Auditor/e i/e Lartë i Teknologjisë Informative 

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
01/06/2022
Skadon
15/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Titulli i punës/Pozita: Auditor i Lartë i Teknologjisë Informative 
 • Departamenti: i Auditimit të Brendshëm (DAB) 
 • I raporton: Drejtorit të Departamentit të Auditimit të Brendshëm 
 • Niveli i gradës: 5  

Qëllimi dhe fushëveprimi i pozitës  

Auditori i Lartë i Teknologjisë Informative (TI) kryen auditime të teknologjisë informative, të  pajtueshmërisë, auditimin e Menaxhmentit, si dhe hulumtimet paraprake të aktiviteteve të caktuara  operative dhe funksionale në përputhje me standardet për praktikat profesionale të auditimit të  brendshëm, si dhe bënë vlerësimin e efektshmërisë së kontrolleve të brendshme të këtyre aktiviteteve. 

Auditori i Lartë i Teknologjisë Informative punon nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Drejtorit të  Departamentit të Auditimit të Brendshëm të BQK-së.  

Fushëveprimi i punës për këtë pozitë është si në vijim:  

 • Auditimet e Brendshme;  
 • Sistemet dhe procedurat dhe çështjet tjera administrative;  
 • Trajnimi dhe zhvillimi. 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

Auditimet e Brendshme: 

 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin merr pjesë në hartimin e planit të auditimit dhe miraton  planet e punës dhe afatet për kryerjen e auditimeve dhe shërbimeve tjera përkatëse;
 • Kryen auditime të brendshme, zhvillon intervista me stafin (personelin), merr dhe analizon  dokumentacionin përkatës në përputhje me objektivat e BQK-së dhe në linjë me Ligjin e  Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Statutin e Auditimit të Brendshëm, Manualin e  Auditimit të Brendshëm, etj;  
 • Kryen auditime të rregullta apo me kërkesë, mbi përdorimin efektiv të resurseve të BQK-së,  përpilon draft-raporte, diskuton rezultatet me mbikëqyrësin dhe auditorët e brendshëm, si dhe  harton raportet finale mbi angazhimin e tij/saj; 
 • Merr pjesë aktivisht në diskutime me auditorët e brendshëm, finalizon dosjen e auditimit dhe  monitoron zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga Auditimi i Brendshëm dhe Auditorët e  Jashtëm;  
 • Ofron këshilla për çështje të auditimit dhe TI-së, sipas nevojës;  
 • Zbaton Ligjin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Statutin e AB-së, Manualin e  AB-së, Kodin e Etikës, si dhe të gjitha aktet tjera me të cilën rregullohet fushëveprimtaria e  auditimit të brendshëm. 

Sistemet/procedurat dhe çështjet administrative: 

 • Kryen shqyrtimet e pavarura të sistemeve ekzistuese apo të propozuara nëpër të gjitha entitetet  e BQK-së (departamentet, divizionet, si dhe fushat tjera relevante) duke propozuar dhe  ndikuar në përmirësimin e tyre;  
 • Vlerëson efektshmërinë dhe efikasitetin e të gjitha sistemeve të rëndësishme të kontrollit të  brendshëm të teknologjisë informative, monitoron performancen, propozon dhe ndikon në  përmirësimin e funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm;  
 • Teston operimet e sistemeve të teknologjisë informative në BQK, besueshmërinë dhe tërësinë  e informatave, si dhe transaksionet e gjeneruara sipas ligjeve, politikave, procedurave,  planeve dhe rregulloreve me të cilat qeveriset BQK-ja;  
 • Kryen punë administrative sipas nevojave të Drejtorit të DAB-it, apo vetë departamentit.  

Trajnimi dhe zhvillimi: 

 • Të ketë dëshirë për pjesëmarrje në trajnime relevante për auditime të brendshme dhe të  Teknologjisë së Informacionit, si dhe të ofroj ndihmën e duhur për pjesën tjetër të punonjësve  në Departamentin e Auditimit të Brendshëm;  
 • Të dëshmojë se ai/ajo është duke i zhvilluar aftësitë e tij/saj në dobi të Bankës Qendrore dhe  Departamentit të Auditimit të Brendshëm, brenda saj.  

Përgatitjet profesionale/kualifikimet  

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë, shkencave kompjuterike, elektroteknike,  shkencave matematiko-natyrore, apo relevante;  
 • Së paku pesë (5) vite përvojë në fushën e teknologjisë informative (përvoja në fushën e  auditimit të TI-së konsiderohet përparësi);  
 • Çertifikatë profesionale në fushën e auditimit të TI-së, TI-së ose auditimit të brendshëm; 
 • Njohuri mbi fushat e ndryshme të teknologjisë informative si: zhvillimi i softuerit, sistemet  operative, menaxhimi i data bazës, dhe rrjeta;  
 • Njohuri mbi kornizën dhe standardet si COBIT, ISO 27001, ITIL, etj;  
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative, planifikimit dhe të menaxhimit të kohës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit, si dhe aftësi në zgjidhjen e  konfliktit;  
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;  
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të aplikacioneve softuerike të pakos MS Office;
 • Të ketë njohuri të rrjedhshme të gjuhës shqipe dhe/ose serbe në të folur dhe të shkruar (Gjuha  angleze e preferueshme);  
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një ambient multi-etnik dhe multi-kulturor. 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;  
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë; 
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e  mbështetur me dëshmi nga Trust;  
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; 
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 14 qershor 2022. 
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së  ose përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të  cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022