Asistent/e

kru mitrovica e1629389015542
KRU Mitrovica ShA
Publikuar
01/04/2022
Skadon
15/04/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Duke u bazuar në nenin 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017, Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë, me datë 30.03.2022  shpallë: 

K O N K U R S
(Për plotësimin e vendit të lirë të punës, punë provuese 6 muaj me  mundësi vazhdimi ) 

Një (1) Asistent/e i/e Kryeshefit Ekzekutiv

Përshkrimi i detyrave dhe përgjejgësive të punës: 

 • Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat e punës
 • Mban rregull për pranim të palëve dhe punonjësve të kompanisë për hyrje te  Kryeshefi Ekzekutiv
 • Mban evidencë për ftesa dhe mbledhje të ndryshme të institucioneve dhe  organeve tjera, për ta njoftuar Kryshefin Ekzekutiv,
 • Përgaditë në mënyrë teknike materialin e Bordit të Drejtorëve,
 • Sipas urdhërit të Kryeshefit Ekzekutiv i fton palët dhe zyrtarët e  institucioneve dhe organeve tjera në rast nevoje për qëllime të ndryshme,
 • Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të Kryeshefit Ekzekutiv .
 • Për punën që kryen i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Kushtet për punësim(edukimi i kërkuar): 

 • Përgaditja profesionale/shkollore: Baçelor,
 • Përparësi përgaditja profesionale shkollore në Komunikim Masiv ose  Administratë Publike,
 • Përvoja e Punës: Së paku 1 vit (e preferueshme),
 • Njohja e gjuhës angleze (Obligative),
 • Shkathtësi të mira kompjuterik, word, Excel,
 • Aftësi komunikuese me Departamente.

Paga mujore: sipas Rregullores mbi ndarjen e te ardhurave. 

Dokumentet e kompletuara të cilat duhet të përfshijnë letrën përcjellëse, biografin tuaj (CV-në), kopjen e diplomës përkatëse e noterizuar, referencat dhe çertifikatat- të lindjes,  shëndetësore, të trajnimeve, të mos jetë nën hetime dhe i dënuar apo i dënuar me  kusht, letërnjoftimi kopja, dëshmi mbi përvojën e punës etj. 

Dokumentacioni dorëzohet i fotokopjuar dhe i njëjti nuk u kthehet aplikantëve.

Aplikacionet merren dhe i tërë dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Drejtorin e  KRUM-së. Aplikacionet mund ti merrni edhe në Web faqen e kompanisë. Dokumentet që nuk janë të kompletuara sipas konkursit nuk do të shqyrtohen. Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit. Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në: 

Drejtorinë e KRUM-së.
Rr. Liqeni
Suhodoll-Mitrovicë

Shpalljet e ngjashme

21/06/2022
20/06/2022
Asistent/e   Pejë
18/06/2022