Asistent/e Ekzekutiv/e

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
12/05/2022
Skadon
26/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS 

 • Titulli: Asistent/e Ekzekutiv/e  
 • Departamenti: Zyra e Guvernatorit 
 • Grada: 7
 • I raporton: Guvernatorit  

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive: 

 • Përgjegjës/e për funksionimin efikas të Zyrës së Guvernatorit;  
 • Mbështetje administrative, sekretarie dhe logjistike për Guvernatorin me  konfidencialitet të lartë;  
 • Të koordinojë agjendën e Guvernatorit duke u përkujdesur për prioritetin e  takimeve;  
 • Të kryej të gjitha funksionet e sekretarisë duke mirëmbajtur një sistem efikas,  gjithëpërfshirës dhe konfidencial të dosjeve elektronike dhe atyre me shkrim që  ndërlidhen me Zyrën e Guvernatorit;  
 • Të menaxhoj dhe të përkthej korrespondencën hyrëse dhe dalëse, interne dhe të  jashtme si dhe të përpiloj korrespondencën rutinore;  
 • Të arkivojë dokumentet e zyrës së Guvernatorit;  
 • Të aranzhoj udhëtimet dhe akomodimin për Zyrën e Guvernatorit;
 • Të aranzhojë agjendën dhe ndihmojë në akomodimin dhe transportin për zyrtarë të  lartë të institucioneve ndërkombëtare që vizitojnë BQK-në;  
 • Të përkujdeset për komunikimin elektronik dhe me zë për Zyrën e Guvernatorit  duke ruajtur korrespondencën relevante sipas nevojës;  
 • Te aranzhojë udhëtimet, akomodimin dhe çështje tjera logjistike për Kryetarin dhe  anëtarët e Bordit të BQK-së;  
 • Njofton personelin/njësitë relevante lidhur me nevojën për veprime të përbashkëta  në organizimin e ngjarjeve dhe vizitave në BQK;  
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt. 

Njohuritë e kërkuara: 

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë (në drejtimet Ekonomiks apo Banka  dhe Financa);  
 • Të jetë i rrjedhshëm në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe, dhe/ose serbe;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter. 

Kërkesat e posaçme:  

 • Aftësi që të punoj në ekip si dhe në mënyrë të pavarur me një mbikëqyrje të vogël;
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik të punës;  
 • Gatishmëri për të punuar me një orar të zgjatur të punës.  

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;  
 • Letrën përcjellëse ( motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet  të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;  
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë; 

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 26 maj 2022.  
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të  BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të  merret parasysh.  
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh
Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

Asistent/e Ekzekutiv/e   Prishtinë
06/05/2022