Asistent/e për fëmijët/nxënësit me nevoja të veçanta (4)

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
18/05/2022
Skadon
26/05/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008836
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 26/05/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68 tё Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, Ligjit Nr.03/L068 mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nenit 8 paragrafi 6 të Udhëzimit Administrativ (MAShTI) nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit , shpall: 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TE PUNËS 

Në shkollat: 

 • SHFMU “Emin Duraku’’ në Prizren 
 • SHFMU “Motrat Qiriazi’’ në Prizren 
 • SHFMU “Zenun Çoçaj’’ në Gjonaj 
 • SHFMU “Izvor’’ në Lubinje të Epërme 

Titulli i vendit të punës: Asistent për fëmijë/nxënësit me nevoja të veçanta 

 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 4 (katër)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Kualifikimi i kërkuar: Niveli i 5-të (post secondar) i kualifikimit asistent, për fëmijët/nxënës me nevoja të veçanta arsimore. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ndihmon femijët/nxënesit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientimin dhe mobilitetin, ndihmon në vendosjen në klasë dhe dorëzimi i fëmijës te personi familjar që e përcjellë atë, në oborrin e shkollës; 
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-s, lëndë të individualizuara ose mësim në fusha të aktiviteteve; 
 • Përgatit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës; 
 • Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatit informata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve; 
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajon fëmijët në komunikim për pjesëmarrje në lojë, stimulimin e të folmit të gjuhës përmes bisedës dhe lojës; 
 • Mbikëqyre dhe ndihmon fëmijet/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat fizike dhe mjekësore të nxënësve dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme të tyre; 
 • Planifikon me mësues programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim; 
 • Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton qështje të ndjeshme me prindin/kujdestarin; 
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve; 
 • Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve; 
 • Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale; 

Dokumentacioni i kërkuar: 

(në kopje fizike) 

 • Fotokopja e Letërnjoftimit 
 • Diploma e Fakultetit (kopja e noterizuar) 
 • Nostifikimi, nëse kandidati e ka kryer shkollimin jashtë Kosovës 
 • Referenca për rezultatet në punë (Nëse posedon) 
 • Trajnimet profesionale 
 • Ekstrakti i lindjes

Dokumentet që do të kërkohen për kandidatët të cilët përzgjidhen 

 • Vëtetimi/dëshmia se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepër të padenjë që përfshinë fëmijët 
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor, me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore (kandidati/ja e sjell pas përzgjedhjes sipas procedures.
 • Të gjitha dokumentet origjinale kandidati/ja i/e përzgjedhur i sjellë për verifikim sipas procedurave. 

Konkursi do të jetë i hapur 8 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 19.05.2022 deri më datën 26.05.2022 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. 

Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rksgov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rksgov.net/jobs?servant=2 . Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Komunën e Prizrenit.

VËMENDJE: Aplikimet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në web faqen e Komunës së Prizrenit. 

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Drejtor/e në SHFMU   Suharekë
25/06/2022