Asistent/e për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore (2)

hani i elezit e1610131295562
Komuna Hani i Elezit
Publikuar
14/04/2022
Skadon
28/04/2022
Lokacioni
Hani i Elezit
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008602
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/03/2022
Afati për aplikim: 14/04/2022 - 28/04/2022

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68 ,Ligjit të Punës Nr.03/L-212 nenit 8, Ligjit për Arsim Parauniversitar Nr.04/L-032 nenit 35, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.05/2021, Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm neni 8 pika 6, Udhëzimin Administrativ(MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria Komunale e Arsimit shpallë:

KONKURS
PËR ASISTENT PËR FËMIJË/NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA 

Titulli i vendit punës: Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta
Institucioni: Komuna Hani Elezit
Drejtoria: Drejtoria për Arsim,Kulturë, Rini dhe Sport
Lloji i pozitës: Shërbimit Publik
Numri i pozitave: Dy (2) pozita
Orari i punës : 40 orë javë
Titulli i mbikqyrësit: Drejtori i shkollës
Koeficienti/Grada:Paga bazë 397.01€
Kohëzgjatja: Me kohë caktuar 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ndihmon fëmijët/nxënësit zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe mobilitet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit klasë;
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-, lëndët individualizuara ose mësim fusha aktiviteteve;
 • Përgadit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashte klasës;
 • Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara fëmijëve, përgadit informatat kthyese për vështirsit dhe arritjet e fëmijëve.
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e gjithë fëmijëve klasë, inkurajon fëmijet komunikim, pjesëmarrje lojë dhe stimulimin e folurit dhe gjuhës përmes bisedës dhe lojës;
 • Mbykqyre dhe ndihmon fëmijët dhe nxënësit gjatë racioneve ushqimore kujdest për nevojat e tyre fizike/ personale, mjekësore dhe asiston veshjen dhe pastërtinëe pergjithshme të tyre;
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe ngjarje me qëllim mbështetjes fëmijëve për mësim.
 • Promovon bashkepunimin shkolle - shtēpi, mbështetë dhe diskuton cështje ndjeshme me prindin/kujdestarin;
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
 • Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve; Informacionet shkolle i trajtojnë si plotësisht konfidenciale

Kualifikimi dhe kushtet e pjesmarrjes në rekrutim: 

Niveli 5-(post sekondar) i kualifikimit asistent për fëmijë/nxënës me nevoja veçanta arsimore

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit (merret Komunë - Qendra për Shërbime me Qytetarë
 • Rezymeja personale (CV)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë kopje )
 • Diploma e kualifikimit (ose certifikata) duhet jene kopje vërtetuara.
 • Certifikata nuk jeni nën hetime
 • Dëshmi përvojës institucione arsimore (nëse ka)
 • Çertifikatat e trajnimeve te akredituara nga MASHT-i, tjerat jo profesionale nuk shqyrtohen. Çertifikatë mbi gjendjen shëndetësore 

Afati dhe mënyra e aplikimit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.04.2022 deri 28.04.2022 (16:00). 

gjithë kandidatët e interesuar aplikacionin e punësimit mund ti marrin në formë fizike pranë Qendrës për Shërbime me Qytetarë Han Elezit kati i parë dhe plotësuar e dorëzojnë njëjtin vend, apo ti shkarkojnë portalin shtetëror https://konkursi.rks-gov.net Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kriteret e konkursit nuk do shqyrtohen ndërsa faza tjera do ftohen vetëm kandidatëtqë i plotësojnë kriteret e futen listë ngushtë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet, jashtë Shtetit Republikës Kosovës, e konkurrojnë për këtë pozitë, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 datës 10.09.2018, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit. Mirëpriten aplikacionet e femrave dhe meshkujve gjitha komuniteteve Republikës së Kosovës 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen Konkursi dhe rezultatet shpallen linkun: https://konkursi.rks-gov.net/, webfaqen e komunës https://kk.rks-gov.net/haniielezit dhe tabelën e shpalljes