Doktor/e i/e Mjekësisë (12)

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
04/04/2022
Skadon
11/04/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008535
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 03/03/2022
Afati për aplikim: 04/04/2022 - 11/04/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë, Komuna e Prizrenit, shpall: 

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF 

 • Titulli i pozitës së punës: Doktor i Mjekësisë
 • Njësia: QKMF, QMF dhe AMF
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha provuese 6 muaj)
 • Koeficienti: 7.2
 • Numri i ekzekutuesve: 12 (dymbëdhjetë) 

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS: 

 • Pranon pacientin nga infermieria, shënon të dhënat e duhura në kartelën shëndetësore;
 • Merr anamnezën;
 • Bën inspektimin, auskutimin dhe palpacionin e pacientit;
 • Bënë reanimimin kardio pulmonar;
 • Egzaminimin rectal;
 • Referon pacientin për hulumtime të duhura;
 • Cakton diagnozën, trajton pacientin me terapi adekuate;
 • Bënë edukimin dhe promovimin shëndetësor, këshillon pacientin;
 • Cakton orarin e vizitës së ardhshme;
 • Organizon dhe mbikëqyrë imunizimin;
 • Cakton vizita konsultative;
 • Merrë pjesë, në trajtimin e planit dhe programin e punës;
 • Raporton lindjet, vdekjet, sëmundjet ngjitëse tek autoritetet përkatëse;
 • I referon pacientët tek specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore;
 • Përpilon raportet me shkrim lidhur me punën dhe veprimet e tij.

Përgjegjësitë kryesore: 

Kushtet: 

 • Organizon punën në vendin e tij të punës;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë infermierët me të cilët punon;
 • Merrë pjesë në mbledhjet profesionale në kuadër të QKMF-së;
 • Përcjellë dhe studion arritjet e reja të shkencës së mjekësisë;
 • Kujdeset për rregullsinë e dokumentacionit mjekësor dhe kujdeset që raportet e punës të arrijnë me kohënë shërbimet përkatëse profesionale;
 • Ndërmerr aktivitete për edukimin shëndetësor të popullësisë;
 • Kryen detyrat sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit për mbarëvajtjen e punës ;
 • Sipas nevojës kryen edhe detyra të veçanta brenda profesionit të tij.

Kushtet: 

 • Fakulteti i Mjekësisë-drejtimi: Mjekësi e përgjithshme
 • Licenca e punës
 • Përvojë pune: Minimumi të ketë të kryer stazhin e detyrueshëm profesional

Aftësitë e kërkuara: 

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar: 

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e Fakultetit (kopja e noterizuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST/dëshmi mbi praktikën profesionale
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti).

Konkursi ngel i hapur 8 ditë kalendarike, duke filluar nga data e publikimit më 04.04.2022 deri më datën 11.04.2022 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit tëparaparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mundtë aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunalenë Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në konkursi.rks- gov.net, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 16:00. Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, oseçfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin eaplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siçparashihet me Ligj. 

Shpalljet e ngjashme

Mjekë Specialistë (5)   Prishtinë
19/05/2022
Edukator/e (2)   Skenderaj
16/05/2022
09/05/2022