo
Komuna e Prizrenit
Publikuar më
27/01/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë të dt:15.12.2020, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF 

 • Titulli i pozitës së punës: Doktor Specialist i Biokimisë Klinike
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj)
 • Koeficienti: 8.4
 • Numri i ekzekutuesve: 1 (një)

Qëllimi i vendit të punës: Ofrimi i shërbimeve profesionale në Laboratorin Qendror dhe laboratoret tjera në kuadër të QKMF-së.

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Kujdeset për kualitetin e shërbimeve laboratorike,
 • Përkujdeset për metodën e mbledhjes së materialit biologjik dhe mënyrën e përpunimit të tij,
 • Kujdeset për mënyrën e diagnostifikimit të analizave hematologjike, analizave biokimike, testeve të hemostazës dhe analizave të urinës,
 • Përkujdeset për rregullat e dezinfektimit të mbetjeve,
 • Përkujdeset për pajisjet laboratorike dhe rregullat për funksionimin e saj,
 • Për metodën e përgatitjes së reagensave dhe përdorimit të tyre,
 • Përkujdeset për kryerjen e analizave laboratorike sipas udhëzimit të mjekut familjar, apo mjekut specialist të ndonjë fushe tjetër,
 • Jep njoftim profesional për aftësim profesional të kuadrit, infermierëve të laboratorit dhe aparaturës,
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dokumentacionit shëndetësor,
 • Mer pjesë në aftësim profesional shëndetësor, përkushtimin dhe edukimin e punëtorëve shëndetësorë,
 • Jep mësime profesionale nga fusha e tij /saj,
 • Kryen edhe punë të tjera nga fusha e tij /saj profesionale,
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet shefit të shërbimit të diagnostikës dhe kryeshefit të MF të QKMF-së,

Përgjegjësitë kryesore: 

 • Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kuptimin e cilësisë dhe sasisë bazuar në nivelin profesional që ka,
 • Mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues,
 • Pranimi dhe trajtimi përkatës i pacientit,
 • Dhënia e këshillave profesionale me shkrim e me gojë rreth trajtimit të pacientit,
 • Mbikqyr kryerjen e analizave laboratorike sipas udhëzimeve,
 • Ka qëndrim dinjitoz dhe shembullor për të tjerët,
 • Jep mendime profesionale në punën e komisioneve të ndryshme,
 • Kryen edhe detyra të tjera që i kërkon mbikqyrësi për mbarvajtjen e punëve në institucion,
 • Kryen edhe detyra të tjera të veçanta lidhur me profesionin e ngushtë specialistik.

Kushtet: 

 • Fakulteti i mjekësisë, specializimi biokimi klinike
 • Licenca e punës: doktor specialist i biokimisë klinike
 • Përvoja e punës ( e dëshirueshme)

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e Fakultetit (kopja e vërtetuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST/dëshmi mbi praktikën profesionale
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti).

Konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 28.01.2021 deri më datën 11.02.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e dorëzuara pas afatit  të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2 . Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Aplikimett e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie  tjetër për datën e dërgimit, dëshmon  se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është I barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi.

Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Listime të ngjashme

Legal Specialist   Prishtinë
01/03/2021
Communication Specialist   Prishtinë
01/03/2021
01/03/2021
26/02/2021
23/02/2021