Doktor/e i/e Mjekësisë (2)

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna Viti
Publikuar
11/04/2022
Skadon
25/04/2022
Lokacioni
Viti
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008585
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 10/03/2022
Afati për aplikim: 11/04/2022 - 25/04/2022

bazë të nenit 67 dhe 68 Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtar Publik, Komuna e Vitisë shpallë

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Vitisë
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF në Viti

Titulli i vendit të punës: 2 (dy) pozita Doktor i Mjekësisë në QKMF
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar,

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë; 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi të plotë për të vepruar,
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik

Grada /Koeficienti për pozitën Doktor i Mjekësisë, H - 2

Detyrat dhe përgjegjësitë për vendet e punës Doktori Mjekësisë: 

 • Ofron shërbime mee standard lartë bazuar mjekësinë e bazuar në dëshimi;
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen gjitha episodet e jetës nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar;
 • Haiton dhe zhvillon planin e trajtimit sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikqyrje të Mjekut Familjar; 
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simtopatologjinë; .
 • Përcjellja sistematike e nitjes dhe zhvillimit fëmijëve dhe adoleshentëve;
 • Kujdesi për personat e moshuar në nevojë; Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe në mënyrë adekuate;
 • Interpreton rezultatet e testeve të shpejta laboratorike;
 • Komunikon ose konsultohet me specialist mjekësisë familjare sipas nevojës;
 • Referon pacientin te specialist i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
 • Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse;
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike);
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalinii i sëmundjeve si dhe shërbimet në komunitete (grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete);
 • Sipas orarit dhe nevojave të institucionit kujdestaron natën, të dielave dhe gjatë festave shtetërore; 
 • Zbatimi i programit vaksinimit, Edukimi shëndetësor, etj.
 • Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, inferinieret familjare, infermieret në komunitet):
 • Vlerëson efektivitetin e kujdesit ofiuar nga ekipi i mjekësisë fainiljare, identifikon problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre;
 • Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit të mjekësisë familjare përputhje me nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për të përmbushur nevojat e institucionit;
 • Merr pjesë trajnimne, vlerësim të kompetencave orientim dhe edukim;
 • Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë të mirë për punë që iritë kënaqshmëritë në punë,
 • Kryen edhe punë administrative, vepron mënyrë profesionale, duke respektuar iregulloret për KPSH dhe 
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë;
 • Nënshtrohet programit nacional të zhvillimit vazhdueshëın profesional; 
 • Përkujdeset r konfidencialitetin e individit;
 • Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje të mjekut familjar
 • Identifikimi i grupeve veçanta rrezikut;
 • Për punën e vet i rgjigjet Kıyeshefit dhe Drejtorit të QKMF-së. 

Kualifikimi dhe përvoja: 

 • ketë kryer Fakultetin e Mjekësisë - drejtimi i mjekësisë së përgjithshme;
 • Të jetë i regjistruar dhe licencuar nga organi kompetent, licenca valide; 
 • ketë aktivitete dhe trajnime të realizuara dhe të dëshmuara në EVM; 
 • ketë ndjenjë rgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të ketë shkashtësi pune të pavarur dhe ekip si dhe shkathtësi mira komunikimi;
 • Aftësi për përmbushje detyrave dhe punëve nën presion;
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).
 • ketë gatishmëri punojë me të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race

Dokumentet e kërkuara për të gjithë kandidatët-aplikantët: 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Dokumenti personal (letërnjoftim) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit kopje;
 • Dëshmitë e përvojës punës kopje (Nëse ka )
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Çertifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit. Si informata sakta dhe të vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi). 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 11.04.2022 deri 25.04.2022 (15:00).

Paraqitja e kërkesave:Aplikacionet merren në Zyrën e Arhivës Komunës së Vitisë, kati përdhesë ndërtesën e administratës së Komunës së Vitisë si dhe inund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë  dhe https://konkursi.rks-gov.net dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Arhivës apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Vitisë, Rr. "Hasan Kabashi" pa.nr. Viti,

 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. 

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Drejtor/e i/e QKMF   Viti e re
27/06/2022
23/06/2022