Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore (6)

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
25/02/2022
Skadon
11/03/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008199
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/01/2022
Afati për aplikim: 25/02/2022 - 11/03/2022

Nё bazë nenit 67, 68 tё Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit Nr.03/L-068 për  Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës, Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin  Parauniversitar në Republikën e Kosovës, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si  dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin Procedurave të  Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Pejës, shpall: 

KO N K U R S
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

Institucioni: Komuna e Pejës
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit; 

Titulli i vendit të punës: 

 1. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në :

SHFMU “Xhemajl Kada ” Pejë 

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 
 1. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në :

SHFMU “7 Shtatori ” Vitomiricë 

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 
 1. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në :

SHFMU “Haxhi Zeka” Zahaq  

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 
 1. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në :

SHFMU “Mehmet Shoshi” Llozhan 

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 

5 . Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në : 

SHFMU “Zef Serembe “ Gllaviqicë 

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 
 1. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në :

SHFMU “Hil Mosi “Jabllanicë 

 • Numri i Pozitave: Një (1); 
 • Orët e punës: 40 orë në javë 
 • Periudha e Kontratës: 31.08.2022 

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;
Grada-Koeficienti – 397.01 euro: 

Detyrat Kryesore:  

 • Ndihmonë fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientimit dhe  mobiliet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit në klasë.
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-së, lëndët të  individualizuara ose mësimi në fushat e aktiviteteve.  
 • Përgadit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe  jashtë;
 • Vezhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatit  informata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve;
 • Promovon arsim gjithëpërfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajon  fëmijët ne komunikim, pjesëmarrje në lojë dhe stimulimin e të folurit dhe gjuhës përmes  bisedës dhe lojës;  
 • Mbikqyrë dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për  nevojat fizike/personale, mjekësore dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme  të tyre;  
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe  ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim;
 • Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështet dhe diskuton çështje të ndjeshme  me prindin/kujdestarin ;
 • Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjellët mirë ndaj nxënësve; 10.Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve;
 • Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale.
 • Të punojë në shkollat e komunës ku paraqiten rastet e fëmijëve me nevoja të veçanta 

Kushtet dhe Kualifikimi për pozitat nga 1 deri në 6 janë :  

 • Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës; 
 • Niveli 5-të Pearson, ( Postsekondar) i kualifikimit asistent për fëmijë/nxënës me  nevoja të veçanta arsimore, 
 • Kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativit të MASHT-it, në fuqi

Dokumentet e nevojshme: 

 • Ekstrakti apo çertifikata e lindjes;  
 • Diploma e noterizuar e fakultetit  
 • Certifikatën ngaGjykata se nuk është nën hetime(origjinali)
 • Letërnjoftimi (kopje)dhe;
 • Certifikata të trajnimeve (kopje). 

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të rekrutimit nuk kthehet. 

Konkursi (afati i aplikimit) mbetet i hapur 15 ditë nga data 25.02.2022–11.03.2022. 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në  Drejtorin Komunale për Arsim në Pejë, apo ti shkarkojnë nga portali shtetëror  https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorin për Arsim. Vetëm  kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në 

intervistë. Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së  Kosovës si dhe në kolegjet private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për  këto pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me  Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë  selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë  plotësuar këtë kusht të konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të 

të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të  paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi  aplikuesit i drejtohen DKA-së, zyra nr. 33 ose në tel 045 108 914. Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Pejës https://kk.rks-gov.net/pejëi/dhe në linkun : https://konkursi.rks-gov.net/. 

Shpalljet e ngjashme