Asistent/e Ekzekutiv/e

kek logo e1600274056164
Korporata Energjetike e Kosoves (KEK)
Publikuar
02/06/2022
Skadon
16/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Divizioni: KEK
Data e publikimit: 01.06.2022
Aktive deri më: 15.06.2022
Shkarko Shpalljen | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!

bazë skemës organizative fuqi dhe nevojës për implementimin e kuadrit e Kabinetit te Kryeshefit ekzekutiv, duke u bazuar nenin 8 Ligjit Punës dhe Pikën 3(c) Seksionit V Rregullores KEK Sh.a., Departamenti i Burimeve Njerëzore 01.06.2022 publikon shpalljen për pozitën e mëposhtme

Asistent/e ekzekutiv/e
(1 kryerës

Qëllimi dhe fushëveprimi i vendit punës

 • Ofron ndihmë dhe mbështetje për KE kompanisë.
 • Kryen detyra administrative dhe zyrës për ndihmuar mbarëvajtjen e zyrës KE.
 • Ai/ajo do jetë pika e parë e kontaktit për KE me te gjitha palët e brendshme dhe te jashtme.
 • Asistent/ja Ekzekutiv/e i raporton drejtpërdrejt Kryeshefit Ekzekutiv

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Menaxhon orarin ditor dhe ngjarjet komplekse kalendarit dhe koordinoni datat dhe gjitha aranzhimet logjistike për takime dhe ngjarje, caktimin e takimeve, trajtimin e pyetjeve, përgjigjen e thirrjeve, dërgimin dhe rgjigjen email.
 • Krijimi dhe redaktimi i skedarëve duke përdorur aplikacionet e Microsoft, dokumentet e biznesit, manualet dhe raportet;
 • Delegimi i detyrave kur kërkohet, hulumtimi dhe shpërndarja e dhënave, draft komunikimet ekzekutive, materialet informuese dhe përgjigjet.
 • Menaxhon mbledhjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e informacionit dhe dokumenteve konfidenciale dhe ndjeshme për kohën.
 • ndihmojë planifikimin dhe zbatimin e iniciativave, programeve, projekteve, takimeve dhe ngjarjeve ndryshme strategjike.
 • Mbështet KE dhe ekipet në aktivitetet e përditshme, duke përfshirë monitorimin e progresit projekteve ndryshme.
 • Drafton e-maile, fjalime për KE, përgatit përgjigje ekzekutive për memorandume, letra ose korrespondencë.
 • Menaxhon me pajisjet, inventarin dhe furnizimet e zyrës.
 • Siguron funksionimin e zyrës dhe përkujdeset për mirëmbajtjen përgjithësi.
 • Ai/ajo duhet ketë aftësinë për punuar pa mbikëqyrje dhe përdorimi i iniciativës tyre është shumë i dëshirueshëm.
 • Detyra te tjera qe mund te delegohen nga KE.

rkesat profesionale/ Kualifikimet dhe aftësitë e duhura

 • Diplomë universitare;
 • 3 vjet përvojë administrative, mënyrë ideale mbështetëse nivel ekzekutiv;
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe angleze, aftësi forta ndërpersonale, komunikimi me shkrim dhe me gojë, si dhe aftësi Microsoft Office janë domosdoshme

tjera 

 • Aftësi avancuara për t'u organizuar, për pasur takt dhe gjykim mirë situata konfidenciale dhe përvojë dëshmuar ndërveprim me menaxhmentin e lartë;
 • Aftësi shkëlqyera komunikimit telefonik dhe aftësi për menaxhuar prioritetet konkurruese;
 • Ai/ajo duhet jetë një person i besueshëm, ekipor, zgjidhës i problemeve.
 • Duhet jetë profesionist dhe i/e përpiktë punën e tij/saj

Divizioni i Burimeve Njerëzore fton gjithë interesuarit aplikojnë për këtë pozitë 

Aplikacioni juaj duhet përfshijë:

 • CV (maksimum (3 faqe),
 • Letrën motivuese,
 • Diplomën universitare

Për hollësitë e mëtutjeshme për pozitën e lartpërmendur shikoni faqen e internetit KEK-ut: www.KEK-energy.com. Aplikacionet mund merren faqen tonë internetit www.kek-energy.com, Aplikacionet dërgohen te plotësuara adresën fikrije.duraku@kek-energy.com Aplikacionet dërgohen adresë tjetër nuk do pranohen si dhe aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk do shqyrtohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. Kontrata e punës r punëmarrësin do përzgjidhet ne këtë pozitës te shpallur do jetë 6 muaj pune provuese me mundësi vazhdimi

Shpalljet e ngjashme

21/06/2022
20/06/2022
Asistent/e   Pejë
18/06/2022