Auditor/e i/e Brendshëm për TI

trusti
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK)
Publikuar më
24/05/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Auditim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) rishpall:

KONKURS PËR PUNË DHE DETYRA SPECIFIKE

për angazhimin e një Auditori të Brendshëm me detyrë specifike për të audituar sektorin e Teknologjisë Informative (TI) të FKPK-së:

Referencë: FKPK/ITAudit Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Vlerëson nëse veprimtaria në FKPK zhvillohet në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit për sektorin e TI-së, si dhe nëse politikat dhe procedurat aktuale të TI-së janë të duhura për veprimtarinë e Institucionit;
 • Vlerëson rreziqet të cilave iu ekspozohen sistemet informative dhe shënimet e FKPK-së;
 • Vlerëson vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e TI-së në rast të prishjeve infrastrukturore ose të fatkeqësive madhore;
 • Vlerëson ndarjen e përgjegjësive, mjaftueshmërinë e personelit, ekspertizën dhe nevojat për trajnime brenda sektorit të TI-së;
 • Shqyrton të drejtat e shfrytëzuesve si dhe kontrollet e brendshme që ndërlidhen rreth veprimeve të tyre;
 • Planifikon procesin e auditimit të TI-së, në bazë të risqeve të identifikuara;
 • Përpilon raportin (në gjuhën shqipe dhe angleze) mbi të gjeturat dhe rekomandimet në lidhje me të njëjtat sipas standardeve dhe praktikave më të mira dhe i raporton tek sektori i Auditimit të Brendshëm dhe tek Komisioni i Auditimit;
 • Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen nga Bordi Drejtues dhe Departamenti i Auditimit të Brendshëm në lidhje me Auditimin e TI-së.

Kriteret Profesionale:

 • Të jetë i certifikuar për auditim të sistemeve të TI-së (CISA ose të ngjashme).
 • Të ketë së paku 2 vjet përvojë profesionale në auditimin e proceseve të TI-së;
 • Të jetë i/e diplomuar - të paktën në nivelin baçelor;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur.

Afati dhe mënyra e konkurrimit:

Afati i fundit për konkurrim është më: 9 qershor 2021, ora 15:00.

Konkurrimi duhet bërë vetëm përmes postës elektronike në adresën: recruitment@trusti.org duke vendosur si titull/subjekt “FKPK/ITAudit-052021”, dhe duke i bashkëngjitur dokumentet në vijim:

 • Biografinë (CV);
 • Letrën motivuese;
 • Referencat që mbulojnë kërkesën për përvojë së paku 2 vjeçare në auditime të TI-së;
 • Diplomën e kualifikimit më të lartë arsimor si dhe certifikatat përkatëse profesionale, sh. CISA (të skanuara).

Dokumentet mund të dërgohen në gjuhën shqipe ose angleze ose serbokroate.

Vëmendje:

 • Kufizimi në pranimin e dokumenteve është 10 MB.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme