Asistent/e Administrativ/e

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
21/06/2022
Skadon
05/07/2022
Lokacioni
Podujevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009090
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 20/05/2022
Afati për aplikim: 20/06/2022 - 04/07/2022

Në bazë të nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të punës, nr. 03/L-212, ( Gazeta Zyrtare e Republikës Kosovës, nr.90/2010), dhe në bazë të kërkesës IP 5 Armela " Podujevë, Drejtoria e Arsimit në Komunën e Podujevës, shpall: 

Konkurs 

Pozita e punës: asistente administrative - një pozitë
Koeficienti:
7
Orari i punës: 40 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për asistente administrative 

 • Të bëjë përgatitjen e projekt-akteve normative të IP-së, kryen ndryshimet dhe plotësimet e tyre
 • Të mbajë të gjitha shënimet (të dhënat ) për fëmijë
 • Të mbajë librin amë nëpunësve duke u kujdesur për evidencë personale (dosjet) të gjithë të punësuarve në IP
 • Të ndihmojë drejtorin në administrim, drejtim dhe në të gjitha aktivitetet e IP
 • Të ndihmojë dhe këshillojë drejtorin për zbatimin e ligjit dhe akteve tjera juridike
 • Kryen edhe detyra të tjera, të cilat ia cakton drejtori i institucionit parashkollor 

Kushtet për punësim: 

 • Diplomë universitare: 
 • Të kenë së paku 1 vit përvojë pune .
 • Njohja e shkëlqyeshme e punës me kompjuter; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 • Kopja e vërtetuar e përgatitjes shkollore;
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Certifikata e lindjes;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Vërtetimi që dëshmon se nuk është nën hetime;
 • Letër rekomandimet;
 • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (pas pranimit të kandidatit në vendin e punës)

Data e njoftimit në web-faqen unike procedurave të konkurimit https://konkursi.rks gov.net është prej dt. 20.05.2022 deri më dt.18.06.2022, ndërsa koha e aplikimit është nga dt. 20.06.2022 deri më dt. 04.07.2022. Përveç web-faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqen zyrtare të Komunës http://kk.rks-gov.net/podujeve po ashtu edhe në tabelën e shpalljeve të objektit të komunës. Fletaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Komunës po ashtu online web-faqe. Dokumentet e kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë ndërtesën e Komunës, rr. "Nuhi Gashi”, Podujevë. 

Kujdes: Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen, ndërsa aplikacionet- dokumentet e pa kompletuara nuk shqyrtohen-refuzohen

Për të këtë vende pune mbahen intervista, kurse orari i intervistimit shpallet në tabelën e shpalljeve në hyrje të objektit të komunës dhe në webfaqe http://kk.rks-gov.net/podujeve

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të vazhdojnë procedurat vijuese

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

24/06/2022
24/06/2022