Biblotekist/e (3)

komuna istog e1558652144905
Komuna e Istogut
Publikuar më
21/04/2021
Qyteti
Istog
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Duke u bazuar në nenin 67 dhe 68, të Ligjit Nr.067 L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 5 pika ce Ligjit Nr.03,L-068 për Arsim në Komunat e Republikës së Kosovës ,nenit 37 të Ligjit Nr.04, L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, , Drejtori Komunal i Arsimit në Istog shpallë këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendëve të lira të punës

Titulli I vendit të punës : Biblotekist

Nr I Pozitave: Tri(3):
Lloji I pozitës: Nënpunës I Shërbimit Publik,
Tituli I mbikëqyrësit : Drejtori I institucionit,
Grada/Koeficienti: Koeficienti - A-4.2:
Orët e punës: 40 orë në javë,
Periudha e Kontratës: Në kohë të pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj:

Dëtyrat Kryesore:

 • Bashkëpunon me udhëheqësin e institucionit arsimor në krijimin e strategjive dhe projekteve për biblotekën e shkollës:
 • Formon kartoteken dhe jape informacione përdoruesve 5
 • Bën kërkesa dhe jep rekomandime për pasurimin e biblotekës së shkollës me tituj të mjaftueshëm,
 • Planifikon shfrytëzimin e fondit të librave nga ana e nxënësve:
 • Bashkëpunon në mënyrë aktive me mësimdhënësit e institucionit arsimor në motivimin e nxënësve për të lexuar në mënyrë të përhershme,
 • Mban raport të rregullt ditor, javor, mujor dhe vjetor lidhur me shërbimet e kryera:
 • Siguron arkivimin dhe mirëmbajtjen e librave,
 • Kryen dhe detyra tjera në përputhje me ligjet të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare, fakulteti filologjik edukimit, filozofik dhe administratë publike, ekonomik
 • Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse qe i ndihmon procesit të punës:
 • Shkathtësi në caktim të objektivave planifikim të punës,
 • Aftësi per përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion:
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (VVord,Excel,Povver Point, Access)

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilin e plotëson kandidati,
 • Rezymeja personale (CV),
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit),
 • Certifikata e lindjes, jo më e vjetër se 6 muaj,
 • Kopja e diplomës e vërtetuar, ose certifikata në vend të diplomës, e vërtetuar, jo me e vjetër se gjashtë muaj, çdo certifikatë me e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh.
 • Kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, duhet t' i kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
 • Dëshmitë e rikualifikimeve dhe trajnimeve të akredituara nga MASHT (nëse ka)
 • Dëshmia që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj
 • Dëshmia e përvojës së punës në arsim (nëse ka)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 21.04.2021 deri 05.05.2021

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në hyrje të ndërtesës së Komunës,
zyra Nr.100, kati përdhes dhe dorëzohet i plotësuar së bashku me dokumentacionin përcjellës,
po në të njëjtën zyre.

Dokumentacioni duhet të jetë në kopje i vërtetuar, Komisioni i pranimit në rast dyshimi do të
kërkon origjinalin në intervistë.

Ky dokumentacion shërben deri në përfundim të procedurës së konkursit, ndërsa i njëjti nuk
kthehet dhe as nuk ruhet. Dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i cili arrin pas afatit nuk do të
shqyrtohet.

Gjithashtu kandidatët të cilët nuk e plotësojnë qartë dhe saktë formularin e aplikimit (kërkesën)
do të refuzohet.