Bibliotekist/e

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
30/08/2021
Qyteti
Klinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06JL-1 14, nenit 67 dhe 68, si dhe nenit 5 pika C e Ligjit Nr. 037L-068 për Arsim ne komunat e Republikës sëKosovës , neni 37 te Ligjit Nr. 04:L-032 për Arsimin Parauniverzitar në Republikën e Kosovës si dhe UA-MPMS nr. 0772017 për rregullimin e proceduarve te konkursit ne sektorin publik, Drejtori i Drejtorisë së Arsimit, shpall:

KONKURS PUBLIK
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS

Titullii punës: Bibliotekist në SHMP “FehmiAgani” Kline
Numri i pozitave: 1
Lloji i pozitës: i karrierës
Koeficienti: 4.8

Përgatitja profesionale e kërkuar: Fakulteti Filologjik

Përshkrimi i detyrave punuese:

  • Bashkëpunon me udhëheqësin e institucionit arsimor në krijimin e strategjive dhe projekteve për bibliotekën e shkollës:
  • Formon kartotekën dhe jep informacione përdoruesve:
  • Bën kërkesa dhe jep rekomandime për pasurimin e bibliotekës me tituj të mjaftueshëm:
  • Planifikon shfrytëzimin e fondit të librave nga nxënësit:
  • Bashkëpunon me mësimdhënësit e institucionit arsimor në motivimin e nxënësve:
  • Mban raporte të rregullta ditore, javore dhe mujore:
  • Detyra tjera përkatëse të kërkuara nga drejtori i shkollës të cilit edhe i raporton:

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

1. Aplikacioni i punësimit
2. Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
3. Diploma e vërtetuar te noteri publik
4. Certifikata e diplomimit jo me e vjetër se gjashte muaj e vërtetuar te noteri
5. Certifikata qe nuk eshët nen hetime
6. Certifikata e lindjes.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit , dorëzohet ne kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit.

intervista me shkrim dhe gojë dhe përzgjedhjen e kandidateve do te bëje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i marrëdhënies se punës:

- Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs:

- Afati i aplikimit fillon nga data 28/08/2021 e deri me dt. 11/09/2021, ora 16.00.

Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Prano njoftimet me email