Asistent/e për fëmijët/nxënësit me nevoja te veçanta

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
01/03/2022
Skadon
14/03/2022
Lokacioni
Klinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008269
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/01/2022
Afati për aplikim: 01/03/2022 - 14/03/2022

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te ligjit të Zyrtareve Publik Nr. 06JL-L14, nenit 8 te ligjit të Punës nr. 031L-212, nenit 35 te Ligjit te Arsimit Parauniversitar nr. 04L-32, nenin , pika e, të Ligjit nr. 03YL 068 për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 074201 7, UA 0512021 Normi In mbi kuadrin profesional te Arsimit të Përgjithshëm, UA 0572015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Drejtori i Drejtorisë së Arsimit shpall:

KONKURS I JASHTEM

Për pozitat e lira si në vijim:

- 3 (tre) asistent-e për fëmijët/nxënësit me nevoja te veçanta,
- Paga bazë bruto 397.01 Euro

Kualifikimi: Sipas UA 0572021 —Normativin mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm, neni 8 (arsimi me. nevoja te veçanta arsimore) pika 6 nënpika 6.1

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Ndihmon fëmijët nxënësit ne zhvillimin dhe promovimin e pavaresise, orientim dhe mobilitetet , transport , pozitën dhe uljen e nxënësit ne klase
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-se , lendet te individualizuara ose mësim ne fusha te aktiviteteve,
 • Përgatit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës
 • Vëzhgon dhe dokumenton vësh tersit dhe nevojat e identifikuara te fëmijëve , përandit informata kthyeses për vesh tersit dhe arritjet e fëmijëve,
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e te gjithë fëmijëve ne klase inkurajon fëmijët ne komunikim , pjesëmarrje ne loje dhe stimulimin e te folurit dhe. gjuhës përmes bisedës dhe lojës etj.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni i punësimit
 • Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
 • Diploma e vërtetuar te noteri publik
 • Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar te noteri
 • Certifikata qe nuk është nën hetime
 • Ekstrakti i lindjes.

Mënyra e aplikimit: - Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit . Formutari i aplikimit mund te shkarkohet nga linku konkursi.rks-gov.net Rekrutimi, inter vlsta të shkrim dhe goje dhe përzgjedhjen e kandidateve do te beje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i marrëdhënies se punës: - Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs: - Afati i aplikimit fillon nga data 01/03/2022 deri me 14/03/2022, ora 16:00.

Shpalljet e ngjashme