Auditimi i pasqyrave financiare të vitit

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (AMC)
Publikuar më
11/12/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Auditim  
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Organizata: Aksioni për Nëna dhe Fëmijë

 • Tipi i Sherbimit te Kerkuar: Auditimi i pasqyrave financiare te vitit qe perfundon me 31.12.2020
 • Data e dorezimit te raportit te audituar: 1 Mars 2021
 • Data e dorezimit te ofertes financiare dhe dokumentacionit: 24 December 2020

Informacion mbi Aksionin për Nëna dhe Fëmijë

Aksionin për Nëna dhe Fëmijë është fondacion joprofitabil me qëllimin kryesor të shpëtojë jetën e fëmijës dhe përmirësojë kujdesin shëndetësor ndaj nënës në Republikën e Kosovës duke zhvilluar kështu sisteme më cilësore të kujdesit ndaj nënës shtatzënë dhe fëmijës së saj.

Është themeluar në 2009-tën si Fondacioni për Nëna dhe Foshnje të Shëndosha, dhe zgjeruar në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga Maji i 2013-tës. Bërthama e krijimit të këtij fondacioni joprofitabil buron nga programet e shëndetit riprodhues të financuara nga USAID, e që u implementuan nga Doctors of the World, AIHA, AmeriCares, Dartmouth Medical School dhe shumë kolegë në Kosovë. Aksioni për Nëna dhe Fëmijë përfaqëson fondacionin për zhvillimin e programeve shëndetësore në klinikat e gjinekologjisë (që kujdesen për nënat), neonatologjisë (që kujdesen për foshnjet e lindura parkohës) dhe pediatrisë (që kujdesen për fëmijët që vuajnë leukemia, anomalitë e zemrës, astma e sëmundje të tjera).

Për të arritur misionin e tij, fondacioni:

 • Avokon fuqishëm për shërbime më të mira shëndetësore për nënat dhe fëmijët;
 • Studion problemet e tyre shëndetësore dhe problemet e sistemit shëndetësor për të përmirësuar kualitetin e shërbimeve për nënat dhe fëmijët;
 • Zhvillon programe dhe projekte që do të përmirësojnë shëndetin e nënës dhe fëmijës;
 • Prioritizon zhvillimin e aktiviteteve që do të reduktojnë vdekshmërinë e lart të nënave the fëmijëve;
 • Bashkëpunon me Ministrinë e Shëndetësisë dhe palë të tjera që kanë qëllime dhe mision të ngjashëm.

4 Shtyllat e Punës së ANF-së:

 1. Edukimi i nënave dhe stafit mjekësor drejt përmirësimit të kualitetit shëndetësor për shëndetin e nënës dhe fëmijës;
 2. Avokimi në emër të nënave dhe fëmijëve për shërbime më cilësore shëndetësore;
 3. Hulumtimet dhe studimet për të identifikuar nevojat dhe zbrazëtirat në shëndetin e nënës dhe fëmijës;
 4. Pajisjet dhe medikamentet e nevojshme për të shpëtuar jetën e nënës dhe fëmijës;

Te dhena mbi aktivitetet:

Aktivitetet realizohen nepermjet kryerjes se projekteve. Per vitin 2020, referojuni informacionit te meposhtem:

 • Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka zbatuar 15 projekte të mbështetura në formë të granteve dhe donacioneve private nga Solidar Suisse, Unicef, Undp, AmeriCares, Ambasadat, Save the Children, UNFPA, e bizneset vendore.
 • Numri mesatar i punonjesve per vitin 2020 ka qene 13.
 • Buxheti vjetor i perafert 400,000 Euro.

Raportimi bazohet ne plotesimin e buxheteve specifike per secilin nga projektet dhe per kostot administrative.

Sherbimi i Kerkuar

 • Auditimi i pasqyrave financiare per vitin fiskal qe mbyllet me 31.12.2020 te  pergatitura sipas Standarteve Kosovarete Kontabilitetit dhe rregullave te tjera ne fuqi ne Kosove.
 • Auditimi duhet te behet ne perputhje me Standardet Nderkombetare te Auditimit.
 • Raporti i Auditimit kerkohet te paraqitet ne dy gjuhe ne Shqip dhe Anglisht.
 • Raporti perfundimtar i Auditimit kerkohet te dorezohet ne ose para dates 1 Mars 2021.

Dokumentacioni qe duhet te paraqitet nga Aplikantet

 • Licenca e Praktikes se Firmes Ligjore te Auditimit
 • Certifikata e Regjistrimit te Biznesit; numrit fiskal; TVSH-se (nëse jeni deklarues i TVSH-se);
 • Historikun e firmes ligjoredhe CV e drejtuesit te saj. Do te preferohen firme e auditimit te cilat kane eksperienca ne auditimin e OJQ-ve.
 • Plani i Punes se Procesit te Auditimit.
 • Periudhen e Auditimit – nese pasqyrat dorezohen tek ju ne daten 25 Janar 2021, a do jeni ne gjendje te dorezoni raportin final te auditimit deri ne daten 1 Mars 2021?

Dokumentat e mesiperm mund te paraqiten ne Shqip ose Anglisht.

Ju lutemi te sillni oferten financiare se bashku me dokumentancionin e lartpermendur, jo me vone se data 24 Dhjetor 2020, me email ne adresen me poshte.

Adresa e Kontaktit:

albulena.hamiti@amchealth.org
Tel: 049 110 333

Nese keni pyetje ne lidhje me termat e references te pershkruara me siper, ju lutem kontaktoni Albulena Hamiti ne adresen albulena.hamiti@amchealth.org.

Listime të ngjashme