CFP: Support to Civil Society to Improve Municipal Services in Kosovo

64x64 People in Need 150x150 1
People in Need
Publikuar më
02/06/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Përshkrimi

Call for Proposals: Support to Civil Society to Improve Municipal Services in Kosovo

People in Need Kosovo launches the call for applications in search of project proposals dealing with improvement of municipal services in 3 municipalities in Kosovo.

This grant scheme is seeking to support local-level initiatives that engage with local residents, particularly those from the Kosovo Serb community, and/or advocate with or support municipal structures in Leposavić/Leposaviq, Pejë/Peć, or Štrpce/Shtërpcë.

According to a survey commissioned by PIN in 2020 in five Kosovo municipalities, slightly over half (53%) of respondents believe that municipal authorities make enough/some efforts to meet their needs as citizens. Nonetheless, one-third of respondents (33%) state that municipal authorities do not do enough, while 12 percent believe they do not do anything at all to meet their needs. Broken down by community, 39% of Kosovo Serbs believe that municipal authorities make enough/some efforts to meet their needs; that figure is 61% for respondents from the Kosovo Albanian community, and 71% for members of other communities. These findings motivated PIN to develop a grant scheme dedicated to public services.

Small grants up to EUR 25,000 eur will be granted for projects that enhance residents’ access to municipal services, or improve the quality of municipal services.

Conditions of the Call for Application, as well as the necessary documentation in three languages (Albanian, Serbian, English) can be downloaded at http://bit.ly/ALVEDGrantKosovo2021 and all questions can be directed to alved.grants@peopleinneed.cz. Deadline for application is June 18, 2021.

The grant scheme is a part of the project Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) funded by the UK Government’s Conflict, Stability and Security Fund (CSSF). The project is implemented in Serbia and Kosovo by Peaceful Change initiative and People in Need, in close partnership with Civic Initiatives, Peer Educators Network PEN, and CSO Aktiv.

People in Need (PIN) is a Czech non-profi­t, non-governmental organization that offers humanitarian and development aid in more than 30 countries around the world. In the Western Balkans, PIN is known for providing urgent relief and aid to refugees and migrants. PIN has offices in Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Kosovo (covering North Macedonia) and supports projects on good governance, deinstitutionalization and inclusion of persons with disabilities, and inclusive education.

---

Thirrje për Aplikim: Mbështetje për Shoqërinë Civile për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale në Kosovë

26 Maj 2021

People in Need në Kosovë publikon thirrjen për aplikime në kërkim të propozim projekteve që kanë të bëjnë me përmirësimin e shërbimeve komunale në 3 komuna të Kosovës.

Kjo skemë e grantit po kërkon të mbështesë iniciativat e nivelit lokal që merren me banorë lokalë, veçanërisht ata nga komuniteti serb i Kosovës, dhe / ose avokojnë me / ose mbështesin strukturat komunale në Leposaviq, Pejë dhe Shtërpcë.

Sipas një studimi të kryer nga PIN në vitin 2020 në pesë komuna të Kosovës, pak më shumë se gjysma (53%) e të anketuarve besojnë se autoritetet komunale bëjnë mjaft / bëjnë përpjekje për të përmbushur nevojat e tyre si qytetarë. Sidoqoftë, një e treta e të anketuarve (33%) deklarojnë se autoritetet komunale nuk bëjnë sa duhet, ndërsa 12 përqind besojnë se nuk bëjnë asgjë për të përmbushur nevojat e tyre. Të ndarë sipas komuniteteve, 39% e serbëve të Kosovës besojnë se autoritetet komunale bëjnë mjaft / bëjnë përpjekje për të përmbushur nevojat e tyre; kjo shifër është 61% për të anketuarit nga komuniteti shqiptar i Kosovës, dhe 71% për anëtarët e komuniteteve të tjera. Këto gjetje motivuan PIN-in për të zhvilluar një skemë grantesh kushtuar shërbimeve komunale.

Grante të vogla deri në 25,000 EUR do të jepen për projekte që rrisin qasjen e banorëve në shërbimet komunale, ose përmirësojnë cilësinë e shërbimeve komunale.

Kushtet e Thirrjes për Aplikim, si dhe dokumentacioni i nevojshëm në tre gjuhë (shqip, serbisht dhe anglisht) mund të shkarkohen në http://bit.ly/ALVEDGrantKosovo2021 dhe të gjitha pyetjet mund të drejtohen në alved.grants@peopleinneed.cz. Afati i fundit për aplikim është 18 qershor 2021.

Skema e grantit është pjesë e projektit Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë (ALVED) i financuar nga Fondi për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte i Qeverisë së Mbreterise se Bashkuar (CSSF). Projekti zbatohet në Serbi dhe Kosovë nga Peaceful Change initiative (PCI) dhe People in Need (PiN), në partneritet të ngushtë me Civic Initiatives (CI), Peer Educators Network (PEN), dhe OJQ Aktiv.

People in Need (PIN) është një organizatë jo-fitimprurëse, jo-qeveritare çeke që ofron ndihmë humanitare dhe zhvillimore në më shumë se 30 vende të botës. Në Ballkanin Perëndimor, PIN është i njohur për ofrimin e ndihmave urgjente dhe ndihmave për refugjatët dhe migrantët. PIN ka zyre në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë (prej ku mbulon edhe Maqedoninë e Veriut) dhe mbështet projekte mbi qeverisjen e mirë, deinstitucionalizimin dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara, dhe arsimin gjithëpërfshirës.

---

Poziv za predloge projekata: Podrška civilnom društvu da se unaprede javne usluge na Kosovu

  1. maj 2021.

Organizacija People in Need Kosovo (PIN) objavila je poziv za predloge projekata koji se bave unapređenjem javnih usluga u 3 opštine na Kosovu.

Dodelom bespovratnih sredstava podržaće se inicijative na lokalnom nivou koje u bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama, posebno kosovskih Srba, zagovaraju ili podržavaju opštinske strukture u Leposaviću, Peći i Štrpcu.

Prema istraživanju koje je 2020. naručio PIN u pet kosovskih opština, nešto više od polovine (53%) ispitanika veruje da opštinske vlasti čine dovoljno napora da udovolje njihovim potrebama kao građana. Bez obzira na to, jedna trećina ispitanika (33%) navodi da opštinske vlasti ne rade dovoljno, dok 12 procenata veruje da ne rade ništa kako bi zadovoljile njihove potrebe. Raščlanjeno po zajednicama, 39% kosovskih Srba veruje da opštinske vlasti čine dovoljno napora da zadovolje njihove potrebe; ta cifra iznosi 61% za ispitanike iz zajednice kosovskih Albanaca i 71% za pripadnike drugih zajednica. Ovi rezultati motivisali su PIN da raspiše poziv za predloge projekata koji će se baviti javnim uslugama.

Mali grantovi do 25.000 evra biće odobreni za projekte koji previđaju unapređivanje pristupa stanovništva opštinskim uslugama ili poboljšanje kvaliteta opštinskih usluga.

Tekst sa uslovima poziva, kao i potrebni formulari na tri jezika (srpski, albanski, engleski) mogu se preuzeti na http://bit.ly/ALVEDGrantKosovo2021, a sva pitanja mogu se uputiti na alved.grants@peopleinneed.cz. Rok za konkurisanje ističe 18. juna 2021.

Dodela bespovratnih sredstava deo je projekta ALVED Amplifying Local Voices for Equitable Development, koji finansijski podržava vlada Velike Britanije (Government’s Conflict, Stability and Security Fund CSSF). Projekat sprovode Inicijativa za mirne promene (Peaceful Change initiative PCi) i Čovek u nevolji, u bliskom partnerstvu sa Građanskim inicijativama, Mrežom vršnjačkih edukatora PEN i NGO Aktivom.

Čovek u nevolji - People in Need (PIN) je češka neprofitna, nevladina organizacija koja obezbeđuje humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom sveta. Na Zapadnom Balkanu, PIN je prepoznatljiv po pružanju hitne pomoći izbeglicama i migrantima. PIN ima kancelarije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu (koja pokriva Severnu Makedoniju) i podržava projekte dobrog upravljanja, deinstitucionalizacije i uključivanja osoba sa invaliditetom i inkluzivnog obrazovanja.