Doktor i Mjekësisë (19)

64x64 prizren logo
QKMF Prizren
Publikuar më
07/02/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë të dt: 15.12.2020, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS 

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF

 • Titulli i pozitës së punës: Doktor i Mjekësisë
 • Njësia: QKMF, QMF dhe AMF
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj)
 • Koeficienti: 7.2
 • Numri i ekzekutuesve; 19 (nëntëmbedhjet)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS: 

 • Pranon pacientin nga infermieria, shënon të dhënat e duhura në kartelën shëndetësore;
 • Merr anamnezën;
 • Bën inspektimin, auskutimin dhe palpacionin e pacientit;
 • Bënë reanimimin kardio pulmonar;
 • Egzaminimin rectal;
 • Referon pacientin për hulumtime të duhura;
 • Cakton diagnozën, trajton pacientin me terapi adekuate;
 • Bënë edukimin dhe promovimin shëndetësor, këshillon pacientin;
 • Cakton orarin e vizitës së ardhshme;
 • Organizon dhe mbikqyr imunizimin
 • Cakton vizita
 • Merr pjesë, në trajtimin e planit dhe programin e punës;
 • Raporton lindjet, vdekjet, sëmundjet ngjitëse tek autoritetet pwrkatëse;
 • I referon pacientët tek specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore;
 • Përpilon raportet me shkrim lidhur me punën dhe veprimet e tij.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizon punën në vendin e tij të punës;
 • Koordinon dhe mbikqyr infermierët me të cilët punon;
 • Merr pjesë në mbledhjet profesionale në kuadër të QKMF-së;
 • Përcjell dhe studion arritjet e reja të shkencës së mjekësisë;
 • Kujdeset për rregullsinë e dokumentacionit mjekësor dhe kujdeset që raportet e punës të arrijnë me kohë në shërbimet përkatëse profesionale;
 • Ndërmerr aktivitete për edukimin shëndetësor të popullësisë;
 • Kryen detyrat sipas udhëzimeve të mbikqyrësit për mbarëvajtjen e punës ;
 • Sipas nevojës kryen edhe detyra të veçanta brenda profesionit të tij.

Kushtet:

 • Fakulteti i Mjekësisë-drejtimi : Mjekësi e përgjithshme
 • Licenca e punës
 • Përvojë pune: Minimumi të ketë të kryer stazhin e detyrueshëm profesional

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e Fakultetit (kopja e noterizuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST/dëshmi mbi praktikën profesionale
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti).

Konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 08.02.2021 deri më datën 22.02.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e  konkursit. Aplikimet  e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/. Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Aplikimett e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është I barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Listime të ngjashme

26/02/2021
Mjek/e të Përgjithshëm   Hani i Elezit
25/02/2021