Asistent/e Administrativ/e

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
Komuna Skenderaj
Publikuar më
12/01/2022
Qyteti
Skenderaj
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publikë nr.06/L-114, si dhe nenit 8 të Ligjit të Punës  nr.03/L-212 Komuna e Skenderajt publikon këtë : 

K O N K U R S 

 • Institucioni : Komuna Skenderaj
 • Drejtoria : Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi Inovacion dhe Turizëm 
 • Titulli i vendit të punës : Asistent/e Administrativ 
 • Koeficienti : 7
 • Numri i pozitave: Një (1)
 • Lloji i Pozitës : Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Orari i punës: 40 orë në javë
 • Periudha e Kontratës: Me afat të pacaktuar  

Përshkrimi i detyrave të punës: 

 • Koordinon dhe menaxhon punën e gjithmbarshme të drejtorisë.
 • Përgatit dokumentet duke përfshirë korrespodencën, raportet, memorandumet dhe e-mailet për seksionet  dhe Drejtorinë DZHENIT.
 • Siguron mbështetje administrative dhe teknike , përfshire postën zyrtare, telefonatat ,skanimin, faksimin  dhe kopjimin e dokumenteve , si dhe hartimin e dokumenteve të ndryshme.
 • Kryen të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe koordinon aktivitetin rreth investitorëve dhe donatorëve  potencial
 • Pranon dhe shpërndan korrespondencën, protokollon ,ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet  fizike të dokumenteve.
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret, të cilat me arsye mund të kërkohen kohë  pas kohe.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;  
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;  
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;  
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas  ligjit.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera: 

 • Përvojë pune profesionale, 3 vite 
 • Njohuri në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve  përkatëse; 
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;  
 • Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës; 
 • Koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ; 
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel,Power Point,)

Dokumentet e kërkuara : 

 • Diplomë universitare 
 • Certifikatën e Lindjes 
 • Kopjen e letërnjoftimit 
 • Çertifikatë që nuk është i dënuar dhe nën hetime 
 • Dëshmi për përvojë pune 
 • Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi që kandidati e vlerëson të nevojshme që i përshtatet kushteve  dhe kritereve të përcaktuara më lartë. 

Informata të përgjithshme: 

Të drejtë për aplikim kanë të gjithë Shtetasit e Republikës së Kosovës. 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumentet e kompletuara në zyrën pritëse në Komunën e  Skenderajt. 

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen. Data e njoftimit në portalin shtetëror konkursi.rks-gov.net është prej datës 13.12.2021 deri  11.01.2022 Konkursi është i hapur për aplikim 15 ditë , nga data 12.01.2022 deri 26.01.2022 

 

Listime të ngjashme

Recepsionist/e   Gjakovë e re
17/01/2022
17/01/2022
Mësimdhënës/e (4)   Hani i Elezit e re
17/01/2022
12/01/2022