Asistent/e Ekzekutiv/e

agjencia kunder korrupsion
Agjencia Kundër Korrupsionit
Publikuar
06/04/2022
Skadon
13/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008614
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/03/2022
Afati për aplikim: 06/04/2022 - 13/04/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002115 | RN00008320 | Asistent Ekzekutiv | Profesional 3 | 7 | Agjencia Kundër Korrupsionit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Agjencia Kundër Korrupsionit  shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Administrimit të Përgjithshë
 • Institucioni Agjencia Kundër Korrupsionit
 • Nr. i Referencës RN00008614
 • Kodi RPC0002402
 • Data e njoftimit 16.03.2022
 • Afati për aplikim 06.04.2022 - 13.04.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin; 
 • Procedon çështjet administrative lidhur me funksionimin efikas të Zyrës së Drejtorit të Agjencisë;
 • Në emër të mbikëqyrësit, pranon, rishikon dhe sistemon materialet që arrijnë në adresë të tij; 
 • Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të zyrës së  mbikëqyrësit; 
 • Bën përgatitjen teknike të takimeve dhe mbledhjeve: si përgatitja e ftesave, listës së mysafirëve,  hulumtimin e tregut si dhe të dhënat tjera që kanë të bëjnë me ngjarjet zyrtare; 
 • Mban minutat e takimeve dhe mbledhjeve të ndryshme zyrtare; 
 • Komunikon direkt, në emër të mbikqyrësit, me të gjitha njësitë organizative të inistitucionit për  qështjet e inicuara nga mbikqyrësi; 
 • Mban listat me emrat, adresat dhe numrat e telefonit të partnereve të jashtëm të mbikqyrësit;
 • Mban kontaktet me ofruesit e shërbimeve për të mbështetur vizitat zyrtare dhe aktivitetet e Agjencisë;Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i caktohen nga mbikëqyrësi. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo  ekuivalente me to. 
 • Kualifikime të posaçme formale:
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Shkathtësi të vet-organizimit 
 • Aftësi për të punuar me orar të gjatë dhe nën presion; 
 • Vemendje në detaje; 
 • Shkathtësi të mire të komunikimit me shkrim në gjuhën shqipe 
 • Njohuria e gjuhës angleze është përparsi 
 • Njohuria e gjuhës serbe është përparsi; 
 • Përvoja në aktivitete që përfshiejn publikun dhe zyrtarët e lartë është përparsi
 • Shkathtësi kompjuterike (Outlook, Word, Excel, Power Point)

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopje të diplomave të lëshuara të institucioneve arsimore;
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit (nëse posedonë)
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje e dëshmisë për njohje të gjuhëve të huaja
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit (nëse posedonë)
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende(nëse  posedonë)

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Shkollimi, aftësia, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen: 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme