Biblotekist/e

komuna istog e1558652144905
Komuna Istog
Publikuar
22/05/2022
Skadon
06/06/2022
Lokacioni
Istog
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008861
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/04/2022
Afati për aplikim: 23/05/2022 - 06/06/2022

Duke u bazuar në nenin 67 dhe 68, Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 Ligjit Nr.03/L-212 të Punës, nenit 5 pikace Ligjit Nr.03/L-068 për Arsim në Komunat e Republikës së Kosovës ,nenit 37 Ligjit Nr. 04/L-032 r Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës UA-MPMS, Nr.07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtori Komunal i Arsimit në Istog shpallë këtë

KONKURS
Për plotësimin e vendëve të lira të punës 

 • Titulli i vendit të punës : Biblotekist
 • Nr i Pozitave: Një (1);
 • Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik;
 • Tituli I mbikëqyrësit : Drejtori i institucionit;
 • Grada/Koeficienti: Koeficienti - A-4.2;
 • Orët e punës: 40 orë në javë;
 • Periudha e kontratës: kohë pacaktuar;
 • Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (12) muaj; 

Detyrat kryesore: 

 • Bashkëpunon me udhëheqësin e institucionit arsimor në krijimin e strategjive dhe projekteve për biblotekën e shkollës;
 • Formon kartoteken dhe jape informacione përdoruesve;
 • Bën kërkesa dhe jep rekomandime për pasurimin e biblotekës së shkollës me tituj mjaftueshëm;
 • Planifikon shfrytëzimin e fondit të librave nga ana e nxënësve;
 • Bashkëpunon në mënyrë aktive me mësimdhënësit e institucionit arsimor motivimin e nxënësve për të lexuar në mënyrë përhershme;
 • Mban raport të rregullt ditor, javor, mujor dhe vjetor lidhur me shërbimet e kryera;
 • Siguron arkivimin dhe mirëmbajtjen e librave;
 • Kryen dhe detyra tjera përputhje me ligjet të cilat mund kërkohen në mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 • Diplomë Universitare, Fakulteti filologjik, edukimit, dhe filozofik
 • Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse qe i ndihmon procesit të punës;
 • Shkathtësi në caktim objektivave planifikim punës;
 • Aftësi për përmbushje detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve programeve (Word, Excel, Power Point, Access) 

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim: 

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilin e plotëson kandidati,
 • Rezymeja personale (CV),
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit),
 • Certifikata e lindjes.
 • Kopja e diplomës e vërtetuar Noteri, ose certifikata në vend diplomës, e vërtetuar, jo me e vjetër se gjashtë muaj, çdo certifikatë me e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh
 • Kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, duhet ti kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 
 • Dëshmitë e rikualifikimeve dhe trajnimeve të akredituara nga MASHT (nëse ka
 • Dëshmia që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj 
 • Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka) 

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 23.05.2022 deri 06.06.2022 

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në hyrje ndërtesës së Komunës, zyra Nr.100, kati përdhes dhe dorëzohet i plotësuar bashku me dokumentacionin përcjellës, po njëjtën zyre. Dokumentacioni duhet të jetë kopje i vërtetuar, Komisioni i pranimit në rast dyshimi do të kërkon origjinalin intervistë. Ky dokumentacion shërben deri në përfundim procedurës së konkursit, ndërsa i njëjti nuk kthehet dhe as nuk ruhet. Dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i cili arrin pas afatit nuk do të shqyrtohet Gjithashtu kandidatët të cilët nuk e plotësojnë qartë dhe saktë formularin e aplikimit (kërkesën) do të refuzohet