Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Publikuar
21/04/2022
Skadon
28/04/2022
Lokacioni
Dragash
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008648
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/03/2022
Afati për aplikim: 20/04/2022 - 27/04/2022

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Para universitar në Republikën e Kosovës, Ligjit të Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 05/2021, neni 8, pika 6, për Normativin mbi Kuadrin  Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për  Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpall: 

K O N K U R S - Rishpallje  

PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS  

Nr. | Institucioni | Pozita | Vend i lirë/Zëvendësim

1 | Shfmu’’ 28 Nëntori’’ Brodosanë | Asistent/e për fëmijët me  nevoja të veçanta arsimore | Vend i lirë

Punët detyrat dhe përgjegjësitë e asistentit për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta  arsimore: 

 • Ndihmon fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientimin  dhe mobilitetin, pozitën dhe uljen e nxënësve në klasë;
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-s, lëndë të  individualizuara ose mësim në fusha të aktiviteteve;
 • Përgatitë materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda  dhe jashtë klasës;
 • Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë,  inkurajon fëmijët në komunikim për pjesëmarrje në lojë, stimulimin e të folurit të  gjuhës përmes bisedës dhe lojës;
 • Mbikëqyrë dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për  nevoja fizike dhe mjekësore të nxënësve dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e  përgjithshme të tyre;
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete  dhe ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim'
 • Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje të  ndjeshme me prindin/kujdestarin;
 • Respekton rregullat dhe etiken e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
 • Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve;
 • Informacionet në shkollë i trajton plotësisht konfidenciale.

Kriteret e kualifikimit për Asistent për fëmijë/nxënës më nevoja të veçanta  arsimore: 

 • Niveli i 5-të (post-sekondar) i kualifikimit asistent, për fëmijët/nxënës më nevoja  të veçanta arsimore 

Vërejtje: Sipas Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr.05/2021 për normativin  mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, neni 8 paragrafi 6, pika 6.1,  ”Të gjithë kandidatët e kualifikuar në nivelin e 5-të (post sekondar) të kualifikimit  për asistent, për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore ' 'i plotësojnë kriteret për  punësim' '  

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre  ligjeve dhe UA nuk merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen. 

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: 

 • Formulari i aplikimit;
 • Rezymeja personale (CV);
 • Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta — kopje- shtetësi Kosovare)
 • Diploma e kualifikimit e noterizuar; 
 • Trajnime (nëse ka);
 • Vërtetimin për përvojën e punës (nëse ka);
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime;
 • Certifikata e lindjes;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e  nostrifikuara në MASHT.

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të rekrutimit  nuk kthehet. 

Afati dhe mënyra e aplikimit  

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në DKA zyra  nr.4 përmes protokollit.  

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga Komisioni.  Afati i aplikimit është 8 ditë. Data e njoftimit në ueb faqen: https://konkursi.rks-gov.net/ është prej datës 21/03/2022 deri me datën 19/04/2022 ndërsa data e aplikimit është nga data  20/04/2022 deri me datën 27/04/2022 Përveç ueb faqes unike të procedurave të konkurrimit,  konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës: https://kk.rks-gov.net/dragash/

Shpalljet e ngjashme