Auditor/e i/e Teknologjisë Informative

AFK Agjencioni per Financim ne Kosove 150x150 1
Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK)
Publikuar më
08/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) është Institucion i suksesshëm Mikrofinanciar që vepron në tërë Kosovën. Nëse dëshironi të jeni pjesë e një instuticioni me integritet që vendos theks te veçantë në kujdesin ndaj klientit, dhe nëse plotësoni kriteret e pozitës së përshkruar më poshtë, ftoheni që të aplikoni për:

VENDE TE HAPURA PUNE DHE DETYRA SPECIFIKE

Për angazhimin Auditorit me detyrë specifike për te audituar departamentin Teknologjisë Informative (TI) te AFK-së, me kontratë për një auditim.

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Vlerëson nëse veprimtaria ne AFK zhvillohet ne përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit ne departamentin e TI-se, si dhe nëse politikat dhe procedurat aktuale te IT-se janë te duhura për veprimtarin e IMF
 • Vlerëson funksionimin e aplikacionit
 • Vlerëson qeverisjen e TI-se
 • Vlerëson operacionet e TI-se
 • Vlerëson Vazhdimësinë e biznesit dhe rimëkëmbja nga katastrofa
 • Vlerëson Sigurinë e informacionit
 • Nfatii fundit për pranimin e raportit final ( ne gjuhen shqipe dhe angleze) me 30.11.2020

Kriteret profesionale:

 • Te jetë i çertifikuar për auditim te sistemeve te TI-së ( CISA ose te ngjashme )
 • Te ketë se paku 2 vjet përvojë pune ne auditim te proceseve te TI-së
 • Diploma universitare ne fakultetin e shkencave kompjuterike
 • Te ketë njohuri te gjuhës angleze

Afati dhe mënyra e konkurrimit:

Konkurrimi duhet bere vetem permes postes elektronike ne adresen: info@afkonline.org duke vendosur si titull subjekt “ AFK IT AUDITOR”, dhe duke i bashkangjitur dokumentet si ne vijim:

 • Letren Motivuese.
 • CV
 • Referencat qe mbulojnë kërkesën për përvojë se paku 2 vjeçare ne auditime te TI-se
 • Diplomën e kualifikimit me te larte arsimor si dhe certifikatat përkatëse profesionale p.sh. CISA (te skanuara).

Letër propozimi duhet te përfshijë edhe:

 • Planin e përgjithshëm te Auditimit (kohëzgjatja)
 • Kërkesën për dokumentacion qe te jete i përgatitur paraprakisht
 • Tarifat
 • Pagesat
 • Informatat tjera

Afati i fundit për konkurrim është 16 Shtator 2020, ora 16:00. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen intervistim.

Listime të ngjashme