Doktor/e i/e Mjekësisë (komunitete)

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Publikuar
25/05/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Dragash
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008894
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 27/04/2022
Afati për aplikim: 27/05/2022 - 03/06/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68, tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114  Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për rregullimin e  procedurave te konkursit në sektorin publik ,kërkesës nga drejtori i QKMF-së Dragash me  nr.02.111/01-26084/21 dhe nr.02.111.01-26085/21 ,Shërbimi i Personelit K. Dragash shpall  këtë; 

K O N K U R S
Për Komunitete 

 • Titulli i punës: Doktor i Mjekësisë ( H-Doctor-non specialist H-27) 
 • Njësia: AMF Brod , si dhe në QMF dhe në QKMF-Dragash, 
 • Niveli i pagës ;GRIST H-mjek-GP 
 • Numri i pozitave : 1 
 • Kontrata: 12 (dymbëdhjetë) muaj me mundësi vazhdimi 
 • Orari i punes : Me orar të plotë (40 orë në javë). 
 • I raporton:-Drejtorit të QKMF-së 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

 • Përcjellë zhvillimet në mjekësi përmes qasjes për aftësim të vazhduar profesional.
 • Evidenton dhe paraqet rastet e sëmundjeve infektive sipas rregullave të ISHP.
 • Bënë vizitën, kujdesin dhe shërimin e pacientit .
 • Kryen vizita sipas nevojës edhe jashtë institucionit për pacientet e sëmur kronik,
 • Referon pacientet në shërim të kujdesit sekondarë ose terciar
 • Bënë diagnostikimin dhe përcakton terapinë,
 • Mbanë kujdestarinë sipas orarit të caktuar në QKMF dhe sipas nevojave dhe në  QMF.
 • Kryen edhe punë të tjera sipas urdhrave të Drejtorit të QKMF-së.

Kualifikimet 

 • Fakulteti i Mjekësisë /Drejtimi i përgjithëshem
 • Licenca nga Ministria e Shendetesise .
 • Certifikata qe nuk eshte nën hetime nga Gjykata ,
 • Vertetimi nga Policia që nuk ka te kaluar kriminale.

Dokumentet dhe shkathtësit e kërkuara

 • Licenca e punës,Certifikatë e lindjes ,kopje të dokumentit identifikues 
 • Njohja e punes me kompjuter 
 • Njohja e gjuheve zyrtare  
 • Të posedoj aftësi dhe shkathtësi profesionale për të punuar në shoqëri multietnike

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim,  ndërsa konkursi mbetet i hapur 8 ditë, aplikacionet dorëzohen nga 27/05/2022deri 03/06/2022 (15:00). 

Formularët për aplikim mund të merrën në Zyren e personelit të KK Dragashit-zyrja nr.9.dhe të  kompletuara dorzohen në zyrën e pranimit K. Dragash. 

Aplikacionet e dërguara pasë dates së fundit si dhe ato të pa kompletuara nuk do të shqyrtohen. 

Shërbimi I Personelit

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Drejtor/e i/e QKMF   Viti e re
27/06/2022
23/06/2022