Asistent/e

64x64 Untitled design 2
EU Twinning Project MTI
Publikuar më
15/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  
Paga mujore (€)
1.200,00

Përshkrimi

Vend i lirë pune në projektin e Binjakëzimit të financuar nga BE, numër KS 16 IPA FI 01 20: Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit (RTA)

Projekti i Binjakëzimit i Bashkimit Evropian "Ndihmë për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit - Direktiva e BE 2006/123 /KE për Shërbime" kërkon të rekrutojë Asistent për Këshilltarin  Rezident të Binjakëzimit (RTA) për periudhën nga 9 nëntori 2020 deri më 31 tetor 2022.

Vendi i punës do të jetë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), Rruga Muharrem Fejza, Lagjja e  Spitalit, 10000 Prishtinë

 • Paga maksimale bruto: 1.200,00 EUR (varësisht nga ditët e punës)
 • Lloji i kontratës: kontratë shërbimi me afat të caktuar.
 • Asistenti i RTA-së do t`i raportojë drejtpërdrejt RTA-së dhe do të mbikëqyret nga RTA.

Detyrat:

 • të asistojë RTA-në në baza ditore;
 • të menaxhojë zyrën, ekzekutojë detyrat e përgjithshme administrative të nevojshme për zbatimin e projektit, të menaxhojë projektin dhe monitorojë progresin e aktiviteteve të projektit;
 • të zhvillojë dhe mirëmbajë kontaktet e ngushta dhe marrëdhëniet e punës me institucionin përfituese, homologët, Zyrën e BE-së në Kosovë dhe aktorët e tjerë relevantë të vendit përfitues, si dhe me institucionet partnere kroate dhe gjermane;
 • të organizojë shkëmbimin e informacionit ndërmjet pjesëmarrësve të projektit;
 • të organizojë takime, seminare dhe punëtori në bashkëpunim me partnerët, përfshirë Takimet tremujore të Komitetit Drejtues dhe të përgatis agjendën për takime;
 • të hartojë dhe të redaktojë procesverbalin e takimeve;
 • të asistojë në hartimin dhe redaktimin e ecurisë të planit të punës, raportet e projektit dhe çdo dokument tjetër të rëndësishëm të projektit në gjuhën angleze dhe shqipe; kontabilitetin e buxhetit;
 • të organizojë evente të vizibilitetit, të asistojë në përgatitjen e dokumenteve të nevojshme (ftesa, agjenda) dhe materiale promovuese;
 • të ofrojë shërbime përkthimi për qëllimet e projektit (p.sh. takime, seminare, evente të vizibilitetit) dhe duke siguruar shërbime përkthimi dhe interpretimi për RTA dhe për ekspertët afatshkurtër gjatë misioneve të tyre;
 • të përkthejë dhe të redaktojë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me aktivitetet e projektit (legjislacionin, raportet e misionit, korrespondencat, prezantimet nga ekspertët afatshkurtër, etj.) nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas;
 • të procedoje korrespondencën telefonike dhe korrespondencën e përgjithshme;
 • të ndihmojë në organizimin e vizitave studimore në Kroaci dhe Gjermani;
 • nëse konsiderohet e nevojshme, të shoqërojë, interpretojë dhe ndihmojë pjesëmarrësit e vendit përfitues gjatë vizitës studimore në Kroaci dhe Gjermani;
 • të asistojë ekspertët afatshkurtër gjatë misioneve të tyre, duke ndihmuar me të gjitha punët e zyrës, përgatitjen e dokumentacionit të projektit (urdhrat e punës / termat e referencës);
 • të organizojë udhëtimet, rezervimin e akomodimit.

Kërkesat për asistentin e RTA

 • Diplomë universitare;
 • Asistenti i RTA nuk duhet të ketë ose të ketë pasur kohëve të fundit (gjashtë muajt e fundit) ndonjë lidhje kontraktuale me administratën përfituese, përkatësisht Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) të Republikës së Kosovës;
 • Zotërim të shkëlqyeshëm të gjuhës angleze dhe shqipe në të folur dhe në të shkruar;
 • Shkathtësi me kompjuter (p.sh. Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Asistenti i RTA duhet të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur, si dhe të jetë kontribues i ekipit, të ketë iniciativë dhe fleksibilitet;
 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese;
 • Kuptim të menaxhimit financiar;
 • Aftësi të shkëlqyera në hartimin e dokumenteve.

Aftësitë e mëposhtme do të konsiderohen përparësi për asistentin e RTA:

 • Përvojë në projekte të financuara nga BE, veçanërisht si Asistent i RTA në ndonjë ish-projekt të Binjakëzimit;
 • Njohuri mbi sistemin e Kosovës në fushën e projektit (fushën e tregut të brendshëm në Kosovë, sektorin e shërbimeve në Kosovë);
 • Njohuri të gjuhës serbe do të jetë e dëshirueshme;
 • Përvojë pune në një mjedis ndërkombëtar.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë CV-në dhe një letër aplikimi (motivimi) në gjuhën angleze përmes postës elektronike në adresat e mëposhtme: RTA Znj. Iva Dodig Iva.Dodig@mingor.hr dhe twinning@safu.hr deri më 25 Tetor 2020.

Vetëm Kandidatët e përzgjedhur në listë të ngushtë do të ftohen për intervistë. Intervistat do të mbahen në internet përmes Skype. Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni e-mail adresat e  lartpërmendura.

Projekti i lartpërmendur i Binjakëzimit është projekt i përbashkët i financuar nga BE,  implementur nga Republika e Kroacisë që përfaqësohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (MEZHQ) dhe Republika Federale e Gjermanisë, e përfaqësuar nga Republika Federale e Gjermanisë, e përfaqësuar nga Ministria Federale e Marrëdhënieve Ekonomike dhe Energjisë. Implementimi  i projektit do të zgjasë 24 muaj.

Qëllimi i projektit është të mbështesë integrimin e Republikës së Kosovës në ekonominë botërore dhe të forcojë rolin e administratës së Kosovës në qeverisjen ekonomike përmes funksioneve efektive rregullatore në përputhje me detyrimet e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit.

Personi i përzgjedhur do të jetë konsulent i pavarur i vetëpunësuar sipas një Kontrate Shërbimi dhe do të marrë përsipër përgjegjësinë e plotë për pagimin e të gjitha taksave dhe detyrimeve që burojnë nga legjislacioni në fuqi në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe sigurimet shëndetësore dhe sociale. Asistenti i RTA do të kryejë detyrat e tij/saj në bazë të kontratës së lidhur me Agjencinë Qendrore Kroate të Financave dhe Agjencinë Kontraktuese.