Doktor/e i/e Mjekësisë së Përgjithshme

shtime e1608736731496
QKMF Shtime
Publikuar
08/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 67 dhe 68, Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ (MPMS) nr. 07/2017, UD. Shefi i MF-QKMF, Shtime shpall këtë

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës në QKMF: 

Titulli i vendit të punës: Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme
Institucioni: Komuna e Shtimes
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (1) një
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së
Grada/Koeficienti: H.27
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligji 

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë për Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme 

 • Ofrimi i pavarur i kujdesit kurativ, pa dallim race ,moshe, gjinie apo sëmundjeje
 • Ofrimi i kujdesit emergjent 24 orë,
 • Përcjellja e sëmundjeve kronike pacientëve
 • Qasja promovimin e shëndetit , parandalimin e sëmundjeve
 • Si dhe kryerja e punëve adekuate cilat bien fushëveprimin e Mjekësisë familjare 

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve

 • Të ketë kryer Fakultetin e mjekësisë
 • Licencë përkatëse lëshuar nga organi kompetent
 • Njohja e punës me kompjuter e domosdoshme

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit (kopje);
 • Kopjen e licencës;
 • Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit. Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit

30 ditë nga dita e publikimit Konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 08.04.2022 deri më 22.04.2022 (15:00

Paraqitja e kërkesave 

Aplikacionet merren QKMF, rruga Anton Qeta nr.39 Shtime si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja SIMBNJ- https://konkursi.rks-gov.net/ dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Objektin e QKMF-apo dërgohen me postë këtë adresë

Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net

 • Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen

Shpalljet e ngjashme