Asistent/e Ekzekutiv/e

arkep 150x150 1 e1611494782222
Autoriteti Rregullativ i Komunikime Elektronike dhe Postare
Publikuar
31/05/2022
Skadon
14/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008968
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 06/05/2022
Afati për aplikim: 31/05/2022 - 14/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002352 | RN00008563 | Asistent Ekzekutiv | Profesional 3 | xx | Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Autoriteti Rregullativ i  Komunikimeve Elektronike dhe Postare shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë Ligjor 
 • Institucioni Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve  Elektronike dhe Postare 
 • Nr. i Referencës RN00008968 
 • Kodi RPC0002722 
 • Data e njoftimit 06.05.2022 
 • Afati për aplikim 31.05.2022 - 14.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Sigurimi i mbështetjes së plotë në shërbimet administrative dhe të sektretarisë për Kryetarin e Bordit;
 2. Mban dhe administron procesverbalet nga mbledhjet e takimet e zhvilluara nga Kryetari i Bordit, dhe  menaxhmenti drejtues, sipas kërkesës dhe mbledhjeve të rregullta, konsultative dhe/apo të  jashtëzakonshme të Bordit;
 3. Administron dhe regjistron gjitha shkresat hyrëse dhe dalëse të Autoritetit dhe shërben si zyrtar-e  ndërlidhës-e me zyrtarin përgjegjës për menaxhimin e ueb faqes së ARKEP për çështjet e publikimit të  akteve obligative që sipas Ligjit apo vendimeve të Bordit parashihen për publikim në faqen e ARKEP;
 4. Bashkërendon dhe ndërlidh punët sipas nevojës dhe siguron dërgimin e gjitha shkresave hyrëse dhe  dalëse për vëmendje të zyrtarëve përgjegjës dhe përfaqësuesve (personave) të kontaktit tek palët e  interesit;
 5. Monitoron dhe përcjell shtypin e shkruar dhe atë elektronik dhe i përcjell për vëmendje të zyrtarëve  dhe njësive përgjegjëse lidhur me çështjet me interes dhe të ndërlidhura me mandatin e sektorëve që i  rregullon dhe mbikëqyr Autoriteti;
 6. Mban procesverbalin në takime dhe konferenca të ndryshme si dhe përgatit draft raportet dhe  dokumentet e nevojshme për Kryetarin e Bordit;
 7. Pranon dhe shpërndan korrespondencën e brendshme dhe të jashtme, sipas procedurës së vendosur  dhe udhëzimeve të Kryetarit të Bordit;
 8. Aranzhon udhëtimet zyrtare të Kryetarit të Bordit dhe ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për  realizimin e aktiviteteve të planifikuara dhe të kërkuara nga Kryetari apo Anëtarët e Bordit përmes Kryetarit;
 9. Mbanë ditarin e punës dhe caktimi i takimeve sipas nevojës për Kryetarin e Bordit;
 10. Kërkon dhe siguron furnizimet e mjaftueshme me material shpenzues për nevojat e Kabinetit të  Kryetarit të Bordit;
 11. Kryen detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale të cilat me arsye mund të  kërkohen kohë pas kohe sipas nevojës me kërkesën e Kryetarit të Bordit të Autoritetit.

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Aftësi dhe përvojë në planifikim dhe organizim, për zbatimin e njohurive legale dhe administrative  ose të specializuara;     
 • Aftësi për të identifikuar prioritetet, bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë,  trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur dhe të ketë aftësi të mira për hartimin e shkresave  dhe dokumenteve; 
 • Të ketë aftësi për të punuar brenda afateve të shkurtra me mbikëqyrje minimale; 
 • Të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word dhe  Excel dhe Internetit; 
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës shqipe dhe/ose serbe, ndërsa  
 • Njohja e gjuhës angleze në nivel të avancuar. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Kërkohet diplomë universitare në drejtimin juridik dhe/apo menaxhim administrate publike; 
 • Së paku tre (3) vite përvojë relevante në pozita të ngjashme në institucionet vendore ose  ndërkombëtare; 
 • Rekomandohet vijimi i trajnimeve të specializuara, preferohet në fushën e administratës publike; 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi dhe përvojë në planifikim dhe organizim, për zbatimin e njohurive legale dhe administrative  ose të specializuara;     
 • Aftësi për të identifikuar prioritetet, bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë,  trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur dhe të ketë aftësi të mira për hartimin e shkresave  dhe dokumenteve; 
 • Të ketë aftësi për të punuar brenda afateve të shkurtra me mbikëqyrje minimale; 
 • Të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word dhe  Excel dhe Internetit; 
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës shqipe dhe/ose serbe, ndërsa  
 • Njohja e gjuhës angleze në nivel të avancuar. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

// 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen