Auditor/e i/e Brendshëm Profesional

komuna obiliq 1 e1558652436109
Komuna Obiliq
Publikuar më
31/12/2021
Skadon
11/01/2022
Qyteti
Obiliq
Kategoria
Auditim  
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00007944
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 08/12/2021
Afati për aplikim: 31/12/2021 - 11/01/2022

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000258 | RN00006369 | Auditor i Brendshëm Profesional 1 | 15 | Komuna Obiliq Njësia e Auditimit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Obiliq shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Auditimit të Brendshëm
 • Institucioni Komuna Obiliq
 • Nr. i Referencës RN00007944
 • Kodi RPC0001750
 • Data e njoftimit 08.12.2021
 • Afati për aplikim 31.12.2021 - 11.01.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin merr pjesë në hartimin e planit të auditimit dhe miraton planet e  punës dhe afatet për bërjen e auditimeve edhe shërbimeve përkatëse;  
 2. Kryen/udhëheq auditime, përfshirë intervista hyrëse me sektorin që auditohet, interviston stafin, merr  dhe analizon dokumentacionin përkatës dhe regjistron të gjeturat;  
 3. Përgatit draft raportin, diskuton me mbikëqyrësin dhe bënë intervistën përfundimtare;  
 4. Harton raportin final, me rekomandimet adekuate, finalizon dosjen e auditimit, dhe dorëzon atë për  arkivim;  
 5. Monitoron zbatimin e rekomandimeve nga ana e institucioneve dhe njësive organizative;  
 6. Ofron udhëzime për stafin e nivelit më të ulët në njësinë e auditimit të brendshëm për ekzekutimin e  detyrave dhe përgjegjësive të tyre;  
 7. Ofron këshilla për çështje të auditimit të brendshëm brenda institucionit, sipas nevojës;
 8. Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon me autoritetet e jashtme sipas nevojës. pas kohe nga mbikëqyrësi 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar:. Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente  me to (Në rastin kur kreditë janë mbledhur si pasoje e diplomës Bachelor dhe Master, fusha e Diplomës  Master të jetë e njëjtë apo vazhdim (specializim) i Diplomës Bachelor)-  
 • Fusha e kërkuar e arsimimit : )- ekonomik specialiteti financa apo kontabilitet  , drejtësi, administratë  publike, financa publike apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet.  
 • certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose  certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo  vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave 
 • Së paku dy ( 2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për  plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;   

 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;   
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike  ose analitike;  
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;  
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;  
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale; 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;  
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave; 
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Listime të ngjashme