Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore (3)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna Suharekë
Publikuar
23/03/2022
Skadon
07/04/2022
Lokacioni
Suharekë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008446
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/02/2022
Afati për aplikim: 24/03/2022 - 07/04/2022

bazë nenit 67,68 Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 35 Ligjit për arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës me nr. 04/L-032 , nenit 5 Ligjit për arsimin Komunat e Republikës Kosovës nr.03/L-068,nenit 8 pika 6 UA nr.05/2021-Normativit mbi kuadrin profesional arsimit te përgjithshëm, Udhëzimit administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e mardhënies punës në sektorin publik, Drejtoria Komunale e Arsimit shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve lira punës 

Pozita: Tre (3) Asistent/e për fëmijët me nevoja veçanta arsimore shkollat e Komunës Suharekës

 1. SHFMU”Sadri Duhla”-Duhël
  Asistent/e për fëmijë me nevoja veçanta arsimore
  Numri i pozitave : Një (1)
 2. SHFMU"Dëshmorët e Kombit”-Vraniq
  Asistent/e për fëmijë me nevoja veçanta arsimore
  Numri i pozitave : Një (1)
 3. SHFMU"Migjeni-Gjinoc
  Asistent/e për fëmijë me nevoja veçanta arsimore
  Numri i pozitave : Një(1

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i shkollës
Paga mujore: 397.00 Euro 

Përgatitja shkollore: Shkolla e mesme dhe niveli i 5-(post sekondar) i kualifikimit, asistent për femijët/nxënësit me nevoja veçanta arsimore

Kohëzgjatja e kontratës: Me kohë caktuar deri 31.08.2022

Punët dhe detyrat për asistent/e për femijë me nevoja të veçanta arsimore: 

 • Ndihmon fëmijët/nxënësit zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe mobilitet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit klasë;
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-, lëndë individualizuara ose mësim fushatë aktiviteteve;
 • Përgatit material mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës. Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara fëmijëve, përgatitin formata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve;
 • Promovon arsimin gjithë përfshirës dhe pranimin e gjithë fëmijëve klasë, inkurajon fëmijët komunikim, për pjesëmarrje lojë dhe stimulimin e folurit dhe gjuhës  permes bisedës dhe lojës;
 • Mbikëqyrë dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat fizike dhe mjekësore nxënësve dhe asiston veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme tyre;
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe ngjarje me qëllim mbështetjes fëmijëve për mësim;
 • Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje ndjeshme me prindin/kujdestarin;
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
 • Prezenton punën dhe arritjet e nxënësve.
 • Informacionet në shkollë i trajton plotësisht konfidenciale

Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) cilën e plotëson kandidati 
 • Diplomat ose Certifikatën e diplomës kualifikimit nivelit pestë (5-) PEARSON kopje e vërtetuar
 • Ekstrakti i lindjes
 • Letërnjoftimin (fotokopje
 • Certifikata nuk jeni nën hetime 

Data e njoftimit web-faqen unike procedurave konkurimit konkursi.rks-gov.net është prej dates 23.02.2022 deri date 23.03.2022

Konkursi është i hapur 15 (pesëmbëdhjet) ditë nga data 24.03.2022 deri më datë 07.04.2022

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren nr.1 në Komunën e Suharekës Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e pakompletuara refuzohen. gjitha dokumentet dorëzohen kopje (dokumentacioni nuk kthehet).