Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore (3)

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
07/05/2022
Skadon
21/05/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008783
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/04/2022
Afati për aplikim: 07/05/2022 - 21/05/2022

Mbështetur Vendimin e DKAE-me nr: 11/553 da: 04.04.2022 për rishpalljen e konkursit për fëmijët me nevoja veçanta arsimore e bazë nenit 68 paragrafi 1 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publikë e bazë nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës, nr. 03/L-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës Kosovës, Nr.90/2010), Neni 5 pikës c. Ligjit për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës, nr. 03/L-068, Ligjit për Arsimin Parauniverzitar Republikën e Kosovës, Nr.04/L-032, datës 29.08.2011 nenit 34 dhe 35 Udhëzimit Administrativ (MPMS)Nr.07/2017 për rregullimin e Procedurave Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ (MASHTI) Nr. 05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm dhe Njoftimit për punësimin e asistentëve për fëmijët/ nxënësit me nevoja veçanta datë: 13.01.2022 Nr.01B/004. Drejtoria për Arsim dhe Edukim Rishpall

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës
Viti shkollor 2022 

Nr. | Niveli, Shkolla | Pozita | Vendi lirë/zëvendësim | Numri i pozitave | Orë mësimi 

 1. Për Shkollat fillore të mesme të ulëta ne kuadër të Drejtorisë për Arsim dhe Edukim Komuna Malishevë | Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore  | Vendi i Lirë | 3 | 20

I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: 

 • Formulari i aplikimit 
 • Rezymeja personale (CV)
 • Dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta)
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat vend diplomës jo vjetra se gjashtë muaj.
 • Certifikata nuk jeni nën hetime
 • Dëshmitë e përvojës institucionet arsimore (nëse ka
 • Certifikata e lindjes 

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes kandidatëve stafit mësimor 

Përzgjedhja e kandidatëve do bëhet bazë kritereve përcaktuara me akte juridike e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar

Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës Asistent për fëmijë me nevoja veçanta arsimore kërkohet kualifikimi sipas Udhëzimit Administrativ (MASHTI) Nr. 05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm Neni 8 Arsimi me nevoja veçanta arsimore pika 6 asistentë për fëmijët/ nxënësit me nevoja veçanta paragrafi 6.1

mungesë kandidatëve sipas kriterit lartëpërmendur do shqyrtohen kandidatët cilët janë me kualifikimin e përafërt siaps Nenit 8 Arsimi me nevoja veçanta arsimore

III. Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit aplikimit, aplikacionet e pakompletuar dhe ato dorëzohen pas afatit konkursit nuk do merren shqyrtim, përkatësisht refuzohen

Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente( jo ata janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kanë diplomat e nostrifikuara MASHT

Për intervistë do të ftohën ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura. 

Lista e ngushtë e aplikantëve ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet web- faqen e Komunës Malishevës

gjitha dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Përshkrimi i detyrave punës se Asistentit/es për fëmijët me nevoja veçanta arsimore në Komunë 

 • Ndihmon fëmijët/ nxënësit zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe mobilitet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit klasë;
 • Punon me msimëdhënsit dhe stafin tjetër zbatimin e PIA-, lëndë individualizuara ose mësim fusha aktiviteteve;
 • Përgatitë materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës
 • Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara fëmijëve, përgatitë informatat kthyese për vështirësitë dhe arritjen e fëmijëve;
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e gjithë fëmijëve klasë, inkurajon fëmijët komunikim, pjesëmarrje lojë dhe stimulimin e folurit dhe gjuhës përmes bisedës dhe lojës;
 • Mbikëqyrë dhe ndihmon fëmijët/ nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat fizike/ personale, mjekësore dhe asiston veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme tyre;
 • Planifikon me mësuesin/ mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe ngjarje me qëllim mbështetjes fëmijëve për mësim;
 • Promovon bashkëpunim shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje ndjeshme me prindin/kujdestarin
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
 • Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve
 • Informacionet shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale

Afati dhe mënyra e aplikimit 

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetar Komunën e Malishevës. Data e njoftimit web faqen; https://kk.rks-gov.net/malisheve/category/shpalljet/, https://kk.rks-gov.net/malishevel, është prej datës; 06.04.2022 deri me datën 05.05.2022, ndërsa data e aplikimit është nga dt; 05.05.2022 deri me dt; 19.05.2022, intervistë do ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë

gjithë kandidatët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit Republikës së Kosovës, e konkurrojnë për këto pozita, duhen diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte konkursit

Në intervistë do ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022