Doktor/e i/e Mjekësisë (3)

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna e Vitisë
Publikuar më
18/10/2021
Qyteti
Viti
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtar Publik, Komuna e Vitisë shpallë

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Vitisë
Departamenti/DrejtoriaDrejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF Viti 

Titulli i vendit të punës: 3 (tre) pozita Doktor i Mjekësisë QKMF
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Kohëzgjatja e kontratës: kohë pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për të vepruar,
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik

Grada /Koeficienti për pozitën Doktor i Mjekësisë, H-27 

Detyrat dhe përgjegjësitë për vendet e punës Doktor i Mjekësisë: 

 • Ofron shërbime me standard lartë bazuar mjekësinë e bazuar dëshmi;
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen në gjitha episodet e jetës nën mbikëqyrje Mjekut Familjar
 • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikqyrje Mjekut Familjar
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës përputhje me simtopatologjinë
 • Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit fëmijëve dhe adoleshentëve
 • Kujdesi për personat e moshuar nevojë
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe mënyrë adekuate
 • Interpreton rezultatet e testeve shpejta laboratorike
 • Komunikon ose konsultohet me specialist të mjekësisë familjare sipas nevojës
 • Referon pacientin te specialist i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor
 • Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike)
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet komunitete (grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete)
 • Sipas orarit dhe nevojave institucionit kujdestaron natën, dielave dhe gjatë festave shtetërore
 • Zbatimi i programit vaksinimit
 • Edukimi shëndetësor, etj
 • Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret komunitet);
 • Velreson efektivitetin e kujdesit te ofruar ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre
 • Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit mjekësisë familjare përputhje me nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për përmbushur nevojat e institucionit;
 • Merr pjesë trajnime, vlerësim kompetencave orientim dhe edukim
 • Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë mirë për punë rritë kënaqshmëritë punë
 • Kryen edhe punë administrative, vepron mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret për KPSH dhe vepron përputhje me gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH fuqi
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë;
 • Nënshtrohet programit nacional zhvillimit vazhdueshëm profesional;
 • Përkujdeset për konfidencialitetin e individit
 • Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje mjekut familjar;
 • Identifikimi i grupeve veçanta rrezikut; Ndihmon mjekun familjar zhvillimin e auditeve mjekësore institucionin përkatës
 • Për punën e vet i rgjigjet Kryeshefit dhe Drejtorit QKMF-

Kualifikimi dhe përvoja

 • ketë kryer Fakultetin e Mjekësisë - drejtimi i mjekësisë përgjithshme
 • Të jetë i regjistruar dhe licencuar nga organi kompetent, licenca valide
 • ketë aktivitete dhe trajnime realizuara dhe dëshmuara EVM
 • ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve ketë shkathtësi pune pavarur dhe ekip si dhe shkathtësi mira komunikimi
 • Aftësi për përmbushje detyrave dhe punëve nën presion
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet)
 • ketë gatishmëri punojë me gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race

Dokumentet e kërkuara për gjithë kandidatët-aplikantët

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Dokumenti personal (letërnjoftim) i fotokopjuar
 • Diplomat e kualifikimit kopje;
 • Dëshmitë e përvojës punës kopje (Nëse ka
 • Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MASHT
 • Çertifikata nuk jeni nën hetime (origjinal)
 • Çertifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Dokumentet duhet jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit.Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 18.10.2021 deri 01.11.2021 (16:00). Paraqitja e kërkesave:Aplikacionet merren Zyrën e Arhivës Komunës Vitisë, kati përdhesë ndërtesën e administratës Komunës së Vitisë si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës Vitisë, https://kk.rks-gov.net/viti/category/konkurset-njoftimet/ dhe https://konkursi.rks-gov.net/ dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Arhivës apo dërgohen me postë këtë adresë: Komuna e Vitisë, Rr. "Hasan Kabashi" pa.nr. Viti, Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe https://kk.rks-gov.net/viti/category/konkurset njoftimet

 • Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen
Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

01/12/2021
Mësimdhënës/e (12)   Skenderaj
27/11/2021
26/11/2021