Doktor/e mjekësisë së përgjithshme (3)

64x64 gjilan komuna
Komuna e Gjilanit
Publikuar më
13/07/2021
Qyteti
Gjilan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Komuna e Gjilanit shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Doktor i Mjeksise / i/ e përgjithshme

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme/ i/e përgjithshme në QKMF, “Dr. Nagip Rexhepi”- Gjilan

Institucioni: Komuna e Gjilanit
Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik
Numri i pozitave: (3) tre
Titulli i mbikqyrësit: Shefi i shërbimit
Grada/Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta për pranimin e zyrtarëve publik:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me ligjin për gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Doktor i Mjeksise se përgjithshme

 • Ofron shërbime shëndetësore nga kujdesi primar shëndetësor kontrollon pacientët
 • Cakton diagnozat,
 • Ndërmerr veprimet e mjekimit të pacientëve,
 • Propozon hulumtime dhe masa për trajtimin e smundjes,
 • Konsultohet me kolegët,
 • Punon në shërbimet përkatëse të MF,
 • Bënë implementimin e mjekësisë familjare,
 • Ofron këshilla dhe udhëzime pacientëve,
 • Sygjeron, propozon dhe përshkruan terapinë e nevojshme
 • Promovon edukim shëndetësorë
 • Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme
 • Udhëzon tek specialisti konsultant, nëse është e nevojshme konsulta
 • Për punën e vet i jep llogari shefit të shërbimit.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Të ketë kryer Fakultetin e Mjekësi së Përgjithshme
 • Të jetë doktor /e i/e regjistruar dhe licensuar në MSH
 • Të ketë shkathtësi pune i/e pa varur në ekip
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter
 • Të ketë gatishmëri të punoj në të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale ( CV)
 • Dokumenti personal ( Leternjoftimi apo Pasaporta), fotokopje
 • Diploma e kualifikimit
 • Kopjet e Licensës
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuar nga MASHT
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime ( Origjinali )
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga Komisioni

Dokumentat duhet të jenë në Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë të dëshmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 15.07.2021 deri më 29.07.2021.(16:00)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, në ndërtesën e administratës së përgjithshme së Gjilanit, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjilanit, dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën e pranimit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.