Asistent/e për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore (5)

50x50 gjilan komuna
Komuna Gjilan
Publikuar
24/03/2022
Skadon
07/04/2022
Lokacioni
Gjilan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008448
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/02/2022
Afati për aplikim: 24/03/2022 - 07/04/2022

Në bazë të Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, neni 35, Ligjit për  Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67 dhe 68, Normativit të MASHT Nr.5/2021, neni 8 pika 6, Udhëzimit Administrativ të MPMS, Nr 07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në  Sektorin Publik, Drejtoria e Arsimit nё Gjilan, shpallë këtë : 

K O N K U R S
PËR ASISTENT PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEҪANTA  

 • Titulli i vendit të punës: Asistent për fëmijët/nxënësit me nevoja të veçanta 
 • Institucioni: Komuna e Gjilanit
 • Drejtoria: Drejtoria Komunale e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Shërbimit Publik
 • Numri i pozitave: 5 (pesë)
 • Orari i punës: 40 orë në javë
 • Titulli i mbikëqyrës Drejtori i Shkollës
 • Grada/Koeficienti: Paga bazë është 397.01 Euro
 • Kohëzgjatja: Me kohë të pacaktuar

Detyrat dhe roli i asistentit/ës për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore

 • Ndihmon fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe  mobilitet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit në klasë.
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-së, lëndët të individualizuara  ose mësim në fusha të aktiviteteve.
 • Përgatitë materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë  klasës.
 • Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatitë  informata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve.
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajon  fëmijët në komunikim, pjesëmarrje në lojë dhe stimulimin e të folurit dhe gjuhës përmes  bisedës dhe lojës
 • Mbikëqyrë dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat  fizike/ personale, mjekësore dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme të tyre.
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe  ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim.
 • Promovon bashkëpunimin shkollë – shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje të ndjeshme  me prindin/kujdestarin.
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve. Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve.
 • Informacionet në shkollë i trajtojnë si plotësisht konfidenciale.

Kualifikimi dhe Kushtet: 

 • Niveli 5-të (Post sekondar) i kualifikimit asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta  arsimore.
 • Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar shkollimin jashtë Shtetit të Republikës së  Kosovës e që konkurrojnë për këto vende të punës, duhen që diplomat e tyre të jenë të  njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me Udhëzimin  Administrativ të MASHT-it, nr. 8/2010,
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Vërtetim mbi përvojën e punës, nëse ka.
 • Vërtetimi nga gjykata kompetente se personi nuk është nën hetime.
 • Certifikatën mbi gjendjen shëndetësore.

Vërejtje : Kandidatët e pranuar për këto vende të punës, sipas nevojës dhe planeve të punës  të punëdhënësit do të angazhohen në të gjitha IEA-ve.  

Informata të përgjithshme:  

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të  rekrutimit nuk kthehet. 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data : 24.03.2022 deri me 07.04.2022.  Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund t’i marrin në formë fizike në Qendrën për  Shërbim me Qytetarë, apo t’i shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Gjilanit  https://kk.rks-gov.net/gjilan/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё  plotësuara t’i dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Gjilanit. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në  intervistë. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Gjilanit https://kk.rks-gov.net/gjilan/ dhe në  linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Sqarim: 

Për këto vende të punës, kandidatët duhet t’i nënshtrohen testit me shkrim. Kandidatët të  cilët gjatë testit me shkrim marrin 50% të pikëve do të ftohen në intervistë me gojë.  Për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistave, kandidatët do të informohen përmes  njoftimit i cili do të publikohet në tabelat e objektit të Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe në  objektin pranë Qendrës për Shërbim me Qytetarë, menjëherë pas mbylljes së konkursit. 

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022