Asistent/e Administrativ/e

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
08/06/2022
Skadon
15/06/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009075
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 18/05/2022
Afati për aplikim: 08/06/2022 - 15/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002270 | RN00008479 | Asistent Administrativ 3 | Profesional 4 | 5 | Komuna Pejë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Pejë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Administrimit të Përgjithshëm
 • Institucioni Komuna Pejë
 • Nr. i Referencës RN00009075
 • Kodi RPC0002825
 • Data e njoftimit 18.05.2022
 • Afati për aplikim 08.06.2022 - 15.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Udhëheq librat e protokolit të shërbimit 
 • Bënë pranimin dhe evidentimin e kërkesave të personave fizikë apo juridikë dhe benë regjistrimin në  menyr elektronike.
 • Bënë pranimin dhe shpërndarjen e kërkesave dhe postës
 • Bënë shpërndarjen e çertifikatave poseduese , kopjeve të planit dhe çertifikatave tjera nga evidenca  kadastrale.
 • Bënë pranimin e faturave dhe udhëheq regjistrin.
 • Kujdeset për pagimin e taksave administrative dhe udhëheq evidencen e tyre.
 • Kryen punë dhe detyra të punës tjera të cilat i ofron eprori i organit

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e shkollës së mesme apo ekuivalente me to. 
 • Kualifikime të posaçme formale: Nuk ka. 
 • Përvoja e punës e kërkuar: 3(tri) vite. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Të ketë aftësi për të kryer detyra brenda afatit k ohor të shkurtër.
 • Aftësi për mbledhjen e të dhënave dhe paraqitjes së tyre në përputhje me përshkrimin e punës.
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmisuar efikasitetin.
 • Shkathtësi të mira komunikimi, përfshir aftësin për të dhën udhëzime dh epërcjell informata tek të  tjerët.
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve të aplikuara për ketë pozit.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohja e sistemit elektronik të aplikuar sipas kërkesës së pozitës. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

20/06/2022